Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raad openbaar Druten - 28 maart 2019

Locatie: Druten, raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:55
Voorzitter: C.A.A. van Rhee- Oud Ammerveld
Bundel:
pdf Agendabundel (70.7MB)

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Besluitenlijst rondetafelgesprekken en vorige raadsvergadering
U wordt gevraag om de besluitenlijsten van de raadsvergadering van 28 februari en van het rondetafelgesprek van 21 maart vast te stellen.
4
Rechten van de raad
Gelegenheid voor het stellen van politieke vragen aan het college van B&W. Raadsleden die hiervan gebruik willen maken moeten 24 uur van tevoren hun vragen indienen bij de voorzitter van de raad en de griffier.
5
HAMERSTUKKEN
5.1
Integraal Veiligheidplan Tweestromenland 2019-2022
5.2
Verlenging benoeming tijdelijk wethouder W.G.M. Brink
6
DEBATSTUKKEN
6.1
Vaststelling bestemmingsplan ‘Kom Horssen. Herziening Rijdt 52-56’
6.2
Voorzetting deelname BVO DRAN en kostenbeheersingsmaatregelen doelgroepenvervoer
7
Ingekomen stukken
Het presidium biedt u de lijst met ingekomen stukken ter vaststelling aan. Raadsleden kunnen over een ingekomen stuk het woord voeren, mits uiterlijk 24 uur van te voren gemeld bij de voorzitter van de raad en de griffier.
7.1
Informatienota's
pdf 19-010 Informatienota_Beschikbaar stellen krediet voor de reconstructie van de rijbaan (gedeeltelijk) op de waalbandijk te Druten.pdf (117KB)
pdf 19-011 Informatienota_Onderzoek en vervolg regionaal arbeidsmarktbeleid.pdf (268KB)
pdf 19-011 Informatienota_Onderzoek en vervolg regionaal arbeidsmarktbeleid_bijlage 1A_Arbeidsmarktanalyse regio Rijk van Nijmegen Panteia C12243 DEF 150219_1.pdf (1.7MB)
pdf 19-011 Informatienota_Onderzoek en vervolg regionaal arbeidsmarktbeleid_bijlage 1B_Arbeidsmarktanalyse regio Rijk van Nijmegen Panteia bijlagenboek C12243_1.pdf (524KB)
pdf 19-011 Informatienota_Onderzoek en vervolg regionaal arbeidsmarktbeleid_bijlage 1C_Arbeidsmarktanalyse regio Rijk van Nijjmegen Panteia bijlage Tafels C122...pdf (608KB)
pdf 19-012 Informatienota_Reactie op advies Inclusie agenda.pdf (111KB)
pdf 19-012 Informatienota_Reactie op advies Inclusie Agenda_bijlage 1_Brief reactie op advies Inclusieagenda.pdf (116KB)
pdf 19-012_Informatienota_Reactie op advies Inclusie agenda_bijlage 2_Brief ASD over inclusie agenda 06-11-2018.pdf (268KB)
pdf 19-013 informatienota_Zienswijze gemeente Druten op Ruimtelijke Uitwerking RPW.pdf (114KB)
pdf 19-013 Informatienota_Zienswijze gemeente Druten op Ruimtelijke Uitwerking RPW_bijlage 1 concept ruimtelijke uitwerking RPW.pdf (10.6MB)
pdf 19-013 Informatienota_Zienswijze gemeente Druten op Ruimtelijke Uitwerking RPW_bijlage 2 zienswijze gemeente Druten op concept Ruimtelijke Uitwerking RPW.pdf (108KB)
pdf 19-014 Informatienota_Regionale adaptatiestrategie (RAS).pdf (108KB)
pdf 19-014 Informatienota_Regionale Adaptatiestrategie RAS_bijlage 1_RAS - Rijk van Maas en Waal.pdf (2.9MB)
pdf 19-015 Informatienota_Voortgang Reclame en Terrassenbeleid.pdf (378KB)
pdf 19-016 Informatienota (def)_Voortgang Avan.pdf (351KB)
pdf 19-017 Informatienota_reactie op advies Adviesraad Sociaal Domein Clientervaringsonderzoek Jeugd 2018.bijlage 1_ongevraagd advies.pdf (126KB)
pdf 19-017 Informatienota_reactie op advies Adviesraad Sociaal Domein Clientervaringsonderzoek Jeugd 2018.bijlage 2_reactie op ongevraagd advies.pdf (120KB)
pdf 19-017 Informatienota_reactie op advies Adviesraad Sociaal Domein Clientervaringsonderzoek Jeugd 2018.pdf (219KB)
7.2
Schriftelijke raadsvragen en antwoorden
7.3
College van B&W
7.4
Regio Rijk van Nijmegen
N.v.t.
7.5
Ingekomen Stukken derden
pdf Brief_ GGD Gelderland Zuid_Bouwstenennotitie tbv Meerjarenstrategie GGD GZ 2020-2023.pdf (948KB)
pdf Brief_ GGD Gelderland Zuid_Bouwstenennotitie tbv Meerjarenstrategie GGD GZ 2020-2023_bijlage 1_Bouwstenen Meerjarenstrategie 2020-2023.pdf (435KB)
pdf Brief_aanvulling op circulaire Invoering nieuwe rechtspositiebesluit_overgangsrecht ICT.pdf (663KB)
pdf Brief_Gemeente Nijmegen_Stand van zaken aanbevelingen Grip krijgen op Veilig Thuis.pdf (542KB)
pdf Brief_GGD Gelderland-Zuid_bijlage 1_Bouwstenennotitie Meerjarenstrategie 2020-2023.pdf (435KB)
pdf Brief_GGD Gelderland-Zuid_Bouwstenennotitie tbv Meerjarenstrategie GGD GZ.pdf (948KB)
pdf Brief_Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties_Handleiding basisscan integriteit kandidaat-bestuurders.pdf (2.6MB)
pdf Brief_Omwonenden Uivermeertjes_Zorgen over plan SBNL voor zonnepark op Uivermeertjes.pdf (1MB)
pdf Brief_Omwonenden Uivermeertjes_Zorgen over plan SBNL voor zonnepark op Uivermeertjes_bijlage 1_reactie op verrslag info bijeenkomst 26 sept. 2018.pdf (1.7MB)
pdf Brief_Provincie Gelderland_bijlage 1_Verordening Toekomst bestendig Wonen Gelderland_versie februari.pdf (294KB)
pdf Brief_Provincie Gelderland_Financieel toezicht op gemeenschappelijke regelingen.pdf (199KB)
pdf Brief_Provincie Gelderland_Financieel toezicht op gemeenschappelijke regelingen_bijlage 1_Toezichtvorm 2019 en aandachtspunten 2020.pdf (98KB)
pdf Brief_Provincie Gelderland_Stimuleringsfonds Energiemaatregelen en asbestsanering particuliere woningen.pdf (299KB)
pdf Nieuwsbrief_Archiefweb_Module AVG scan.pdf (205KB)
pdf Nieuwsbrief_BDO_Financiële positie gemeenten onder druk.pdf (132KB)
pdf Nieuwsbrief_Billybird_tankstations en gemeentelijk beleid inzake energietransitie.pdf (381KB)
pdf Nieuwsbrief_Cultuur Oost_Cultuurdebat bij de oploop nr. 4.pdf (333KB)
pdf Nieuwsbrief_Cultuur Oost_De stad als podium.pdf (478KB)
pdf Nieuwsbrief_Cultuur Oost_Maak je punt met kunst en cultuur.pdf (346KB)
pdf Nieuwsbrief_Cultuur Oost_Wat is jouw punt als het gaat om kunst en cultuur.pdf (300KB)
pdf Nieuwsbrief_Gelders Genootschap_beeldspraak februari 2019.pdf (887KB)
pdf Nieuwsbrief_GNMF_Aanbieding Actieplan Natuurinclusieve landbouw.pdf (165KB)
pdf Nieuwsbrief_GNMF_Actieplan Natuurinclusieve landbouw Gelderland.pdf (148KB)
pdf Nieuwsbrief_GNMF_bijlage 1_Actieplan Natuurinclusieve landbouw Gelderland.pdf (5.3MB)
pdf Nieuwsbrief_Hans van Braak_info m.b.t. gezondheidsrisico's elektromagnetische straling.pdf (816KB)
pdf Nieuwsbrief_Hans van Braak_info m.b.t. gezondheidsrisico's elektromagnetische straling_bijlage 1_resolutie van het Europees Parlement over gezondheidsrisico's.pdf (721KB)
pdf Nieuwsbrief_Klimaatverbond Nederland_duurzame ontwikkelingen en activiteiten_maart 2019.pdf (301KB)
pdf Nieuwsbrief_Museum De Tuut_februari 2019.pdf (2.5MB)
pdf Nieuwsbrief_Nederlands Debat Instituut_5 gouden tips om jezelf als professional te profileren.pdf (471KB)
pdf Nieuwsbrief_Nederlands Debat Instituut_gemeente tips_de 3 grootste irritaties bij vergaderingen en oplossingen.pdf (358KB)
pdf Nieuwsbrief_Regio Arnhem-Nijmegen_Regionaal nieuws_maart 2019.pdf (551KB)
pdf Nieuwsbrief_RvN_Line-up Ondernemersdebat en Durf te vragen_op de stip Druten_19 maart 2019.pdf (132KB)
pdf Nieuwsbrief_Stolwijk Kelderman Accountants Fiscalisten_wijziging commissie BBV_Hoe opnemen algemene uitkering in jaarstukken.pdf (252KB)
pdf Nieuwsbrief_The Economic Board_februari 2019.pdf (558KB)
pdf Nieuwsbrief_verzoek tot samenwerking_ondernemer van het jaar Maas en Waal 2019.pdf (370KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_Afspraken WNRA en ledenraadpleging.pdf (393KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_Bekendmaking invulling vacatures VNG bestuur en commissies etc._nr. 19-012.pdf (48KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_Geschillenregeling CAO Gemeenten.pdf (166KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_Geschillenregeling CAO Gemeenten_bijlage 1_Artikelen en voorbeeldreglement.pdf (90KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_Totaalrapportage informatiebeveiliging GeVS_nr. 19-010.pdf (43KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_Wijzigingswet Open Overheid_nr. 19-011.pdf (42KB)
pdf Nieuwsbrief_Water Natuurlijk Midden Nederland_nr. 4_maart 2019.pdf (1.4MB)
pdf Persoonlijke boodschap_raden aan het stuur_18 maart 2019.pdf (94KB)
pdf Presentatie_vermindering aantal bijstandsgerechtigden en omgevingswet_gemeenteraden Druten-Wijchen_7 februari 2019.pdf (780KB)
pdf Nieuwsbrief_G1000_voorjaar 2019.pdf (4.7MB)
7.6
Uitnodigingen
pdf Reminder_Regionale Raadsbijeenkomst_Sturing op Gemeenschappelijke Regelingen_18 maart 2019.pdf (159KB)
pdf Reminder_Regionale Raadsbijeenkomst_Sturing op Gemeenschappelijke Regelingen_basisinformatie Gemeenschappelijke regelingen.pdf (550KB)
pdf Reminder_Regionale Raadsbijeenkomst_Sturing op Gemeenschappelijke Regelingen_bijlage 1_uitnodiging 18 maart 2019.pdf (116KB)
pdf Reminder_Regionale Raadsbijeenkomst_Sturing op Gemeenschappelijke Regelingen_jaarplanning GR 2019.pdf (453KB)
pdf Uitnodiging concept_Gemeente Wijchen_Agenda informatiebijeenkomst gemeenteraden Druten en Wijchen_4 april 2019.pdf (200KB)
pdf Uitnodiging_Euregioraad Rijn-Waal_netwerkbijeenkomst_bijlage 1_agenda.pdf (574KB)
pdf Uitnodiging_Euregioraad Rijn-Waal_netwerkbijeenkomst_Kleve Duitsland_21 maart 2019.pdf (85KB)
pdf Uitnodiging_Fractievoorzitter VVD Nijmegen_Nijmeegse Bindingsdag Clientenraden 2019_16 april 2019.pdf (41KB)
pdf Uitnodiging_Fractievoorzitter VVD Nijmegen_Nijmeegse Bindingsdag Clientenraden 2019_16 april 2019_bijlage 1 programma.pdf (57KB)
pdf Uitnodiging_Fractievoorzitter VVD Nijmegen_Nijmeegse Bindingsdag Clientenraden 2019_16 april 2019_bijlage 2 routebeschrijving.pdf (560KB)
pdf Uitnodiging_Geldersgenootschap_jubileumexcursie_21 maart, 11 april of 23 mei 2019.pdf (549KB)
pdf Uitnodiging_Informatieavond Omgevingswet_Bergharen_4 april 2019.pdf (149KB)
pdf Uitnodiging_Informatieavond Omgevingswet_Bergharen_4 april 2019_bijlage 1_agenda.pdf (219KB)
pdf Uitnodiging_Leefbaarheidsalliantie Gelderland_Save the date_Zomercongres_IPKW Arnhem_27 juni 2019.pdf (91KB)
pdf Uitnodiging_Logistieke Hotspot Rivierenland_LHR extra_Logistiek Debat Gelderland_Arnhem_13 maart 2019.pdf (271KB)
pdf Uitnodiging_MEE Gelderse Poort_De Toekomstcoach_Elst Gld._21 maart 2019.pdf (72KB)
pdf Uitnodiging_Nederlands Debat Instituut_gratis workshop_Positief raadsleden beinvloeden_Hilversum_5 april 2019.pdf (309KB)
pdf Uitnodiging_Projectleiders Waterschapsverkiezingen_verkiezingsdebatten_11 maart Nijmegen.pdf (160KB)
pdf Uitnodiging_Raadsledenvereniging_Raad in Control_Wageningen_16 maart 2019.pdf (257KB)
pdf Uitnodiging_Regio Arnhem Nijmegen_Regionale Raadsinformatiebijeenkomsten RES_17 en 18 april 2019.pdf (126KB)
pdf Uitnodiging_Regionale bijeenkomst Raden aan het Stuur_Nijmegen_18 maart 2019.pdf (305KB)
pdf Uitnodiging_VNG Congressen_Blik op samenspel_Nieuwegein_28 maart 2019.pdf (92KB)
pdf Uitnodiging_VNG Gelderland_Dag van de Gelderse Gemeenten_Radboud Universiteit Nijmegen_8 april 2019.pdf (346KB)
pdf Uitnodiging_Regio Arnhem Nijmegen_Regionale Raadsinformatiebijeenkomsten RES_17 april, 18 april en 7 mei 2019.pdf (147KB)
pdf Uitnodiging_VNG Gelderland_ALV_Nijmegen_8 april 2019.pdf (170KB)
pdf Uitnodiging_VNG Gelderland_ALV_Nijmegen_8 april 2019_bijlage 0_agenda ALV.pdf (155KB)
pdf Uitnodiging_VNG Gelderland_ALV_Nijmegen_8 april 2019_bijlage 1_Verslag ALV VNG GLD 2018.pdf (89KB)
pdf Uitnodiging_VNG Gelderland_ALV_Nijmegen_8 april 2019_bijlage 2_Jaarverslag 2018.pdf (385KB)
pdf Uitnodiging_VNG Gelderland_ALV_Nijmegen_8 april 2019_bijlage 3_Jaarrekening 2018.pdf (680KB)
pdf Uitnodiging_VNG Gelderland_ALV_Nijmegen_8 april 2019_bijlage 4 a_Advies Koersdocument.pdf (90KB)
pdf Uitnodiging_VNG Gelderland_ALV_Nijmegen_8 april 2019_bijlage 4 b_VNG Gelderland koersdocument 2018 - 2024.pdf (309KB)
pdf Uitnodiging_VNG Gelderland_ALV_Nijmegen_8 april 2019_bijlage 4 c_Samenvatting Koersdocument.pdf (42KB)
pdf Uitnodiging_VNG Gelderland_ALV_Nijmegen_8 april 2019_bijlage 5 a_Toelichting Financieel overzicht VNG.pdf (107KB)
pdf Uitnodiging_VNG Gelderland_ALV_Nijmegen_8 april 2019_bijlage 5 b_Meerjarenbegroting voor 2019-2025.pdf (550KB)
8
Sluiting