Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raad openbaar Druten - 30 september 2021

Locatie: Druten, raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: C.A.A. van Rhee - Oud Ammerveld
Toelichting: In verband met de maatregelen van het RIVM is er slechts beperkt ruimte in de raadzaal voor publiek en alleen met aanmelding. Wij adviseren de vergadering thuis te volgen via www.druten.nl/vergaderingen.
Bundel:
pdf Agendabundel (247.3MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Kiezen Voorstemmer bij stemprocedures
4
Besluitenlijsten raadsvergaderingen woensdag 23 juni en donderdag 1 juli 2021
U wordt gevraagd om de besluitenlijsten van de raadsvergadering van woensdag 23 juni en donderdag 1 juli 2021 vast te stellen.
5
Mondelinge vragen
Gelegenheid voor het stellen van politieke vragen aan het college van B&W. Raadsleden die hiervan gebruik willen maken moeten 24 uur van tevoren hun vragen indienen bij de voorzitter van de raad en de griffier.
6
HAMERSTUKKEN
6.1
Bestemmingsplan De Ruijterstraat ongenummerd Druten
6.2
Bestemmingsplan Hogeweg 4 Horssen
6.3
Benoeming raadsduo's gemeenschappelijke regelingen
7
DEBATSTUKKEN
7.1
Bestemmingsplan Koningstraat 53 Afferden
Vanwege de staking van stemming over het amendement in de raadsvergadering van 1 juli 2021 dient conform de gemeentewet het nemen van een beslissing uitgesteld te worden tot een volgende vergadering, waarin de beraadslagingen kunnen worden heropend.
7.2
Betaalbaarheid hulp bij het huishouden
7.3
Instrumentarium en toetsingskader voor woningbouwinitiatieven
7.4
Bestemmingsplan Hemelrijk Puiflijk
Er is in het RTG een aanvullende memo toegezegd, deze is toegevoegd.
pdf Dossier 2904 voorblad.pdf (36KB)
pdf Beslisnota vaststelling bestemmingsplan Hemelrijk Puiflijk (1.2MB)
pdf RB vaststelling BP Hemelrijk Puiflijk.pdf (119KB)
pdf Zienswijzennota ontwerp bestemmingsplan Hemelrijk Puiflijk (359KB)
pdf Toelichting en Regels bestemmingsplan Hemelrijk Puiflijk (2.7MB)
pdf Verbeelding bestemmingsplan Hemelrijk Puiflijk (121KB)
pdf Bijlagen bij de regels Bijlage 1 Beleidsnotitie internetwinkels (251KB)
pdf Bijlagen bij de regels Bijlage 2 Staat van Bedrijfsactiviteiten (17KB)
pdf Bijlagen bij de regels Bijlage 3 Nota parkeernormen (507KB)
pdf Bijlagen bij toelichting Bijlage 1 Verkennend bodemonderzoek (4.9MB)
pdf Bijlagen bij toelichting Bijlage 2 Quickscan bedrijven en milieuzonering (2.2MB)
pdf Bijlagen bij toelichting Bijlage 3 Akoestisch onderzoek industrielawaai (3.6MB)
pdf Bijlagen bij toelichting Bijlage 4 Lichthinderonderzoek (56.6MB)
pdf Bijlagen bij toelichting Bijlage 5 Quickscan Wet natuurbescherming (2.3MB)
pdf Bijlagen bij toelichting Bijlage 6 Onderzoek stikstofdepositie (1.6MB)
pdf Bijlagen bij toelichting Bijlage 7 Archeologisch bureauonderzoek (7.2MB)
pdf Bijlagen bij toelichting Bijlage 8 Archeologisch veldonderzoek (1.8MB)
pdf Bijlagen bij toelichting Bijlage 9 Vooronderzoek Conventionele Explosieven (4.5MB)
pdf Bijlagen bij toelichting Bijlage 10 CE bodembelastingkaart (1.7MB)
pdf Bijlagen bij toelichting Bijlage 11 Zienswijzennota (359KB)
pdf Geanonimiseerde zienswijze reclamant 1 (80KB)
pdf Beantwoording Technische vragen - Bestemmingsplan Hemelrijk Puiflijk.pdf (521KB)
pdf Inspraaktekst - Jan Reijnen - Bestemmingsplan Hemelrijk Puiflijk - pleitnota RTG Hemelrijk.pdf (183KB)
pdf Beantwoording raadsvragen naar aanleiding van het RTG van 16 september 2021 over het bestemmingsplan Hemelrijk (444KB)
pdf 7.4 Motie Kernachtig huurwoningen Hemelrijk (40KB)
pdf 7.4 Motie SMW zelfbewoningsplicht (21KB)
pdf 7.4 Motie WZD Proces bestemmingsplannen (24KB)
8
Lijst ingekomen stukken
Raadsleden kunnen over een ingekomen stuk verhelderende vragen stellen, mits uiterlijk 24 uur van te voren gemeld bij de voorzitter van de raad en de griffier.
8.1
Informatienota's
8.1.1
Stand van zaken WDW
8.1.2
Regionale aanpak Samen voor een thuis zonder geweld 2021-2025
8.1.3
Jaarverslag toezicht en handhaving kinderopvang 2020
8.1.4
Kwartaalrapportage Veilig Thuis eerste kwartaal 2021
8.1.5
Landelijk uitstel invoering Omgevingswet
8.1.6
Lokaal Preventieakkoord
8.1.7
Regionale Meld- en Coördinatiefunctie RMC - Jaarverslag 2019-2020
8.1.8
Antidiscriminatie - rapportage 2020 en campagne 2021
8.1.9
Reactie op ongevraagd advies Adviesraad Sociaal Domein over Participatie inwoners bij bouwplannen
8.1.10
Stand van zaken Woningbouw - juli 2021
8.1.11
Eerste Bestuursrapportage WDW 2021
8.1.12
Reactie op advies Adviesraad Sociaal Domein
8.1.13
Resultaten uit geactualiseerde vitaliteitscans dorpshuizen en wijkcentrum
8.1.14
Regionaal uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie (RUP) Rijk van Maas en Waal
8.1.15
Regionaal opdrachtgeverschap jeugdhulp
8.1.16
Rapportage stand van zaken moties, toezeggingen en schriftelijke vragen - tweede kwartaal 2021
8.1.17
Antwoord op raadsvragen: Bodycams en handboeien BOA's
8.1.18
Agenda Dienstverlening dichterbij
8.1.19
Aanbesteding nieuwe wet inburgering
8.1.20
Cameratoezicht
9
Motie vreemd borstonderzoek vrouwen
10
Motie vreemd Actieve grondpolitiek voor betaalbare woningbouw
11
Motie vreemd Verdeling van activiteiten over de dorpshuizen en wijkcentra van Druten
12
Sluiting