Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raad openbaar Druten - 12 november 2020

Locatie: Druten, raadzaal
Aanvang: 18:30
Eindtijd:
Voorzitter: C.A.A. van Rhee- Oud Ammerveld
Toelichting: In verband met de maatregelen van het RIVM is er slechts beperkt ruimte in de raadzaal voor publiek en alleen met aanmelding. Wij adviseren de vergadering thuis te volgen, de vergadering wordt live uitgezonden.
Bundel:
pdf Agendabundel (37.5MB)

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Kiezen Voorstemmer bij stemprocedures
4
Besluitenlijsten raadsvergaderingen 22 en 24 september 2020
U wordt gevraag om de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 22 en 24 september 2020 vast te stellen
5
Mondelinge vragen
Gelegenheid voor het stellen van politieke vragen aan het college van B&W. Raadsleden die hiervan gebruik willen maken moeten 24 uur van tevoren hun vragen indienen bij de voorzitter van de raad en de griffier.
6
Afscheid dhr. W. Cornelissen
7
Benoeming commissie geloofsbrieven 12 november 2020
8
Toelating van de heer R.E. Zwartkruis tot de raad
9
Benoeming Mevrouw M.A. van Rijn tot burgerlid
10
HAMERSTUKKEN
10.1
Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid VRGZ
10.2
Wensen en Bedenkingen Deelname werkgeversvereniging Veiligheidsregio Gelderland-Zuid VRGZ
11
DEBATSTUKKEN
11.1
Financiële verordening Druten 2020 en Nota Investeren en afschrijven 2020
11.2
Begroting 2021-2024
11.3
Versterking regionale samenwerking Regio Arnhem Nijmegen
11.4
Regionale Agenda Groene Metropool-regio Arnhem-Nijmegen
12
Lijst ingekomen stukken
Raadsleden kunnen over een ingekomen stuk het woord voeren, mits uiterlijk 24 uur van te voren gemeld bij de voorzitter van de raad en de griffier.
12.1
Informatienota's
12.1.1
Nieuwe Wet Inburgering
12.1.2
Regionaal programma Voortijdig schoolverlaten 2021- 2024
12.1.3
Leerplichtjaarverslag 2019-2020 Druten
12.1.4
Aandacht voor elkaar - Nationale Herdenkingsdag Corona, 6 oktober 2020
12.1.5
Beschermd wonen en maatschappelijke opvang
12.1.6
Stand van zaken Aanvullend vervoer regio Arnhem-Nijmegen AVAN
12.1.7
2e Bestuursrapportage 2020 Werkorganisatie Wijchen-Druten WDW
12.1.8
Rapportage stand van zaken moties, toezeggingen en schriftelijke vragen Q2 en Q3 2020
12.1.9
Digitale hulp bij samenwerken met inwoners
12.2
Beantwoording schriftelijke vragen
12.2.1
Openbaar vervoer in coronatijd - Dorpslijsten
12.2.2
Stagnerende woningbouw - Dorpslijst Horssen
12.2.3
Verkeerssituatie Hogestraat Druten - Sociaal Maas en Waal
12.2.4
Huisvestingsverordening en toewijzing huurwoningen - Kernachtig Druten
12.2.5
Kap essen in Drutens bosje - Kernachtig Druten
14
Motie vreemd Huisvestigingsverordening Druten
15
Motie vreemd Laat de zon maar schijnen!
16
Afscheid wethouder G.C.M. van Elk
17
Benoeming wethouder G.W.J. De Wildt
18
Toelating van de heer B.P.M. van Ooijen tot de raad
19
Benoeming leden auditcommissie
20
Sluiting