Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raad openbaar Wijchen - 25 juni 2020

Locatie: Ms Teams
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Marijke Beek, van
Algemene documenten:

1
Opening
Spreektijd vergadering: 3 minuten per fractie vragenhalfuurtje
15 minuten per fractie (1e termijn) en 20 minuten voor het college
2
Vragenhalfuurtje
3
Vaststellen agenda
4
Vaststellen verslag van de openbare raadsvergadering van 28 mei 2020
5
Afdoening ingekomen stukken
Onderstaande stukken (te vinden bij 5a t/m 5m) worden niet inhoudelijk behandeld
5.a
39012 collegevoorstel fietsparkeren Markt / Centrum
5.b
45094 Jaarverslag "Interne klachtbehandeling gemeente Wijchen 2019" en jaarverslag "Gemeentelijke ombudsman 2019”
5.c
45394 Subsidieverantwoording MEE Gelderse Poort 2019
5.d
47223 Antwoord op vragen raad, fractie Partij van de Arbeid, over jeugdlessen bij sportscholen, maar nog niet in Wijchen
5.e
47268 Discriminatierapporten Wijchen 2019
5.f
45666 Prijsgrens goedkope koopwoningen
5.g
45817 Rapportage Wijchen, april 2020, (programmarapportage)
5.h
48025 Programmarapportage Wijchen, mei 2020
5.i
45380 GR MARN jaarrekening 2019, begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024
5.j
46768 Beantwoording schriftelijke vragen fractie VVD over de gevolgen van de coronacrisis
5.k
47969 Fusie De Kernen en De Goede Woning-Neerijnen
5.l
47415 Beantwoording schriftelijke vragen Kernachtig Wijchen over Verruiming van verordeningen voor ondernemers tijdens opheffen corona maatregelen
Het voorstel betreft de beantwoording op schriftelijke vragen.
5.m
47414 Beantwoording schriftelijke vragen CDA over tijdelijke terrasuitbreidingen
6
Mededelingen
7
Onderzoek geloofsbrief J.M. Demmers (49192)
8
Benoemen commissielid mevrouw E.A.J. Wittenberg (49193)
9
Evaluatie Klaar voor de start (21058)
9.1
Amendementen
10
Maatschappelijke begeleiding statushouders 2020 (33708)
Dit agendapunt is aangehouden en besproken op 9 juli 2020.
10.1
Amendementen en motie
11
Armoedebeleid 2020 (47506)
11.1
Amendement en motie
12
Voorbereidingskrediet Wijchen-West en Huurlingsedam fase 3 (47344 )
12.1
Amendement
12.a
Motie vreemd aan de orde van de dag: Behoud autonomie lokale rekenkamer(functie)s
13
Stemmingen
13.a
Bestemmingsplan Dassenloop 4 Hernen (38503)
13.b
Beslisnota Plan van Scholen 2021-2024 (47011)
In het Plan van Scholen 2020-2023 dat de raad in juni vorig heeft vastgesteld, is een
school met de  denominatie van ‘Algemeen Bijzonder Onderwijs’ opgenomen.  Op 2 januari 2020 heeft de minister besloten de nieuwe school te bekostigen per 1 augustus 2020. Omdat het onderwijs per die datum nog niet zal aanvangen, wordt de startdatum van de school uitgesteld tot 1 augustus 2021. Volgens de geldende wet en regels moet de school daarom opnieuw worden opgevoerd in een voortschrijdend Plan van Scholen.
13.c
Gebiedsvisie Kraanvogel (46928)
13.d
Benoemen leden en plaatsvervangende leden presidium en auditcommissie (49191)
13.e
Vaststelling bestemmingsplan Elzendweg 25, Bergharen (39659)
13.f
Bekrachtigen geheimhouding TKWM (44586)
14
Sluiting