Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raad openbaar Druten - 23 juni 2022

Locatie: Druten, raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:57
Voorzitter: C.A.A. van Rhee - Oud Ammerveld
Toelichting: De vergadering is live te volgen via www.druten.nl/vergaderingen.
De voorlopige agenda is door het Presidium vastgesteld.
Bundel:
pdf Agendabundel (68.6MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
Het voorstel is om agendapunt 7.4 Zienswijze MARN jaarstukken 2022 als hamerstuk af te handelen.
3
Kiezen Voorstemmer bij stemprocedures
4
Besluitenlijst raadsvergadering - 2 juni 2022
U wordt gevraagd om de besluitenlijst van de raadsvergadering van 2 juni 2022 vast te stellen.
5
Mondelinge vragen
Gelegenheid voor het stellen van politieke vragen aan het college van B&W. Raadsleden die hiervan gebruik willen maken moeten 24 uur van tevoren hun vragen indienen bij de voorzitter van de raad en de griffier.
6
HAMERSTUKKEN
6.1
Zienswijze BVO DRAN Meerjarenprogrammabegroting 2023-2026 inclusief gewijzigde begroting 2022
6.2
Zienswijze Groene Metropoolregio begrotingswijziging en opgave RES Circulaire regio
6.3
Zienswijze MGR Jaarstukken 2021, bijstelling begroting 2022 en ontwerpbegroting 2023
7
DEBATSTUKKEN
7.1
Zienswijze GGD begroting 2023, begrotingswijziging 2022 en jaarrekening 2021
7.2
Zienswijze Groene Metropoolregio concept regionale agenda 2023-2025, conceptbegroting 2023-2026 en jaarrekening 2021
Aangekondigd is:
• Raadsbreed amendement over vaststellen regio-agenda voor maximaal twee jaar.
• Raadsbrede motie over waarborgen positie van de regioagendacommissie
7.3
Zienswijze ODRN jaarstukken 2021, begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026
Door Kernachtig Druten is een amendement aangekondigd over opleidings- en ontwikkelbudget.
7.4
Zienswijze MARN jaarstukken 2022
Betreft raadsvoorstel m.b.t. zienswijze jaarrekening 2021, begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 GR MARN
8
INFORMATIE
8.1
Lijst ingekomen stukken
Raadsleden kunnen over een ingekomen stuk verhelderende vragen stellen, mits uiterlijk 24 uur van te voren gemeld bij de voorzitter van de raad en de griffier.
8.2
Informatienota's
8.2.1
Zienswijze VRGZ jaarrekening 2021 en begroting 2023
8.3
Schriftelijke raadsvragen en antwoorden
9
Sluiting