Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raad openbaar Druten - 31 januari 2019

Locatie: Druten, raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: C.A.A. van Rhee- Oud Ammerveld

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Besluitenlijst rondetafelgesprekken en vorige raadsvergadering
U wordt gevraag om de besluitenlijsten va de raadsvergadering van 6 december 2018 en van het rondetafelgesprek van 17 januari 2019 vast te stellen.
4
Rechten van de raad
Gelegenheid voor het stellen van politieke vragen aan het college van B&W. Raadsleden die hiervan gebruik willen maken moeten 24 uur van tevoren hun vragen indienen bij de voorzitter van de raad en de griffier.
5
Hamerstuk: Aanwijzing M.J.A. Walraven als Functionaris Gegevensbescherming
Op 8 mei 2018 is mevrouw Walraven aangewezen als Functionaris Gegevensbescherming (FG) voor de gemeente Druten. Het aanwijzen van een FG is een verplichting die voortvloeit uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
De aanwijzing gold tot en met 31 december 2018.
Begin 2019 wordt een vacature geplaatst om een FG te werven. Gelet hierop wordt voorgesteld de aanwijzing van mevrouw Walraven te verlengen tot 1 juli 2019.

6
Debatstuk: Herinrichting Scharenburg
Op 20 september heeft uw raad ingestemd met het Voorlopig Ontwerp herinrichting Scharenburg en het extra benodigde krediet voor de realisatie van het project ter
beschikking gesteld. Tijdens de aanbesteding bleek dat het aangegeven plafondbedrag voor de aannemers niet toereikend was. Op 6 december jl. heeft de raad het college de ruimte gegeven het plafondbedrag te verhogen en het college gevraagd de raad in januari te informeren en de extra benodigde dekking ter instemming aan te bieden.
7
Debatstuk: Kaders MGR begroting 2020
De MGR heeft de deelnemende gemeenten de kaders voor de op te stellen begroting 2020 gepresenteerd. Daarover vraagt de MGR u en de gemeenteraden van de overige deelnemende gemeenten in de MGR een zienswijze te formuleren. De geformuleerde zienswijzen verwerkt de MGR in de ontwerpbegroting 2020.
8
Debatstuk: Fonds Bovenwijkse Voorzieningen
Als een initiatiefnemer een bouwplan wil realiseren dat genoemd is in de Wet ruimtelijke Ordening (Wro) en hiervoor een “ruimtelijk besluit” (bijvoorbeeld nieuw bestemmingsplan ) nodig is, dan is de gemeente verplicht om de kosten die zij daarvoor maakt te verhalen op de initiatiefnemer. Een van de kostensoorten betreft die voor de aanleg van openbare voorzieningen die niet alleen van nut zijn voor het plangebied van de initiatiefnemer, maar ook voor andere plangebieden.
Deze voorzieningen worden aangeduid als bovenwijkse voorzieningen. Teneinde initiatiefnemers van bouwprojecten vooraf duidelijkheid te geven over de kosten die de gemeente voor deze voorzieningen in rekening zal brengen, is er een nota bovenwijkse voorzieningen opgesteld.
9
Debatstuk: Alternatieven voor de herinrichting/ontmanteling van de herschiklocatie aan de Ticheldreef in Druten-Oost
Naar aanleiding van mondelinge vragen van uw raad hebben wij alternatieven onderzocht voor de herinrichting/ontmanteling van de herschiklocatie aan de
Ticheldreef in Druten-Oost. Op basis van dit onderzoek stellen wij voor om voor het alternatief te kiezen waarin de herschiklocatie wordt afgegraven tot 0,5 m1 onder maaiveld en aangevuld wordt met een afdeklaag tot op maaiveldniveau. Hiermee wordt tevens tegemoet gekomen aan de wens van de actiegroep ‘Weg met de berg’, die met een petitie heeft gevraagd om de berg te verwijderen. De kosten van het realiseren van dit alternatief ad. € 600.000,-- komen vooralsnog
voor rekening van de gemeente, omdat Van Wanrooij Projectontwikkeling B.V. (hierna: VWPO) tot op heden in beginsel aan geen enkel alternatief financieel wil
bijdragen. Desondanks zijn wij nog in gesprek met VWPO om voor de helft bij te dragen in de kosten. Wij stellen voor om deze kosten te dekken uit de éénmalige middelen en dit mee te nemen in de Voorjaarsnota 2019.
10
Ingekomen stukken
Het presidium biedt u de lijst met ingekomen stukken ter vaststelling aan. Raadsleden kunnen over een ingekomen stuk het woord voeren, mits uiterlijk 24 uur van te voren gemeld bij de voorzitter van de raad en de griffier.
10.1
Informatienota's
pdf 19-001 Informatienota (wijk)beheer in Druten.pdf (383KB)
pdf 19-002 Informatienota Ontwikkelingen doelgroepenvervoer en verwachte besluitvorming in het eerste kwartaal 2019.pdf (499KB)
pdf 19-002 Informatienota Ontwikkelingen doelgroepenvervoer en verwachte besluitvorming in het eerste kwartaal 2019_ bijlage 1 Projectplan Samen verder.pdf.pdf (326KB)
pdf 19-002 Informatienota Ontwikkelingen doelgroepenvervoer en verwachte besluitvorming in het eerste kwartaal 2019_ bijlage 2 Knoppenplan.pdf.pdf (877KB)
pdf 19-003 Informatienota_Fusie Standvast Wonen en De Gemeenschap.pdf (328KB)
pdf 19-003 Informatienota_Fusie Standvast Wonen en De Gemeenschap_bijlage 1_fusie effect rapportage.pdf (28.9MB)
pdf 19-003 Informatienota_Fusie Standvast Wonen en De Gemeenschap_bijlage 2_brief zienswijze.pdf (168KB)
pdf 19-004 Informatienota_Reclame en Terrassenbeleid.pdf (254KB)
pdf 19-005 Informatienota_Resultaten cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd 2018 Druten.pdf (331KB)
pdf 19-005 Informatienota_Resultaten cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd 2018 Druten_bijlage 1_Rapport Ervaringen Wmo Cliëntervaringsonderzoek 2018.docx.pdf (446KB)
pdf 19-005 Informatienota_Resultaten cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd 2018 Druten_bijlage 2_Rapport Cliëntervaringsonderzoek Jeugd Druten.docx.pdf (265KB)
pdf 19-005 Informatienota_Resultaten cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd 2018 Druten_bijlage 3_Ongevraagd advies Clientervaringsonderzoek WMO 2018.pdf (247KB)
pdf 19-005 Informatienota_Resultaten cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd 2018 Druten_bijlage 4_Reactie Ongevraagd advies ASD Cliëntervaringsonderzoek Wmo.pdf (132KB)
pdf 19-006 Informatienota_Herinrichting Scharenburg.pdf (397KB)
pdf 19-007 Informatienota_Maatwerkovereenkomst Druten 2019.pdf (317KB)
pdf 19-007 Informatienota_Maatwerkovereenkomst Druten 2019_bijlage 1_DVO maatwerk ondertekend door MGR.pdf (198KB)
pdf 19-007 Informatienota_Maatwerkovereenkomst Druten 2019_bijlage 2_Brief van MGR.pdf (1.6MB)
10.2
Schriftelijke raadsvragen en antwoorden
10.3
College van B&W
10.4
Regio Rijk van Nijmegen
n.v.t.
10.5
Ingekomen Stukken derden
pdf Nieuwsbrief_Cultuurmij Oost_Nieuwe naam en nieuwe website.pdf (73KB)
pdf Nieuwsbrief_Woonstichting de Kernen_nieuws januari 2019.pdf (475KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_Modelregelingen rechtspositie college en raad_19-004.pdf (101KB)
pdf Nieuwsbrief_Necker van Naem Interim_Special en de beste bestuurder 2018 is.pdf (204KB)
pdf Nieuwsbrief_Debat NL_de publieke tribune zit vol.pdf (181KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_Bepalen kiesgerechtigden per waterschap_19-005.pdf (44KB)
pdf Brief_Meierijstad_motie HvS Kinderpardon aangenomen.pdf (868KB)
pdf Brief_Right to Challenge_bijlage 1_Routeplanner-LR.pdf (403KB)
pdf Brief_Right to Challenge_Routeplanner R2C.pdf (180KB)
pdf Nieuwsbrief_Water Natuurlijk Midden Nederland_Natuurlijk Water nr. 1 2019.pdf (884KB)
pdf Gelderland Academie_burgemeestersbenoemingen en klankbordgesprekken_bijlage 1_draaiboek burg. benoeming Heerde.pdf (222KB)
pdf Brief_Profit Massage_Gemeenteraad Utrecht stemt unaniem tegen 4G - 5G - wifi.pdf (93KB)
pdf Verslag_Euregioraad_bijlage 1_Anwesenheitsliste_22 november 2018.pdf (2.3MB)
pdf Verslag_Euregioraad_22 november 2018.pdf (77KB)
pdf Nieuwsbrief_Regio Arnhem-Nijmegen_de vlogs over Regio Overleg(t)-dag.pdf (307KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_Voortgang afspraken Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022_19-001.pdf (41KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_Standaardverklaring Baseline Informatiebeveiliging Overheid_19-002.pdf (104KB)
pdf Nieuwsbrief_Nederlands Debat Instituut_3 manieren om meer leiderschap te tonen_overtuigtip.pdf (351KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_Voortgang Klimaatakkoord.pdf (41KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_openstelling vacatures bestuur en commissies_19-003.pdf (47KB)
pdf Gelderland Academie_burgemeestersbenoemingen en klankbordgesprekken_14 december 2018.pdf (176KB)
pdf Brief_Jan Uitdehaag_vuurwerk Druten_2 januari 2019.pdf (6KB)
pdf Gelderland Academie_burgemeestersbenoemingen en klankbordgesprekken_bijlage 2_memo afwegingen bij inrichten en voeren klankbordgesprekken.pdf (1.5MB)
pdf Nieuwsbrief_VRGZ_Multinieuws Veiligheidsregio_december 2018.pdf (992KB)
pdf Nieuwsbrief_IZA Zorgverzekeraar 2019.pdf (165KB)
pdf Nieuwsbrief_Gelders Genootschap_Beeldspraak december 2018.pdf (189KB)
pdf Nieuwsbrief_G1000_december 2018.pdf (157KB)
pdf Nieuwsbrief_The Economic Board_Kamerledenlunch op IPKW, uitreiking Parel-awards, Ingredient Farm en meer.pdf (754KB)
pdf Nieuwsbrief_Regio Arnhem-Nijmegen_fietsplan, technisch onderwijs en meer.pdf (792KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_Right to Challenge, Omgevingswet, bijeenkomsten, Meerjarenvisie_december 2018.pdf (1.4MB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_december 2018.pdf (261KB)
pdf Nieuwsbrief_IZA Zorgverzekeraar_Vergoedingoverzicht-WEB.PDF (410KB)
pdf Nieuwsbrief_IZA Zorgverzekeraar_bijlage 2_Netto Premietabel IZA 2019 VNG-IPO-UvW.pdf (203KB)
pdf Nieuwsbrief_RIEC_Versterkingsgelden Ondermijning.pdf (303KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_Nieuwjaarsbijeenkomst VNG International_18 januari 2019.pdf (163KB)
pdf Nieuwsbrief_Nederlands Debat Studio_wat zijn de beste speeches van 2018.pdf (334KB)
pdf Nieuwsbrief_RvN_laatste nieuws 2018.pdf (210KB)
pdf Nieuwsbrief_Cultuurmij Oost_met kunst en cultuur het jaar uit_december 2018.docx (809KB)
pdf Nieuwsbrief_GGD Gelderland-Zuid_Kaderbrief 2020 DB GGD Gelderland-Zuid.pdf (813KB)
pdf Nieuwsbrief_Museum de Tuut_Nieuwsbrief 63_december 2018.pdf (3.6MB)
pdf Nieuwsbrief_Natuurlijk Water_November 2018 nr. 11.pdf (1.1MB)
pdf Nieuwsbrief_Logistic Hotspot_Clubhuis waar iedereen welkom is.pdf (913KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_Uitvoeringsregeling WMO, ministeriele regeling voor hulp uit sociaal netwerk.pdf (42KB)
pdf Nieuwsbrief_Berghauser Pont_ABC voor raadsleden.pdf (295KB)
pdf Brief_MGR_Kaderbrief Jaarplanning_bijlage 1.pdf (614KB)
pdf Nieuwsbrief_GGD_relaties GGD Gelderland-Zuid_december 2018.pdf (307KB)
pdf Brief_ZLTO_RES Gemeente Zuid-Gelderland 2018-3.pdf (65KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_CAO Nieuwsbericht_12 december 2018.pdf (153KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_Gemeentelijke Monitor Domein Druten_Waar staat je gemeente.pdf (154KB)
pdf Nieuwsbrief_Nederlands Debat Instituut_bekendmaking nieuwe spreker tijdens Gemeenteraadsdebat.pdf (564KB)
pdf Nieuwsbrief_Regio Arnhem Nijmegen_Brussels Lof_december 2018.pdf (633KB)
pdf Brief_Ned. Vereniging voor Raadsleden_bijlage 1_begeleidende brief modelverordening.pdf (251KB)
pdf Brief_Ned. Vereniging voor Raadsleden_bijlage 2_Modelverordening rechtspositie raadsleden en commissieleden.pdf (428KB)
pdf Brief_Ned. Vereniging voor Raadsleden_nieuwe rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.pdf (104KB)
pdf Nieuwsbrief_Euregio Rhein-Waal_newsflash mini-projecten in uw gemeente.pdf (128KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_moties buitengewone ALV 30-11 en opvolging ROB advies BUIG.pdf (106KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_samenwerkingsafspraken Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen.pdf (99KB)
pdf Brief_Gemeente Haaksbergen_bijlage 1_Motie kinderpardon gemeente Haaksbergen.pdf (165KB)
pdf Brief_Gemeente Haaksbergen_Motie kinderpardon gemeente Haaksbergen.pdf (170KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_terugblik bijeenkomst Gelderland_meerjarenvisie gemeenten 2020-2024.pdf (75KB)
pdf Brief_MGR_Beleidsmatige en financiële kaders voor meerjarenbegroting 2020-2023.pdf (1.9MB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_ondermijning, grondbeleid, ozb, tekorten sociaal domein.pdf (1.1MB)
pdf Nieuwsbrief_mijn kwaliteit van leven_beleidsrapportage december 2018.pdf (105KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_75 jaar vrijheid.pdf (42KB)
pdf Nieuwsbrief_Klimaatverbond Nederland_Warmentruiendag doe je mee_15 februari 2019.pdf (387KB)
pdf Nieuwsbrief_voortgang Ruimtelijke Uitwerking Werklocaties regio Arnhem-Nijmegen.pdf (237KB)
pdf Nieuwsbrief_Gelders Genootschap_Beeldspraak januari 2019.pdf (794KB)
pdf Brief_Letstalkabouttech_Bijlage 1_International Appeal Stop 5G on Earth and in Space.pdf (956KB)
pdf Brief_Letstalkabouttech_5G Space Appeal.pdf (44KB)
pdf Motie_gemeente Heumen_oproep tot opstellen kaderbrieven SC_20 december 2018.pdf (1.4MB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_Bestuursakkoord klimaatadaptatie en aanvullende afspraken water_19-007.pdf (176KB)
pdf Brief_Ned. centrum Jeugdgezondheid_Alliantie Kinderarmoede.pdf (150KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_Actualiteiten hulpmiddelen WMO_19-006.pdf (43KB)
pdf Brief_Ned. centrum Jeugdgezondheid_bijlage 1_Toelichting op de Alliantie Kinderarmoede.pdf (153KB)
pdf Brief_Ned. centrum Jeugdgezondheid_bijlage 2_Pledge Alliantie Kinderarmoede.pdf (1.8MB)
pdf Nieuwsbrief_The Economic Board_nieuw lid Economic Board, imec en CITC, Techniekpact Smart en Sustainable.pdf (623KB)
pdf Nieuwsbrief_Stolwijk Kelderman Accountants Fiscalisten_tips en inspiratie voor overheidsorganisaties.pdf (373KB)
pdf Aantekeningen deelsessies_bijeenkomst regionaal arbeidsmarktbeleid_21 januari 2019.pdf (502KB)
pdf Mentimeter uitslagen_Tafel 1 Groen_ Economie en arbeidsmarkt.pdf (430KB)
pdf Mentimeter uitslagen_Tafel 2 Rood_ Economie en arbeidsmarkt.pdf (422KB)
pdf Mentimeter uitslagen_Tafel 3 Blauw_ Arbeidsmarkt en Onderwijs.pdf (444KB)
pdf Mentimeter uitslagen_Tafel 4 Paars_ Arbeidsmarkt en Onderwijs.pdf (466KB)
pdf Mentimeter uitslagen_Tafel 5 Roze_ Arbeidsmarkt en re-integratie.pdf (462KB)
pdf Mentimeter uitslagen_Tafel 6 Geel_ Arbeidsmarkt en re-integratie.pdf (447KB)
pdf Deelsessies_bijeenkomst regionaal arbeidsmarktbeleid_21 januari 2019_Afsluitende vraag.pdf (307KB)
10.6
Uitnodigingen
pdf Uitnodiging_Sint Janslezing_Den Bosch_15 februari 2019.pdf (695KB)
pdf Uitnodiging_RvN_Let's connect_Products en Party HUB Beuningen_5 februari 2019.pdf (205KB)
pdf Uitnodiging_agendacommissie MGR_regionale bijeenkomst_bijlage 1_samenvattingregioinbeeld.pdf (653KB)
pdf Uitnodiging_Regio Rijk van Nijmegen_regionale bijeenkomst_maandag 21 januari 2019.pdf (294KB)
pdf Uitnodiging_Klimaatverbond Nederland_Inspiratiedag_31 januari 2019.pdf (435KB)
pdf Uitnodiging_VNG Congressen_2e landelijke werkconferentie Klimaatakkoord_14 februari 2019.pdf (146KB)
pdf Uitnodiging_Rijk van Nijmegen_Nieuwjaarsfestival Experimenteer_4 februari 2019.pdf (129KB)
pdf Uitnodiging_agendacommissie MGR_regionale bijeenkomst gemeenteraden_21 januari 2019.pdf (215KB)
pdf Uitnodiging_MEE Gelderse Poort_Verdiepende kennissessie Kirsten Tinneveld-Madsen_31 januari 2019.pdf (137KB)
pdf Uitnodiging_reminder_VNG_Atriumlezing Nieuwe technologieën en het openbreken van black boxes_17 januari 2019.pdf (84KB)
pdf Vooraankondiging_Werkbedrijf RvN_minifestival_4 februari 2019.pdf (93KB)
pdf Uitnodiging_Gemeente Tiel_Congres_Pluk het geluk in Tiel_28 maart 2019.pdf (333KB)
pdf Uitnodiging_Werkzaak Rivierenland_strategie werkzaak_11 februari 2019.pdf (154KB)
pdf Uitnodiging_Werkzaak Rivierenland_strategie werkzaak_11 februari 2019.docx (477KB)
pdf Uitnodiging_ZLTO_kennisdag gemeentes_2 februari 2019.pdf (67KB)
pdf Uitnodiging_Werkzaak Rivierenland_Proef de toekomst - strategie Werkzaak_11 februari 2019.pdf (154KB)
pdf Uitnodiging_VNG Congressen_Save the date! Tweede Landelijke werkconferentie Klimaatakkoord_14 februari 2019.pdf (140KB)
pdf Uitnodiging_Regio Arnhem-Nijmegen_miniconferenties 12 en 14 februari 2019.pdf (192KB)
pdf Uitnodiging_Stolwijk Kelderman_Actualiteiten BBV Gemeenten en GR-en_24 januari 2019.pdf (236KB)
pdf Uitnodiging_VNG_Atriumlezing nieuwe technologieën en het openbreken van black boxes_17 januari 2019.pdf (89KB)
pdf Uitnodiging_Vooraankondiging Sint-Janslezing_15 februari 2019.pdf (493KB)
pdf Uitnodiging_regionale bijeenkomst_MGR_vooraankondiging_21 januari 2019.pdf (102KB)
pdf Uitnodiging_Leefbaarheid_Bijeenkomst vernieuwing lokale democratie_7 februari 2019.pdf (329KB)
pdf Uitnodiging_GLDWonen_vooraankondiging_congres flexwonen in Gelderland_21 februari 2019.pdf (301KB)
pdf Uitnodiging_RvN_Let's connect_Products en Party HUB Beuningen_15 februari 2019.pdf (139KB)
pdf Uitnodiging_VNG_Democratie in actie_opstartsessie Ontwikkeltraject Democratisch begroten_14 februari 2019.pdf (71KB)
pdf Uitnodiging_Werkzaak Rivierenland_Strategieontwikkeling_11 februari 2019.pdf (154KB)
pdf Uitnodiging_Vereniging DKK Gelderland_7e PlattelandsParlement Gelderland_Duiven_23 februari 2019.pdf (618KB)
pdf Uitnodiging_GLDWonen_Congres Flexwonen_21 februari 2019.pdf (355KB)
pdf Uitnodiging_Haags congres bureau_De Veilige gemeente 2019_11 april 2019.pdf (156KB)
11
Sluiting