Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raadsvergadering - 8 juni 2017

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: Verheijen, Hans

1
Opening
Spreektijd vergadering: 14 minuten per fractie en 20 minuten voor het college
2
Vragenhalfuurtje
3
Vaststellen agenda
4
Vaststellen notulen van de openbare raadsvergadering van 18 mei 2017
5
Afdoening ingekomen stukken:
5.a
17 1 1652 informatie over regenwater in de Huurlingsedam
5.b
17 1 1701 Antwoord op schriftelijke vragen van de fractie Sociaal Wijchen over de Herijking Visie Oostflank Westflank Centrum
5.c
17 2 2763 Evaluatie starterslening gemeente Wijchen
5.d
17 1 2788 Stand van zaken over A50 knooppunt Bankhoef - Paalgraven
5.e
17 2 4258 Antwoord op schriftelijke vragen van de fractie CDA Wijchen over Woningbouw: kleinschalige lokale initiatieven
5.f
17 1 4435 Regionale Woonagenda
5.g
17 7 5410 Herhuisvesting gemeentekantoor
5.h
17 2 5823 Voortgang pilot proof of concept supersnel internet in het buitengebied
5.i
17 6 6132 Voortgangsrapportage Stationsomgeving
6
Mededelingen
7
17 7A 6409 Jongerengemeenteraad
8
17 3 1977 Armoedebeleid 2017
8.a
Amendement en moties
9
17 1 1086 Woonvisie “Thuis in Wijchen”
Geamendeerd aangenomen; bijlage b is aangepast.
9.a
Amendement en motie
10
Zienswijzen (één agendapunt, meerdere woordvoerders mogelijk):
10.a
17 5 4319 Begroting 2018 en Jaarverslag 2016 van de GGD Gelderland-Zuid
10.b
17 8 4432 Zienswijze op jaarstukken MGR 2016, bijstelling begroting 2017 en ontwerpbegroting 2018
10.c
17 8 4694 Jaarrekening 2016, 1ͤ begrotingswijziging 2017, begroting 2018 en meerjaren raming 2019-2021 van GR MARN
10.d
17 1 4932 Zienswijze op concept begroting 2018 en de voorlopige jaarrekening 2016 van het GO Regio Arnhem Nijmegen
10.e
17 8 5444 Begroting 2018 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
10.e
17 8 5446 Jaarrekening 2016 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
11
Stemmingen
11.a
17 2 1652 Bestemmingsplan Huurlingsedam fase 2
Van de agenda gehaald.
Gaat naar Presidium (22 juni)
11.b
17 2 2764 Blijverslening gemeente Wijchen
11.c
17 4 5297 revenuen Legaat van Cooth 2018
11.d
17 9 6344 Opleggen geheimhouding
12
Sluiting