Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raad openbaar Druten - 7 juli 2022

Locatie: Druten, raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: C.A.A. van Rhee - Oud Ammerveld
Toelichting: De voorlopige agenda is door het Presidium vastgesteld en aangevuld in het RTG van 30 juni.
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
De voorzitter nodigt u uit voor een openbare vergadering van de gemeenteraad die gehouden wordt op donderdag 7 juli om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis Druten.
De agenda en alle bijbehorende stukken zijn digitaal in te zien via iBabs en de website.
De vergadering is live te volgen via www.druten.nl/vergaderingen.
2
Vaststelling agenda
3
Kiezen Voorstemmer bij stemprocedures
4
Besluitenlijst raadsvergadering
U wordt gevraagd om de besluitenlijst van de raadsvergadering van 23 juni 2022 vast te stellen.
5
Mondelinge vragen
Gelegenheid voor het stellen van politieke vragen aan het college van B&W. Raadsleden die hiervan gebruik willen maken moeten 24 uur van tevoren hun vragen indienen bij de voorzitter van de raad en de griffier.
6
HAMERSTUKKEN
6.1
Wijziging Algemene plaatselijke verordening inzake (schijn)gevechten en Outlaw Motorcycle Gangs
In de Algemene plaatselijke verordening (Apv) staan gemeentelijke regels over allerlei onderwerpen, zoals openbare orde en veiligheid, evenementen, parkeren en uitwegen.
De verordening wordt elk jaar aangepast. Soms doen zich dingen voor waardoor een tussentijdse wijziging gewenst is. Dat is nu het geval met (georganiseerde) gevechten en/of schijngevechten omdat hier onvoldoende doeltreffend tegen kan worden opgetreden.
Door de aanpassing is het voor politie en boa’s eenvoudiger om eerder in te grijpen en verdere escalatie te voorkomen.
6.2
bekrachtiging geheimhouding ENSIA audit 2021 Druten
ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) wordt door gemeenten, provincies, waterschappen en enkele onderdelen binnen de rijksoverheid gebruikt om zich te verantwoorden over de staat van informatiebeveiliging op basis van de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) en het gebruik van de Geo-basisregistraties. De gemeente Druten voldoet voor ENSIA aan alle normen.

Bekrachtiging geheimhouding:
De gemeenteraad wordt gevraagd de geheimhouding te bekrachtigen. Wanneer de raad van plan is de geheimhouding op te heffen, wordt hierover in een besloten vergadering gedebatteerd, zoals benoemd in artikel 29 van het Reglement van Orde.

Artikel 29 Opheffing geheimhouding:
Als de raad op grond van artikel 25, derde en vierde lid, artikel 55, tweede en derde lid, of artikel 86, tweede en derde lid, van de wet voornemens is de geheimhouding op te heffen of niet te bekrachtigen wordt, als het orgaan dat geheimhouding heeft opgelegd daarom verzoekt, daarover in een besloten vergadering met het desbetreffende orgaan overleg gevoerd
7
DEBATSTUKKEN
7.1
Zienswijze WDW 2022
De WDW heeft het jaarverslag 2021, de ontwerpbegroting 2023 en de begrotingswijziging 2022 aangeboden. Door middel van deze zienswijze maakt de gemeenteraad duidelijk wat wij van deze jaardocumenten vinden.
7.2
Jaarstukken 2021
Het college biedt de gemeenteraad de jaarstukken over 2021 aan, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening. In de jaarstukken over 2021 legt het college eindverantwoording af aan de gemeenteraad over het (uit)gevoerde beleid en beheer met de daarbij behorende financiële gegevens over dat jaar.
7.3
Perspectiefnota 2022
De perspectiefnota is bedoeld om aan het begin van het proces van de samenstelling van de meerjarenbegroting 2023-2026 beleidskaders te kunnen bepalen en bijstellen. Het college van B&W vraagt de raad op 7 juli 2022 in te stemmen met de financiële beslispunten, zoals genoemd in het resumé van de perspectiefnota 2022.

De spreektijd voor alle fracties is maximaal 15 minuten.

Aangekondigd zijn:
- Amendement Dorpslijsten, Kernachtig Druten over bestemmingsreserve De Lier
- Motie Sociaal Maas en Waal over bestrijding armoede
- Motie Welzijn Druten over OZB woningen
9
INFORMATIE
9.a
Lijst ingekomen stukken
Raadsleden kunnen over een ingekomen stuk verhelderende vragen stellen, mits uiterlijk 24 uur van te voren gemeld bij de voorzitter van de raad en de griffier.

De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.
9.b
Schriftelijke mededelingen van het college
Via raadsinformatienota's  informeert het college de gemeenteraad over de voortgang van bepaalde dossiers. Deze informatienota's zijn ter kennisname.

Inhoudelijk agenderen van een informatienota kan door een gemotiveerd verzoek in te dienen bij het Presidium. Het Presidium bepaalt vervolgens hoe en wanneer de informatienota wordt geagendeerd.
9.b.1
Financieel technische uitgangspunten begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026
9.b.2
Participatie Omgevingsvisie Druten
9.b.3
Verzuim en voortijdig schoolverlaten - jaarverslag 2020-2021
9.b.4
Woningbouwplannen in Afferden
9.b.5
Ongevraagd advies van de Adviesraad Sociaal Domein Druten inzake clientervaringsonderzoek 2020
9.b.6
Portefeuilleverdeling College van B&W 2022-2026
9.b.7
Raadsavond Woonvisie Druten 14 juni 2022
9.c
Mondelinge mededelingen van het college
Het college kan de gemeenteraad ook mondeling informeren over de voortgang van bepaalde ontwikkelingen.

Portefeuillehouder Thoonen heeft bij agendapunt 9c ‘Mondelinge mededelingen van het college’ een mededeling over het gasdossier.
9.d
Mededelingen uit commissies en werkgroepen
Raadsleden kunnen een korte terugkoppeling geven over actuele ontwikkelingen in commissies en werkgroepen.
Verzoeken kunnen uiterlijk 24 uur van te voren worden gemeld bij de voorzitter van de raad en de griffier.
10
Motie vreemd aan de orde haalbare plannen stikstofreductie
Door de dorpslijsten is een motie over haalbare plannen stikstofreductie aangekondigd.
11
Sluiting