link naar deze pagina

Politieke avond Westerveld - 17 december 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: H. Jager
Toelichting: Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om in te spreken bij het onderdeel debat, meldt u dit dan uiterlijk maandag
16 december 2019 vóór 16.30 uur bij de griffie.

1 20:00
Raadsvergadering (besluitvorming)
1.1
Opening
1.2
Vaststelling agenda
1.3
Vaststellen besluitenlijsten 12 november (begrotingsvergadering), Politieke avond Westerveld 3 december 2019 en toezeggingenlijst
1.4
Ingekomen stukken
1.5
Rondvraag
1.6
Voorstel over Woonvisie
1.7
Voorstel evaluatie en besluit voortzetting Stichting Ondernemersfonds Westerveld
1.8
Voorstel belastingverordeningen
1.9
Voorstel aanwijzingsbesluit in verband met invoering van de Wnra op 1 januari 2020
1.10
Motie vreemd aan de orde van de dag Progressief Westerveld over voorkomen van overlast door houtstook
1.11 20:20
Sluiting
2
Informatievoorziening
2.1 20:25
Voorstel over het onderzoek naar toekomstbestendigheid van binnensportaccommodaties
Voorzitter: R. Masselink - Den Hollander
Griffier: J. van Roeden-Hoekstra
3 21:10
Pauze
4
informatievoorziening
4.1 21:25
Voorstel tussentijdse terugkoppeling GVVP
Voorzitter: G.J. Ballast
Griffier: J. van Roeden-Hoekstra
5
Informatievoorziening (Voorstel ingetrokken
5.1 22:10
Initiatiefvoorstel Progressief Westerveld over De Vorrelvenen 11 Dwingeloo