Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raad openbaar Druten - 26 januari 2023

Locatie: Druten, raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:15
Voorzitter: C.A.A. van Rhee - Oud Ammerveld
Toelichting: De voorlopige agenda is vastgesteld door het Presidium en aangevuld met het advies van het RTG.
Bundel:
pdf Agendabundel (21MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
De voorzitter nodigt u uit voor een openbare vergadering van de gemeenteraad die gehouden wordt op donderdag 26 januari 2023 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis Druten.
De agenda en alle bijbehorende stukken zijn digitaal in te zien via iBabs en de website. De vergadering is live te volgen via www.druten.nl/vergaderingen.
1.a
Benoeming van de heer Van den Broek en mevrouw Van den Bosch-van Kraaij tot burgerlid
Door Kernachtig Druten zijn de heer Van den Broek en mevrouw Van den Bosch-van Kraaij voorgedragen als burgerleden. Na de benoeming vindt de beëdiging plaats.
2
Vaststelling agenda
U wordt gevraagd de agenda van vanavond vast te stellen.
3
Kiezen Voorstemmer bij stemprocedures
Bij hoofdelijke stemming brengt de voorstemmer als eerste zijn stem uit.
4
Besluitenlijst raadsvergadering
U wordt gevraagd om de besluitenlijst van de raadsvergadering van 15 december 2022 vast te stellen.
5
Mondelinge vragen
Gelegenheid voor het stellen van politieke vragen aan het college van B&W. Raadsleden die hiervan gebruik willen maken moeten 24 uur van tevoren hun vragen indienen bij de voorzitter van de raad en de griffier.
6
HAMERSTUKKEN
6.1
Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2023
Als iemand een uitkering heeft op basis van de Participatiewet, Wet Inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (ook wel IOAW) of de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (ook wel IOAZ), horen daar verplichtingen bij. De gemeente heeft  regels waarin staat wat precies de gevolgen zijn als iemand zich niet aan die verplichtingen houdt. Dit heet de Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ. Deze regels van de gemeente zijn verouderd, omdat er een nieuwe wet is over de inburgering. De raad wordt daarom gevraagd om de nieuwe verordening vast te stellen.
6.2
Wijziging benoeming raadsleden in commissies e.d.
Het vertrek van twee raadsleden uit de gemeenteraad maakt het noodzakelijk om andere raadsleden in commissies en werkgroepen te benoemen. In het Presidium van 9 januari is gesproken over de invulling.
6.3
Kaderbrief 2024 Modulaire Gemeenschappelijke Regeling - Rijk van Nijmegen
De gemeente is deelnemer aan de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Regio Rijk van Nijmegen, kortweg de MGR. De MGR bestaat uit drie modules waarbinnen in de regio wordt samengewerkt: het WerkBedrijf, ICT Rijk van Nijmegen en het samenwerkingsplatform. De MGR heeft een eigen begroting en stelt daar ieder jaar uitgangspunten voor op. Deze uitgangspunten, waar gemeenten die in de MGR zitten het voor een belangrijk deel over eens zijn, komen ook terug in de Startnotitie Arbeidsmarkt en re-integratie.  De raad wordt gevraagd een zienswijze te geven op de uitgangspunten voor de begroting.
6.4
Zienswijze Kadernota ODRN 2023-2024
De Omgevingsdienst Rijk van Nijmegen vraagt de deelnemende raden om een  zienswijze te geven op de kadernota 2024. Hierin staan de nieuwe ontwikkelingen en risico’s die nog niet (volledig) in- de begroting 2023 of meerjarenraming 2024 – 2026 zijn vertaald.
7
DEBATSTUKKEN
7.1
Startnotitie Arbeidsmarkt- en re-integratiebeleid
De gemeenten in regio Rijk van Nijmegen willen een nieuw regionaal arbeidsmarktbeleid invoeren. De omstandigheden op de arbeidsmarkt zijn namelijk bijzonder: er is veel vraag naar arbeidskrachten en weinig aanbod. Ook is er bij het Werkbedrijf, dat bemiddelt tussen werkzoekenden en bedrijven in de regio Nijmegen, onderzocht of het beter kan. De adviezen uit dat onderzoek willen de gemeenten graag verwerken in het nieuwe beleid. De eerste stap naar het nieuwe beleid is de Startnotitie Arbeidsmarkt- en re-integratiebeleid. De raad wordt gevraagd te reageren op de startnotitie.
7.2
Zienswijze Kaderbrief 2024 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
De Veiligheidsregio Gelderland Zuid (VRGZ) is een organisatie voor brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en voorbereiding en coördinatie op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing.
In de kaderbrief 2024 van 10 november 2022 geeft het dagelijks bestuur van de VRGZ de raden van de deelnemende gemeenten de gelegenheid om een zienswijze te geven op de kaderbrief 2024.
7.3
Woondeal 2.0 regio Arnhem-Nijmegen
In 2020 zijn gemeenten in de Groene Metropoolregio, provincie Gelderland en het Rijk een partnerschap aangegaan voor een beter werkende woningmarkt.  Het Rijk streeft ernaar om tot en met 2030 900.000 woningen te bouwen. Ook zijn er afspraken gemaakt tussen het Rijk en de provincie Gelderland over de realisatie van nog eens 100.000 woningen tot en met 2030. De Woondeal vormt de nadere invulling van die afspraken in onze regio. Deze woondeal wordt nu geactualiseerd en geconcretiseerd.  De raad wordt gevraagd om de Woondeal 2.0 als uitgangspunt te hanteren bij de herbeoordeling van lokaal ruimtelijk en volkshuisvestelijk beleid.
7.4
Wijzigingsverordening van de verordening op de heffing en invordering van leges 2023 Druten
De gemeenteraad heeft op 15 december 2022 de tarieven en de verordeningen voor belastingen en leges voor het jaar 2023 vastgesteld. Deze verordening moet worden gewijzigd omdat er een fout is geconstateerd in de tarieven van de Wet op de kansspelen. De raad wordt gevraagd de wijziging vast te stellen.
8
RAADSINFORMATIE
8.a
Lijst ingekomen stukken
Raadsleden kunnen over een ingekomen stuk verhelderende vragen stellen, mits uiterlijk 24 uur van te voren gemeld bij de voorzitter van de raad en de griffier.

De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.
8.b
Schriftelijke mededelingen van het college
Via raadsinformatienota's informeert het college de gemeenteraad over de voortgang van bepaalde dossiers. Deze informatienota's zijn ter kennisname.

Inhoudelijk agenderen van een informatienota kan door een gemotiveerd verzoek in te dienen bij het Presidium. Het Presidium bepaalt vervolgens hoe en wanneer de informatienota wordt geagendeerd.
8.b.1
Opstapplaatsen en tekort aan chauffeurs in het leerlingenvervoer
8.b.2
Vierjaarlijks bestuursonderzoek Groeisaam door Inspectie van het Onderwijs
8.b.3
Bestuursverslag 2021 Groeisaam
8.b.4
Status vluchtelingencrisis oktober 2022
De raadsbrief is ter kennisneming via de mail naar de raads- en burgerleden gegaan. Daarnaast zou deze brief als een informatienota aan de raad aangeboden worden. Op advies van uw griffie is de procedure dat de brief eerst als collegenota op de agenda bij het college komt om vervolgens doorgestuurd te worden naar de raad.
8.b.5
Implementatie Wijzigingswet Wet gemeenschappelijke regelingen; de aanpak in Rijk van Nijmegen
8.b.6
Opstellen Armoede- en schuldhulpverleningsbeleid
8.b.7
Aanpassing studietoeslag
8.b.8
Stand van zaken project De Gelenberg
Memo aan de raad over stand van zaken.
8.b.9
2e Bestuursrapportage 2022 WDW
8.b.10
Aanpak energiearmoede
8.b.11
Stand van zaken Integrale aanpak Deest
8.b.12
Voortgang cijfers woningbouwplannen
8.b.13
Raadsbrief status vluchtelingencrisis december 2022
De raadsbrief is op 8 december verstuurd aan de raadsleden.
8.b.14
Zienswijze Kaderbrief 2024 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Deze zienswijze is  vooralsnog aangeboden als informatienota, maar dient o.g.v. het vastgestelde toezichtarrangement op gemeenschappelijke regelingen en de op 15 december 2022 vastgestelde delegatiebesluit als beslisnota te worden behandeld. De stukken staan bij agendapunt 7.2.
8.b.15
Onderzoek Netcongestie: inventarisatie effecten en oplossingen
8.c
Schriftelijke raadsvragen en antwoorden
8.c.1
Beantwoording schriftelijke vragen - Vrachtverkeer in Deest - Kernachtig Druten
8.c.2
Beantwoording schriftelijke vragen - Status zonneparken - Kernachtig Druten
In 2021/2022 zijn er meerdere initiatieven voor het opzetten van zonneparken goedgekeurd door de gemeenteraad in Druten. Deze informatienota geeft de stand van zaken weer.
8.d
Mondelinge mededelingen van het college
Het college kan de gemeenteraad ook mondeling informeren over de voortgang van bepaalde ontwikkelingen.
8.e
Mededelingen uit commissies en werkgroepen
Raadsleden kunnen een korte terugkoppeling geven over actuele ontwikkelingen in commissies en werkgroepen. Verzoeken kunnen uiterlijk 24 uur van te voren worden gemeld bij de voorzitter van de raad en de griffier.
9
Sluiting