Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raad openbaar Druten - 22 mei 2019

Locatie: Druten, raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: C.A.A. van Rhee- Oud Ammerveld

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Besluitenlijst rondetafelgesprekken en vorige raadsvergadering
U wordt gevraag om de besluitenlijsten va de raadsvergadering van 18 april en van het rondetafelgesprek van 16 mei vast te stellen
4
Rechten van de raad
Gelegenheid voor het stellen van politieke vragen aan het college van B&W. Raadsleden die hiervan gebruik willen maken moeten 24 uur van tevoren hun vragen indienen bij de voorzitter van de raad en de griffier.

Sociaal Maas en Waal / Dini Uitdehaag – onderwerp: ontwikkelingen m.b.t. de berg in Tichellanden.

Dorpslijst Afferden / Marinka Faassen - onderwerp: stand van zaken m.b.t. de afscherming van de containers op het Koningsplein in Afferden.

Kernachtig Druten/Kees Arts - onderwerp: het cameratoezicht op de Gelenberg.
5
HAMERSTUKKEN
5.1
Reactie op de bouwstenen t.b.v. de Meerjarenstrategie GGD 2020-2023
5.2
Zienswijze ontwerpbegroting 2020 (inclusief gewijzigde begroting 2019) BVO DRAN
5.3
Zienswijze op de jaarrekening 2018 en begroting 2020 van de Regio Arnhem Nijmegen
5.4
Beslisnota Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Druten 2019
6
DEBATSTUKKEN
6.1
Zienswijze op de GGD begroting 2020 en jaarrekening 2018
6.2
Zienswijze op de jaarstukken (begroting 2020-2023) MGR
Er wordt een korte presentatie verzorgd door raadslid M. Enkur als een van de volgers van deze gemeenschappelijke regeling.
6.3
Zienswijze op jaarstukken MGR
De MGR heeft, conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, aan de deelnemende gemeenten de voorlopige jaarrekening 2018 aangeboden. Met de zienswijze laten wij als een van de opdrachtgevers weten wat wij van de voorlopige jaarrekening 2018 vinden.
7
Ingekomen stukken
Het presidium biedt u de lijst met ingekomen stukken ter vaststelling aan. Raadsleden kunnen over een ingekomen stuk het woord voeren, mits uiterlijk 24 uur van te voren gemeld bij de voorzitter van de raad en de griffier.
7.1
Memo uitstel uitvoering motie Kernachtig Druten
7.2
Informatienota's
pdf 19-027 Informatienota_Versterking regionale samenwerking_bijlage 1_Discussienotitie.pdf (1MB)
pdf 19-027 Informatienota-Versterking regionale samenwerking.pdf (203KB)
pdf 19-028 Informatienota_Financieel technische uitgangspunten begroting 2020.pdf (109KB)
pdf 19-028 Informatienota_Financieel technische uitgangspunten begroting 2020_bijlage 1_Notitie techn uitgangspunten progrbegr 2020-2023.pdf (683KB)
pdf 19-029 Informatienota_Voorlopige jaarrekening 2018, begrotingswijziging 2019 en ontwerpbegroting 2020 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.pdf (262KB)
pdf 19-029 Informatienota_Voorlopige jaarrekening 2018, begrotingswijziging 2019 en ontwerpbegroting 2020 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid_bijlage 1_Brief zienswijze.pdf (181KB)
pdf 19-029 Informatienota_Voorlopige jaarrekening 2018, begrotingswijziging 2019 en ontwerpbegroting 2020 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid_bijlage 2.pdf (806KB)
pdf 19-029 Informatienota_Voorlopige jaarrekening 2018, begrotingswijziging 2019 en ontwerpbegroting 2020 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid_bijlage 3_Begroting 2020 VRGZ.pdf (2.5MB)
pdf 19-029 Informatienota_Voorlopige jaarrekening 2018, begrotingswijziging 2019 en ontwerpbegroting 2020 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid_bijlage 4_Jaarstukken 2018.pdf (3.1MB)
pdf 19-030 Informatienota_Druten zwemvaardig 2019-2022.pdf (289KB)
pdf 19-030 Informatienota_Druten zwemvaardig 2019-2022_bijlage 1_Beleidsnota Druten zwemvaardig 2019-2022 concept.pdf (2.2MB)
pdf 19-031 Informatienota Munitax jaarverantwoording 2018 en begroting 2019.pdf (249KB)
pdf 19-032 Informatienota_Verbeteren wooncomplex aan de Vlakkers.pdf (114KB)
pdf 19-032 Informatienota_Verbeteren wooncomplex aan de Vlakkers_bijlage 1_besluit GS 25-03-2019.pdf (1.9MB)
7.3
Schriftelijke raadsvragen en antwoorden
7.4
College van B&W
7.5
Regio Rijk van Nijmegen
n.v.t.
7.6
Ingekomen Stukken derden
pdf Aanbiedingsbrief_Regio RvN_eerste kwartaalrapportage 2019 MGR.pdf (32KB)
pdf Aanbiedingsbrief_Regio RvN_eerste kwartaalrapportage 2019 MGR_bijlage 1_Kwartaalrapportage Q1.pdf (4.1MB)
pdf Artikel_EHBO Magazine_EHBO-pilot Druten.pdf (2MB)
pdf Brief_bestuursteam maatschappelijke opvang en beschermd wonen_inkoop beschermd wonen 2020.pdf (64KB)
pdf Brief_de Sociale Alliantie_Klimaatbeleid en Energietransitie.pdf (175KB)
pdf Brief_de Sociale Alliantie_Klimaatbeleid en Energietransitie_notitie maatregelen tegen energiekloof.pdf (238KB)
pdf Brief_GGD Gelderland-Zuid_Controleverklaring accountant Jaarrekening GGD 2018 29.04.2019.pdf (774KB)
pdf Brief_GGD Gelderland-Zuid_Nadere info over concept-begroting GGD 2020.pdf (2.7MB)
pdf Brief_provincie Gelderland_Vaststelling nieuw GTK en begrotingscirculaire 2020.pdf (92KB)
pdf Brief_provincie Gelderland_Vaststelling nieuw GTK en begrotingscirculaire 2020_bijlage 1_gemeenschappelijk financieel toezichtkader.pdf (3.5MB)
pdf Brief_provincie Gelderland_Vaststelling nieuw GTK en begrotingscirculaire 2020_bijlage 2_bouwstenen begrotingscirculaire.pdf (126KB)
pdf Brief_provincie Gelderland_Website financiële gegevens Gelderse gemeenten.pdf (124KB)
pdf Brief_Stichting Nederlandse Haarden- en Kachelbranche_Rapport basis voor beleid houtrookoverlast en luchtkwaliteit.pdf (501KB)
pdf Brief_Stichting Nederlandse Haarden- en Kachelbranche_Rapport basis voor beleid houtrookoverlast en luchtkwaliteit_bijlage 1_NHK St. Ned. Haarden- en Kachelbranche.pdf (967KB)
pdf Brief_Wethouders zorg en jeugd Rivierenland aan minister VWS_financiële tekorten sociaal domein.pdf (100KB)
pdf Collegevoorstel_uitstel uitvoering motie Kernachtig Druten m.b.t afwegingskader woningbouwinitiatieven.pdf (297KB)
pdf Collegevoorstel_uitstel uitvoering motie Kernachtig Druten m.b.t afwegingskader woningbouwinitiatieven_bijlage 1_motie.pdf (71KB)
pdf Memo aan het Presidium van Druten inzake rapportage frequentie Moties amendementen en toezeggingen.pdf (379KB)
pdf Memo_wethouder Van Elk_Beschermd Wonen.pdf (74KB)
pdf Motie_Gemeente Hoeksche Waard_Onderzoek laagfrequent geluid windturbines_aangenomen.pdf (219KB)
pdf Nieuwsbrief_DebatNL_Schud je publiek wakker.pdf (63KB)
pdf Nieuwsbrief_DebatNL_Succesvolle moties en amendementen.pdf (58KB)
pdf Nieuwsbrief_IVN Natuureducatie_5x meer natuur in uw gemeente.pdf (150KB)
pdf Nieuwsbrief_IVN Natuureducatie_bijlage 1_brochure 5x meer natuur in uw gemeente.pdf (3.5MB)
pdf Nieuwsbrief_Mijnkwaliteitvanleven_beleidsrapportage 7_april 2019.pdf (103KB)
pdf Nieuwsbrief_museum de Tuut_nieuwsbrief nr. 65.pdf (2MB)
pdf Nieuwsbrief_Nederlands Debat Instituut_de 7 principes van beïnvloeden.pdf (487KB)
pdf Nieuwsbrief_Nederlands Debat Instituut_Hoe kun je het beste framen, gratis workshop wat kun je leren van een verkiezingsdebat.pdf (253KB)
pdf Nieuwsbrief_Nederlands Debat Instituut_Tactisch overtuigen.pdf (266KB)
pdf Nieuwsbrief_Regio Arnhem Nijmegen_Bureau Brussel nieuws over deelauto's, Liberation Route, een reis en meer.pdf (436KB)
pdf Nieuwsbrief_The Economic Board_evaluatie, verhuizing, Sage Partners en meer.pdf (1.1MB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_Bekendmaking invulling vacatures VNG-bestuur en -commissies.pdf (150KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_CAO nieuwsbericht.pdf (158KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_herziening Gemeentefonds.pdf (177KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_herziening Gemeentefonds_bijlage 1_Herijking van het gemeentefonds Sociaal Domein.pdf (441KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_herziening Gemeentefonds_bijlage 2_Herijking gemeentefonds Cebeon.pdf (937KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_LOGA 19-03_actualisering begrippen brandweerhoofdstukken aan hoofdstuk 3 CAR-UW.pdf (99KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_LOGA_Vervallen functie Manschap B in vergoedingentabel CAR-UWOVervallen functie Manschap B in vergoedingentabel CAR-UWO.pdf (164KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_LOGA_Vervallen functie Manschap B in vergoedingentabel CAR-UWOVervallen functie Manschap B in vergoedingentabel CAR-UWO_bijlage 1_CAR teksten.pdf (192KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_raadsledennieuwsbrief_april 2019 met o.a. raad op zat., accountantscontrole en bijeenkomsten energietransitie.pdf (921KB)
pdf Presentatie_Gemeente Nijmegen_Doordecentralisatie Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen_09 mei 2019.pdf (745KB)
pdf Bestuurssecretariaat Opsterland_Petitie voor de Tweede Kamer en Kabinet.pdf (265KB)
pdf Memo gemeenteraad_Worden de kosten van het Sociaal Domein teruggedrongen door het Sociaal Team uit te breiden.docx.pdf (279KB)
7.7
Uitnodigingen
8
Motie Vreemd orde van de dag
9
Initiatiefvoorstel Sociaal Maas en Waal Aanvulling Routeplan
10
Sluiting