Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raad openbaar Druten - 24 september 2020

Locatie: Druten, raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: C.A.A. van Rhee- Oud Ammerveld
Toelichting: In verband met de maatregelen van het RIVM is er slechts beperkt ruimte in de raadzaal voor publiek en alleen met aanmelding. De vergadering wordt live uitgezonden.
Bundel:
pdf Agendabundel (40.1MB)

1
Opening en mededelingen
Aan het begin van de vergadering zal op verzoek van wethouder van Elk een clip gepresenteerd worden over jongeren en schulden, de clip is te vinden op youtube: https://youtu.be/1WlS9o7budg.
2
Vaststelling agenda
3
Kiezen Voorstemmer bij stemprocedures
4
Besluitenlijst rondetafelgesprek en vorige raadsvergadering
U wordt gevraag om de besluitenlijsten va de raadsvergadering van 2 juli 2020 en van het rondetafelgesprek van 10 september 2020 vast te stellen.
5
Rechten van de raad
Gelegenheid voor het stellen van politieke vragen aan het college van B&W. Raadsleden die hiervan gebruik willen maken moeten 24 uur van tevoren hun vragen indienen bij de voorzitter van de raad en de griffier.
5.1
Situatie Klepperheide - Welzijn Druten
Haci Aslan wil namens Welzijn Druten graag gebruik maken van de rechten van de raad.
5.2
Sporthal de Heuvel - CDA Druten
Johan Wiersma wil namens CDA Druten graag gebruik maken van de rechten van de raad.
6
Wijziging reglement van orde en verordening voor de Rondetafelgesprekken
7
Procesbesluit burgerinitiatief 'Buiten de Muren begraven'
8
HAMERSTUKKEN
8.1
Noodsteun maatschappelijke organisaties wegens Corona (Druten).
8.2
Zienswijze ontwerp Dienstverleningsovereenkomst 2021-2022 met WerkBedrijf
9
DEBATSTUKKEN
9.1
Ontwikkeling project 'Tussen Heuvel en Van Heemstraweg' in Druten (Ambitiedocument centrumplan Druten)
9.2
Realisatie sportcentrum De Gelenberg
10
Ingekomen stukken
Het presidium biedt u de lijst met ingekomen stukken ter vaststelling aan. Raadsleden kunnen over een ingekomen stuk het woord voeren, mits uiterlijk 24 uur van te voren gemeld bij de voorzitter van de raad en de griffier.
10.1
Informatienota's
10.1.1
Bestuurlijke reactie ontwikkelingen Pax Christi College
10.1.2
Jaarrapportage wmo en jeugd 2019
De managementrapportage rapporteert over de regionaal ingekochte zorg binnen de Wmo en de Jeugdzorg in 2019. In deze informatienota leest u de lokale en regionale financiële stand van zaken. De hele rapportage en de inhoudelijke samenvatting vindt u in de bijlagen.
10.1.3
Voortgangsrapportage duurzaamheidsprojecten
10.1.4
Onderzoek draagvlak duurzaamheid Druten
10.1.5
Reactie op advies Adviesraad Sociaal Domein Druten
10.1.6
Uitslag selectieprocedure zonneparken Druten
10.1.7
Coordinatieprocedure Wet ruimtelijke ordening scheepswerf Ravestein in Deest
10.1.8
1e Bestuursrapportage 2020 WDW
10.1.9
Reactie college advies ASDD DVO 2021-22
10.2
Schriftelijke raadsvragen en antwoorden
10.2.1
Antwoord op schriftelijke vragen CDA Druten over 'Nieuwe naam gemeente Druten na fusie?'
10.2.2
Antwoord op schriftelijke vragen van CDA Druten over 'fusie overleg met andere gemeenten'
11
Motie vreemd Dekkingsgraad openbare AED’s
12
Sluiting