Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raad openbaar Wijchen - 28 maart 2019

Locatie: Wijchen, raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd:
Voorzitter: Verheijen, Hans
Toelichting: Gewijzigde agenda

1
Opening
Spreektijd vergadering: 3 minuten per fractie vragenhalfuurtje
4 minuten per fractie (1e termijn) en 12 minuten voor het college
2
Vragenhalfuurtje
3
Vaststellen agenda
4
Vaststellen verslag van de openbare raadsvergadering van 28 februari 2019
5
Afdoening ingekomen stukken
Onderstaande stukken (te vinden bij 5a t/m 5g) worden niet inhoudelijk behandeld
5.a
26867 Raadsvragen fractie Kernachtig Wijchen carbidschieten
5.b
27237 Antwoord op schriftelijke vraag CBS-onderzoek Wet Taaleis van de fracties VVD en Kernachtig Wijchen
5.c
27902 Informatienota voor de Gemeenteraad Stemlokaal Station
5.d
27646 Eerste selectie tenderprocedure Tussen Kasteel en Wijchens Meer
5.e
24544 Circulair inkopen naar aanleiding van Raadsmotie 5 juli 2018 (18.2.18719)
5.f
26760 Stand van zaken moties, amendementen en toezeggingen vierde kwartaal 2018
5.g
2839 informatienota inzake Graafseweg 615-617
6
Mededelingen
7
2839 Motie: Informatienota Graafseweg 615-617 - bespreken
8
23676 Gunningsleidraad tenderprocedure Tussen Kasteel en Wijchens Meer - bespreken
pdf 19 8 23676a Gunningsleidraad tenderprocedure Tussen Kasteel en Wijchens Meer, beslisnota.pdf (444KB)
pdf 19 8 23676b Ambitiedocument TKWM, bijlage 1.pdf (644KB)
pdf 19 8 23676c Kaart plangebied met meerdere lagen, bijlage 2.pdf (1.3MB)
pdf 19 8 23676d Rapport Achterstallig onderhoud Kasteellaan, bijlage 3.pdf (2.3MB)
pdf 19 8 23676e Asbestonderzoek Kasteellaan_Rapportage Type A, bijlage 4.pdf (1.8MB)
pdf 19 8 23676f Vleermuizenonderzoek Kasteellaan 22-24 (4207.001), bijlage 5.pdf (1010KB)
pdf 19 8 23676g Plattegrond daken 10004 Gemeente kantoor, bijlage 6a.pdf (35KB)
pdf 19 8 23676h Plattegrond daken 10004 Gemeente kantoor_1, bijlage 6b.pdf (35KB)
pdf 19 8 23676i Sondering- en funderingsadvies incl. sonderingstekening Kasteellaan (1978) a, bijlage 7a.pdf (1.7MB)
pdf 19 8 23676j Sondering- en funderingsadvies incl. sonderingstekening Kasteellaan (1978) b, bijlage 7b.pdf (13.9MB)
pdf 19 8 23676k Plattegrond BG 550020-B-P-0100 (plattegrond BG), bijlage 8a.pdf (549KB)
pdf 19 8 23676l Plattegrond 1e verdieping 550020-B-P-0101 (plattegrond 1everdieping), bijlage 8b.pdf (368KB)
pdf 19 8 23676m Plattegrond 2e verdieping 550020-B-P-0102 (plattegrond 2everdieping), bijlage 8c.pdf (313KB)
pdf 19 8 23676n Plattegrond 3e verdieping 550020-B-P-0103 (plattegrond 3everdieping), bijlage 8d.pdf (202KB)
pdf 19 8 23676o Plattegrond 4e verdieping 550020-B-P-0104 (plattegrond 4everdieping), bijlage 8e.pdf (134KB)
pdf 19 8 23676p Kaart perceelsgedeelte Wvg, bijlage 9.pdf (187KB)
pdf 19 8 23676q Ambitie ruimtelijke kwaliteit TKWM, bijlage 10.pdf (2.7MB)
pdf 19 8 23676r Beeldkwaliteitsplan Oostflank (Beslisnota Raad Herijking), bijlage 11.pdf (109KB)
pdf 19 8 23676s Beeldkwaliteitsplan Centrum 2008, bijlage 12.pdf (6.2MB)
pdf 19 8 23676t Parkeeronderzoek 2018, bijlage 13.pdf (4.3MB)
pdf 19 8 23676u Quickscan duurzaamheid, bijlage 14.pdf (2.6MB)
pdf 19 8 23676v Quickscan flora en fauna (7381.001), bijlage 15.pdf (3.1MB)
pdf 19 8 23676w Verkennende bodemonderzoek_juli2018, bijlage 16.pdf (4.5MB)
pdf 19 8 23676x Aanvullende bodemonderzoek_dec2018.pdf.459zx29, bijlage 17.pdf (13.1MB)
pdf 19 8 23676y Leidraad openbare ruime - IBor 2018 tot en met 2022, bijlage 18.pdf (1.6MB)
pdf 19 8 23676z Referentiebeelden materiaal openbare ruimte, bijlage 19.pdf (1.6MB)
pdf 19 8 23676za Groenstructuurplan Wijchen 2008-2017, bijlage 20.pdf (6.2MB)
pdf 19 23676 Motie CDA K8W PvdA VVD - Uitgangspunten parkeren.pdf (135KB)
pdf 19 23676 Motie CDA - Parkeeronderzoek.pdf (106KB)
8.a
Motie Vreemd aan de orde van de dag: Windturbines Ewijk - overlast Bergharen
9
Stemmingen
9.a
12013 Vaststellen bestemmingsplan MFA Batenburg
Het nieuwe bestemmingsplan is nodig om een omgevingsvergunning af te kunnen geven voor de bouw van de MFA Batenburg.
9.b
18527 Subsidieaanvraag Kans en Kleur 2019
9.c
21786 Ontwerp verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Hoeveweg 40 Balgoij
9.d
25085 Vaststellen Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren 2019 (AVOI)
9.e
28551 Opleggen geheimhouding
9.f
26588 Vaststellen Vastgoedbeleid gemeente Wijchen
9.g
29501 Verordening toekenning bedrag aan raadsleden voor voorzieningen ter zake van arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden
10
Sluiting