Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raad openbaar Druten - 2 juni 2022

Locatie: Druten, raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:18
Voorzitter: C.A.A. van Rhee - Oud Ammerveld
Toelichting: De vergadering is live te volgen via www.druten.nl/vergaderingen.
Bundel:
pdf Agendabundel (9.4MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Kiezen Voorstemmer bij stemprocedures
4
Besluitenlijst raadsvergadering - 28 april 2022
U wordt gevraagd om de besluitenlijsten van de openbare raadsvergadering én van de besloten raadsvergadering van 28 april 2022 vast te stellen.
5
Beëdiging leden rekenkamercommissie
Op 28 april 2022 zijn de leden van de rekenkamercommissie benoemd door de raad. Op 2 juni leggen zij de eed of belofte af.
6
Mondelinge vragen
Gelegenheid voor het stellen van politieke vragen aan het college van B&W. Raadsleden die hiervan gebruik willen maken moeten 24 uur van tevoren hun vragen indienen bij de voorzitter van de raad en de griffier.
7
DEBATSTUKKEN
7.1
Verordening Leerlingenvervoer gemeente Druten 2022
De gemeenteraad heeft de wettelijke plicht een regeling vast te stellen voor het Leerlingenvervoer. De huidige Verordening Leerlingenvervoer dateert uit 2014. Er zijn sinds 2014 veel ontwikkelingen in het sociaal domein en specifiek in het passend onderwijs geweest. Hierdoor is er behoefte aan een herziening van de Verordening Leerlingenvervoer.

Door Kernachtig Druten is een amendement over opstapplaatsen aangekondigd.
7.2
Vaststellen verordening Vertrouwenscommissie benoeming, klankbordgesprekken, herbenoeming burgemeester
Binnenkort start de benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester. De gemeenteraad heeft hierbij een belangrijke rol. In de gemeentewet staat dat de gemeenteraad voor de voorbereiding op de aanbeveling van de benoeming en herbenoeming van de burgemeester een vertrouwenscommissie instelt. Daarvoor is een gemeentelijke verordening op de vertrouwenscommissie nodig. De vorige verordening op de vertrouwenscommissie is vastgesteld in 2019 maar inmiddels verouderd en moet dus worden aangepast.
De gemeenteraad kan kiezen om aparte verordeningen te maken voor de benoeming, klankbordgesprekken en herbenoeming van de burgemeester, maar kan dit ook gelijk in één verordening regelen.
8
LIJST INGEKOMEN STUKKEN
Raadsleden kunnen over een ingekomen stuk verhelderende vragen stellen, mits uiterlijk 24 uur van te voren gemeld bij de voorzitter van de raad en de griffier.
8.1
Informatienota's
8.1.1
Energietoeslag 2022
8.1.2
Voortzetting overeenkomst elektriciteit gemeentelijke gebouwen Greenchoice
8.1.3
Burgerinitiatief Begraven buiten de muren
8.1.4
Moties tijdens Meerjaren uitvoeringsprogramma Mobiliteit
8.1.5
Personele kosten WDW
8.2
Schriftelijke raadsvragen en antwoorden
8.2.1
Beantwoording schriftelijke vragen - Nieuwbouw ten noorden van Afferden en Kerkepad te Horssen - Sociaal Maas en Waal
9
Aanbieden Hoofdlijnen van beleid, Ontwikkelen in huidig perspectief
Door Kernachtig Druten, Dorpslijst Horssen, Dorpslijst Afferden en Dorpslijst Puiflijk-Druten-Zuid wordt het coalitieakkoord 2022-2026 gepresenteerd
10
Benoeming wethouders raadsperiode 2022-2026
Op 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen geweest. Daarna hebben wij (Kernachtig Druten, Dorpslijst Horssen, Dorpslijst Afferden en Dorpslijst Puiflijk-Druten-Zuid) onderhandeld over een inhoudelijk programma voor de raadsperiode 2022-2026. Het programma bieden wij u ook vandaag aan. Het beoogd college bestaat uit 3 wethouders, één vanuit Kernachtig Wijchen en twee vanuit de dorpslijsten. Met dit voorstel vragen wij u hen te benoemen.
11
Toelating en beëdiging nieuw raadslid
Na benoeming van de heer R.G.C.J Thoonen als wethouder ontstaat een vacature in de raad. Om deze plek zo snel als mogelijk in te vullen is de toelatingsprocedure van zijn opvolgster in de gemeenteraad, mevrouw van Rhijn, alvast voorbereid.
De commissie onderzoek geloofsbrieven heeft haar geloofsbrieven (incl. de daarop betrekking hebbende stukken) onderzocht. De commissie doet in de openbare raadsvergadering verslag van zijn bevindingen. De raad beslist vervolgens over de toelating.
12
Benoeming en beëdiging burgerleden
Door de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 eindigt ook de benoemingstermijn van de burgerleden. Op 28 april is reeds een aantal burgerleden benoemd voor de nieuwe raadsperiode. Mevrouw Eskes-van As en mevrouw Zegers zijn door hun fractie voorgedragen voor benoeming.
13
Benoeming raadsleden in commissies en werkgroepen
De nieuwe raadsperiode maakt het noodzakelijk om de raadsleden in (agenda)commissies en werkgroepen te benoemen. De fracties hebben kandidaten aangeleverd.
14
Afscheid vertrekkende wethouder
André Springveld neemt afscheid als wethouder.
15
Sluiting