link naar deze pagina

Politieke avond Westerveld - 3 december 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: H. Jager
Toelichting: Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om in te spreken bij het onderdeel debat, meldt u dit dan uiterlijk maandag
2 december 2019 vóór 16.30 uur bij de griffie.

1 20:00
Raadsvergadering (besluitvorming)
Voorzitter: H. Jager
Griffier: J. van Roeden - Hoekstra
1.1
Opening
1.2
Vaststelling agenda
1.3
Vaststellen besluitenlijsten raadsvergadering 29 oktober, 5 november (besluitvormingsdeel) en besluitenlijsten Politieke avond Westerveld 19 november 2019
De toezeggingenlijst wordt eind deze week toegevoegd.
1.4
Ingekomen stukken
1.5
Rondvraag
1.6
Voorstel over vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Westerveld 2018
De volgende stukken liggen ter inzage bij de griffie:
- Ontwerp bestemmingsplan buitengebied 2018
- Zienswijzen d.d. juli 2018
- Zienswijzen op de gewijzigde versie d.d. juli 2019
pdf 6.1 Voorstel vaststelling bestemmingsplan 'buitengebied Westerveld 2018' (86KB)
pdf 6.2 Reactienota zienswijzen bp buitengebied 2018 (526KB)
pdf 6.3 Raadsbesluit vaststelling bp buitengebied Westerveld 2018 (73KB)
pdf 6.4 Agragronden milieueffectrapport (802KB)
pdf 6.5 Rapport aanpassingen bp Buitengebied Westerveld 2018 (410KB)
pdf 6.6 Agragronden passende beoordeling (4.8MB)
pdf 6.7 Brief minister gewasbeschermingsbeleid (45KB)
pdf 6.8 Notitie advies spuitvrije zones (72KB)
pdf Inspreektekst mevrouw A. van Loon over de vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Westerveld 2018 (16KB)
pdf Inspreektekst de heer J. Verheul over de vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Westerveld 2018 (70KB)
pdf Inspreektekst mevrouw M. Oostendorp over de vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Westerveld 2018 (15KB)
pdf Inspreektekst de heer H. Baptist over de vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Westerveld 2018 (15KB)
pdf Inspreektekst de heer F. de Kruif over de vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Westerveld 2018 (23KB)
pdf Inspreektekst mevrouw M. van der Kooij over de vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Westerveld 2018 (95KB)
pdf Inspreektekst mevrouw M. de Graaf over de vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Westerveld 2018 (16KB)
pdf Inspreektekst mevrouw C. Luiten over de vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Westerveld 2018 (15KB)
pdf Inspreektekst de heer R. de Leeuw over de vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Westerveld 2018 (622KB)
pdf Inspreektekst mevrouw M. Verf over de vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Westerveld 2018 (17KB)
pdf Amendement bestemmingsplan buitengebied 2018 - PW, CDA, PvdA, VVD, GB en DSSW-SW.pdf (330KB)
1.7
Voorstel kenbaar maken van wensen en bedenkingen op het voornemen van de RUD Drenthe om lid te worden van een werkgeversvereniging
1.8 20:20
Sluiting
2 20:25
Debat
Voorzitter: Gerjo Ballast
Griffier: Joukje van Roeden - Hoekstra
2.1
Belastingverordeningen 2020
3 21:15
Pauze
4 21:30
Debat
Voorzitter: Janny Mones - Kassies
Griffier: Joukje van Roeden - Hoekstra
4.1
Voorstel over woonvisie (vervolg)
5 22:30
Debat
Voorzitter: Michiel van de Kasteelen
Griffier: Joukje van Roeden - Hoekstra
5.1
Voorstel evaluatie en besluit voortzetting Stichting Ondernemersfonds Westerveld (vervolg)