link naar deze pagina

Raadsinformatieavond - 7 april 2015

Locatie: 's-Gravenzande - Raadzaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Mark, C. van der
Toelichting: Deze bijeenkomst is een uitvloeisel van de raadvergadering van 20 januari 2015 waarin moties tegen plaatsing van windturbines in Westland zijn aangehouden teneinde eerst in de Raad een informatie- en afwegingstraject in te richten. Al eerder – in 2013 – sprak de Raad zich uit tegen de plaatsing van windturbines in Westland.
Bundel:
pdf Agendabundel (44.2MB)
Algemene documenten:

1
Opening
2
Presentatie provincie Zuid-Holland
Vanuit de provincie Zuid-Holland wordt de provinciale besluitvorming met betrekking tot windenergie toegelicht. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan het verzoek van de Provincie Zuid-Holland om de benodigde planologische en vergunningprocedures voor de ontwikkeling van de locatie windenergie langs de A20 zelf ter hand te nemen. Dit verzoek vormt de aanleiding van de moties tegen windmolens die op 20 januari 2015 zijn aangehouden in de raad onder de toezegging het energiedebat eerst met deskundigen te behandelen.
3
Presentatie Bosch & Van Rijn
Adviesbureau Bosch & Van Rijn is landelijk gespecialiseerd in windenergie en andere duurzame oplossingen. Het bureau heeft een ruime ervaring met windenergieplannen van overheden, ontwikkelaars en initiatiefnemers.

Enkele referentieprojecten:
• Provincie Zuid-Holland: opstellen Nota Wervelender
• Provincie Gelderland: analyseren zoekgebieden.
• Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Grootschalige windenergie op land.
• NWEA: Plaatsingspotentieel grootschalige windenergie.
• Provincie Zuid-Holland: inpassingsplan windpark Spui
• Raedthuys, m.e.r.-beoordeling voor provinciaal inpassingsplan windpark Bijvanck
4
Presentatie Nationaal Kritisch Platform Windenergie (NKPW)
De NKPW wil waarheidsgetrouwe informatie verschaffen over windenergie. Zij zijn overtuigd van de noodzaak om tot een duurzame energievoorziening te komen. Nuchtere feiten zijn daarvoor onontbeerlijk, en alle maatregelen op dit gebied horen op kwantitatieve beschouwingen te berusten. Meten is weten, dit geldt voor alle vormen van duurzame energie, ook voor windenergie. De feiten afwegend concludeert het NKPW dat windenergie slechts een verwaarloosbare bijdrage aan de oplossing van onze energie- en klimaatproblemen zal kunnen leveren. Daar staat tegenover dat windturbines afbreuk doen aan de kwaliteit van de open ruimte en het landschap, ernstige effecten heeft op de woon- en leefomgeving van omwonenden, en zeer veel gemeenschapsgeld kost. Het NKPW tracht haar doelen onder meer te verwezenlijken door middel van onderzoek, en door feiten en argumenten ten aanzien van windturbines in de openbaarheid brengen.
5
Presentatie Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA)
De NWEA behartigt de belangen van windenergie. NWEA wil overheid en bedrijfsleven bewegen meer werk te maken van windenergie. Ook wil NWEA de positieve betrokkenheid van het publiek bij windenergie vergroten. Windenergie is de meest duurzame energiebron. In NWEA werken de organisaties en bedrijven samen, die in Nederland actief zijn op het gebied van windenergie op land en op de Noordzee, van particuliere windturbine eigenaar tot energiebedrijf en van onderhoudsbedrijf tot windturbinefabrikant.
6
Presentatie Royal HaskoningDHV
Mark de Groot geeft een uiteenzetting van de planologische en milieutechnische randvoorwaarden met betrekking tot windturbines. Daarbij zal hij voornamelijk inzoomen op bedrijven en milieuzonering.
7
Presentatie Fosbury Energy
Frank de Bruijn laat zijn licht schijnen over de vraag of er alternatieven zijn voor windturbines? Door (energie) verspilling tegen te gaan? Hoe kunnen andere vormen van aan energie, zoals reststromen beter worden benut?
8
Presentatie PlasBossinade advocaten en notarissen
Advocaat Robert van der Velde geeft een uiteenzetting van de complexe besluitvorming en legitimiteit en verdere juridische procedures. Welke mogelijkheden hebben raad en burgers om hun belangen te beschermen? Welke rechtsmiddelen hebben zij en wat is het perspectief?
9
Sluiting