link naar deze pagina

Gemeenteraad - 24 september 2019

Locatie: Raadzaal VDL-99-V.121
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Burgemeester B.R. Arends
Algemene documenten:

Opening
1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling van de agenda
3.a
Beëdiging van raadslid de heer A. (Ad) van Harmelen van de fractie CU-SGP
3.b
Beëdiging van steunraadslid de heer J. (Justin) Berends van de fractie PvdA Westland
4
Spreekrecht voor burgers
5
Voorstel tot vaststelling van de woordelijke verslagen van de openbare raadsvergaderingen van 9 en 16 juli 2019
Voorstellen waarover geen beraadslaging plaatsvindt (hamerstukken)
6
Voorstel tot kenbaarmaking van de wensen en bedenkingen ten aanzien van de door de Omgevingsdienst Haaglanden voorgenomen besluit tot lidmaatschap werkgeversvereniging
7
Voorstel tot vaststelling van de derde wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden
8
Voorstel tot vaststelling van het Water-Klimaatplan
9
Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan 'Mr Jan Tuningstraat 80 te Naaldwijk'
10
Voorstel tot vaststelling van de eerste wijziging van de Verordening BI-zone winkelgebied De Lier gemeente Westland 2019
11
Voorstel tot vaststelling van het Vergaderschema 2020
12
Voorstel inzake benoeming van de heer J. (Justin) Berends in de raadscommissie EFO en de heer J.J. (Jan) van Rossum in de raadscommissie MO
Stukken volgen nog
Beraadslagingen over (bespreekstukken)
13
Voorstel tot invoering van betaald parkeren met gedifferentieerd tarief bij de Westlandse strandslagen vanaf strandseizoen 2020
14.a
Vaststelling van de afhandeling van de Lijst met Ingekomen Stukken 24-09-19 (LIS)
pdf 1.1) Schrijven college d.d. 02-07-19 inzake tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten Madeweg 1a te Monster (19-0165666) (360KB)
pdf 1.1a) Bijlage Ontwikkelkader huisvesting arbeidsmigranten (18-0229434) (659KB)
pdf 1.2) Schrijven college d.d. 04-07-19 inzake aanpak nieuwe Wet inburgering (19-0144805) (628KB)
pdf 1.3) Schrijven college d.d. 04-07-19 inzake afdoening motie prikkelarme kermis (19-0163539) (270KB)
pdf 1.3a) Bijlage 1 motie inzake prikkelarme kermis (G18-002926) (471KB)
pdf 1.4) Schrijven college d.d. 04-07-19 inzake beleid oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen (19-0163582) (353KB)
pdf 1.5) Schrijven burgemeester d.d. 05-07-19 inzake raadsconferentie van 14 juni 2019 (G19-001677) (8.7MB)
pdf 1.6) Schrijven college d.d. 05-07-19 inzake deelname aan World Food Day Rotterdam 2019 (19-0162953) (383KB)
pdf 1.6a) Bijlage motie D66 inzake wereldvoedseldag (G18-002957) (488KB)
pdf 1.6b) Bijlage uitwerking programma WFD2019 (19-0129583) (209KB)
pdf 1.7) Schrijven college d.d. 08-07-19 inzake afhandeling motie 'De HAK' 28 januari 2014 (19-0160152) (801KB)
pdf 1.7a) Bijlage motie de Hak in de Raad van 28 januari 2014 (19-0160161) (421KB)
pdf 1.8) Schrijven college d.d. 08-07-19 inzake hellingbaan Molenslag (19-0148131) (345KB)
pdf 1.8a) Bijlage motie CDA hellingbaan Molenslag (G18-002949) (596KB)
pdf 1.9) Schrijven college d.d. 08-07-19 inzake archief- en informatiebeheer over 2018 (19-0123328) (399KB)
pdf 1.10) Schrijven college d.d. 10-07-19 inzake tussentijdse rapportage TMPG 2019-2022 (19-0162473) (350KB)
pdf 1.10a) TMPG 2019 rapportage (19-0153099) (771KB)
pdf 1.11) Schrijven college d.d. 10-07-19 inzake stand van zaken OZB-moties (19-0158911) (439KB)
pdf 1.11a) Bijlage motie GBW-WV-GL-PvdA inzake Zonnepanelen niet meetellen in WOZ-waardebepaling (G18-003195) (437KB)
pdf 1.11b) Bijlage motie GBW-WV-CU-GL-PvdA inzake Lager OZB-tarief voor sportverenigingen (G18-003196) (876KB)
pdf 1.12) Schrijven burgemeester d.d. 10-07-19 inzake plan van scholen (19-0176991) (197KB)
pdf 1.13) Schrijven college d.d. 10-07-19 inzake plan van aanpak impuls armoedebeleid (19-0144239) (406KB)
pdf 1.13a) Bijlage plan van aanpak armoedebeleid (19-0091285) (639KB)
pdf 1.14) Schrijven GGD d.d. 05-07-19 inzake vastgestelde P&C GR GGD VT Haaglanden (G19-001730) (437KB)
pdf 1.14a) Bijlage Begroting 2020 GR GGD en VT Haaglanden (G19-001731) (6.9MB)
pdf 1.14b) Bijlage zienswijzen raden en reactie GR-bestuur bij begr. 2020 en begr.wijz. 2019 (G19-001732) (197KB)
pdf 1.14c) Bijlage begrotingswijziging 2019 GGD (G19-001734) (858KB)
pdf 1.14d) Bijlage Advies RKC t.b.v. Jaarstukken 2018 GR GGD en VT Haaglanden (G19-001737) (744KB)
pdf 1.14d) Bijlage begrotingswijziging 2019 VT (G19-001735) (544KB)
pdf 1.14e) Bijlage controleverklaring accountant t.b.v. Jaarstukken 2018 GR GGD VT (G19-001738) (836KB)
pdf 1.14f) Bijlage Jaarstukken 2018 GR GGD en VT (G19-001739) (6.8MB)
pdf 1.15) Schrijven gemeente Heemstede d.d. 09-07-19 inzake aangenomen motie (G19-001751) (1.1MB)
pdf 1.16) Schrijven De Hofvilla d.d. 10-07-19 inzake ruimtegebrek basisschool de Hofvilla in Wateringen (G19-001760) (123KB)
pdf 1.17) Schrijven gemeente Oostzaan d.d. 11-07-19 inzake motie toename discriminatie (G19-001772) (256KB)
pdf 1.18) Schrijven Midden-Delfland d.d. 11-07-19 inzake aanbiedingsbrief Jaarstukken 2018 (G19-001775) (224KB)
pdf 1.18a) Bijlage gewaarmerkte jaarstukken MD 2018 (G19-001776) (60.5MB)
pdf 1.18b) Bijlage getekende voordracht bij jaarstukken (G19-001777) (876KB)
pdf 1.18c) Bijlage toestemming tot openbaarmaking (G19-001778) (398KB)
pdf 1.18d) Bijlage controleverklaring 2018 was getekend (G19-001779) (342KB)
pdf 1.18e) Bijlage accountantsverslag 2018 (G19-001780) (5.8MB)
pdf 1.19) Schrijven ODH d.d. 11-07-19 inzake reactie op ingediende zienswijze begroting ODH 2020 (G19-001794) (260KB)
pdf 1.21) Schrijven VRH d.d. 12-07-19 inzake reactie op zienswijze begroting VRH 2020-2023 (G19-001798) (18.2MB)
pdf 1.22) Schrijven college d.d. 17-07-19 inzake tussenrapportage actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (19-0172312) (262KB)
pdf 1.22a) Bijlage 1 tussenrapportage MVI (19-0084865) (710KB)
pdf 1.23) Schrijven college d.d. 17-07-19 inzake aanbieden jaarverslag 2018 commissie bezwaarschriften (19-0140362) (255KB)
pdf 1.23a) Bijlage 1 jaarverslag (19-0135695) (1.6MB)
pdf 1.25) Schrijven college d.d. 17-07-19 inzake rapport governance Inkoopbureau H10 (19-0165855) (526KB)
pdf 1.25a) Bijlage 1 rapportage governance Inkoop H10 (19-0165887) (4.7MB)
pdf 1.26) Schrijven college d.d. 18-07-19 inzake voortgang noodhuisvesting voor arbeidsmigranten (19-0179165) (256KB)
pdf 1.27) Schrijven WSKO d.d. 18-07-19 inzake certificering (G19-001834) (5.3MB)
pdf 1.28) Schrijven RKC d.d. 19-07-19 inzake voortgang onderzoeksprogramma 2019 (G19-001807) (62KB)
pdf 1.30) Schrijven college d.d. 22-07-19 inzake de herinrichting van speeltuin Juliahof te Wateringen (19-0175220) (1.2MB)
pdf 1.30a) Bijlage motie LPF-GBW-CDA-PvdA (G18-003289) (791KB)
pdf 1.31) Schrijven Platform Gehandicapten inzake nieuwsbrief juli-augustus 2019 (G19-001813) (2.6MB)
pdf 1.32) Schrijven Clientenraad-CJR Youz d.d. 19-07-19 inzake aanbesteding 2020 H10 (G19-001835) (1.1MB)
pdf 1.33) Schrijven gemeente Culemborg d.d. 17-07-19 inzake aanapssen rekenmethode accres Algemene Bijdrage (G19-001823) (1.4MB)
pdf 1.34) Schrijven H10 Inkoopbureau d.d. 17-07-19 inzake reactie op zienswijze ontwerpbegroting 2020 (G19-001824) (308KB)
pdf 1.35) Schrijven Min. OCW d.d. 17-07-19 inzake kennisgeving uitvoering indeplaatsstellingsbesluit (G19-001839) (1.1MB)
pdf 1.36) Schrijven college d.d. 23-07-19 inzake plan van scholen 2020-2023 (19-0185898) (238KB)
pdf 1.36a) Bijlage brief aanbieding stukken aan minister (19-0185356) (241KB)
pdf 1.36b) Bijlage besluit minister 11 juli 2019 (19-0185596) (324KB)
pdf 1.36c) Bijlage brief minister 17 juli 2019 (G19-001839) (1.1MB)
pdf 1.36d) Bijlage uitspraak RvS 24 april 2019 (G19-001003) (6MB)
pdf 1.36e) Raadstukken Plan van Scholen 2020-2023 d.d. 09-07-19 (19-0109732) (1.8MB)
pdf 1.38) Schrijven college d.d. 30-07-19 inzake visie op Westland Omgevingsvisie 1.0 (19-0169722) (537KB)
pdf 1.38a) bijlage 1 Visie op Westland Omgevingsvisie 1.0 (19-0163049) (39.2MB)
pdf 1.38b) bijlage 2 DNA Westland (19-0191288) (174KB)
pdf 1.38c)bijlage 3 trends, kenmerken en opgaven (Platform31) (19-0172546) (12MB)
pdf 1.38d) bijlage 4 impressie inspiratiesessie 12 juni (19-0172516) (243KB)
pdf 1.38e) bijlage 5 impressie bijeenkomst 25 juni (19-0171880) (258KB)
pdf 1.41) Schrijven Alzheimer DWO d.d. 30-07-19 inzake nieuwsbrief (G19-001903) (31.8MB)
pdf 1.43) Schrijven gemeente Renkum d.d. 07-08-19 inzake motie begrotingsevenwicht (G19-001933) (751KB)
pdf 1.44) Schrijven ODH d.d. 08-08-19 inzae Sociaal jaarverslag 2018 Omgevingsdienst Haaglanden (G19-001940) (1.2MB)
pdf 1.46) Schrijven Ministerie BiZa d.d. 29-08-19 inzake Verhouding ambtsgebed en beginsel scheiding kerk en staat (G19-002018) (1.1MB)
pdf 1.48) Schrijven college d.d. 04-09-19 inzake uitnodiging Veiligheidsdag (19-0212539) (233KB)
pdf 1.49) Schrijven college d.d. 04-09-19 inzake uitnodiging inloopavond herontwikkeling Pijletuinenhof (19-0181505) (266KB)
pdf 1.50) Schrijven college d.d. 04-09-19 inzake jeugdhulpverlening (19-0197643) (294KB)
pdf 1.51) Schrijven college d.d. 04-09-19 inzake vormvrije Mer, Inspraak en Vooroverleg Structuurvisie De Driesprong (19-0208023) (303KB)
pdf 1.51a) Bijlage 1 vormvrije MER beoordeling (19-0190856) (1.4MB)
pdf 1.51b) Bijlage 2 structuurvisie De Driesprong (19-0206765) (43.2MB)
pdf 1.52) Schrijven PZH d.d. 04-09-19 inzake MRDH begroting 2020 en jaarrekening 2018 (G19-002051) (1.1MB)
pdf 1.53) Schrijven Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland d.d. 04-09-9 inzake info inz stimuleren natuurinclusief bouwen (G19-002057) (4MB)
pdf 1.54) Schrijven SC&O d.d. 05-09-19 inzake Beukenrode palliatieve thuiszorg & hospice zoekt tweede locatie (G19-002067) (13.5MB)
pdf 1.55) Schrijven mevrouw de Zoete d.d. 28-08-19 inzake einde raadslidmaatschap (G19-002045) (53KB)
pdf 1.56) Schrijven Dorpsinfo d.d. 09-09-19 inzake nieuwsbrief (G19-002082) (13.3MB)
pdf 1.57) Schrijven PZH d.d. 11-09-19 inzake advies Financieel toezicht jaarstukken 2018 (G19-002098) (2.6MB)
pdf 1.58) Schrijven college d.d. 12-09-19 inzake terugkoppeling zienswijze en begroting VRH (19-0201217) (238KB)
pdf 1.58a) Bijlage 1 getekende begroting VRH 2020-2023 (19-0201434) (17.1MB)
pdf 1.58b) Bijlage 2 terugkoppeling begroting VRH 2020-2024 (19-0201429) (1.1MB)
pdf 2.1) Schrijven college d.d. 10-07-19 inzake wensen en bedenkingen overdragen aandelen C HVC Geothermie BV (19-0123058) (709KB)
pdf 2.2) Schrijven college d.d. 17-07-19 inzake voorstel voor voetbalkooi van Nassaustraat te Wateringen (19-0174675) (252KB)
pdf 2.2a) Bijlage 1 motie Geef ze dan ook echt de Ruimte (G18-002626) (713KB)
pdf 2.4) Schrijven OKE d.d. 11-07-19 inzake reactie op verlenging contract Perspektief met Gantelhof en gevolgen voor winkelgebied (G19-001797) (2.1MB)
pdf 2.5) Schrijven college d.d. 04-09-19 inzake garantstelling nieuwbouw zwem- en recreatiecentrum De Boetzelaer + herziening subsidie 2019 en 2020 (19-0216816) (514KB)
pdf 2.6) Schrijven college d.d. 04-09-19 inzake vervolg herindicaties hulp bij het huishouden (19-0207385) (714KB)
pdf 3.1) Schrijven LOGA d.d. 26-06-19 inzake ledenbrief nadere uitwerking akkoord reparatie flo-overgangsrecht voor brandweerpersoneel (G19-001618) (401KB)
pdf 3.1a) Bijlage LOGA-brief CAR-teksten (G19-001619) (54KB)
pdf 3.5) Schrijven VNG d.d. 01-07-19 inzake verenigingsstrategie Gemeenten 2024 (G19-001725) (22.3MB)
pdf 3.6) Schrijven VNG d.d. 04-07-19 inzake ledenbrief ledenraadpleging cao gemeenten 2019-2020 (G19-001706) (373KB)
pdf 3.6a) Bijlage principeakkoord cao gemeenten 2019-2020 (G19-001707) (1.9MB)
pdf 3.7) Schrijven VNG d.d. 09-07-19 inzake ledenbrief onderhandelaarsakkoord Cao SW 2019 (G19-001753) (336KB)
pdf 3.7a) Bijlage Onderhandelaarsakkoord Cao SW 2019 (G19-001754) (269KB)
pdf 3.7b) Bijlage Toekomst loonontwikkeling WSW (G19-001755) (325KB)
pdf 3.7c) Bijlage Technische wijzigingen Cao SW 2019 (G19-001756) (502KB)
pdf 3.8) Schrijven VNG d.d. 09-07-19 inzake ledenbrief meerjarenbeleidsplan CvA (G19-001758) (335KB)
pdf 3.8a) Bijlage rapport Trots (G19-001759) (3.7MB)
pdf 3.9) Schrijven Historische Ver. Wateringen-Kwintsheul d.d. 10-07-19 inzake aanwijzing Veiling en Veilinghaven en deel Lange Watering (G19-001770) (988KB)
pdf 3.10) Schrijven Historische Ver. Wateringen-Kwintsheul d.d. 10-07-19 inzake fruitmuur Sint Jan de Doperkerk (G19-001771) (949KB)
pdf 3.11) Schrijven VNG d.d. 12-07-19 inzake ledenbrief regionale samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars (G19-001805) (374KB)
pdf 3.11a) Bijlage VNG-ZN werkstructuur voor regionale samenwerking (G19-001806) (784KB)
pdf 3.12) Schrijven VNG d.d. 16-07-19 inzake ledenbrief stikstof problematiek en inventarisatie gevolgen voor gemeenten (G19-001817) (317KB)
pdf 3.13) Schrijven VNG d.d. 16-07-19 inzake ledenbrief wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (G19-001819) (409KB)
pdf 3.14) Schrijven VNG d.d. 17-07-19 inzake ledenbrief doordecentralisatie en nieuw verdeelmodel mo bw en bg (G19-001826) (316KB)
pdf 3.14a) Bijlage 1 - advies expertiseteam mo bw bg (G19-001827) (2.5MB)
pdf 3.14b) Bijlage 2 - bespreekpunten n.a.v. advies expertiseteam (G19-001828) (284KB)
pdf 3.15) Schrijven VNG d.d. 17-07-19 inzake ledenbrief klimaatakkoord (G19-001832) (523KB)
pdf 3.18) Schrijven VNG d.d. 19-07-19 inzake ledenbrief wijziging subsidies welzijn en cultuur (G19-001845) (500KB)
pdf 3.18a) Bijlage 1 Indexering subsidies bekostiging welzijn en cultuur (G19-001846) (3.9MB)
pdf 3.18b) Bijlage 2 Indexering subsidies bekostiging welzijn en cultuur (G19-001847) (714KB)
pdf 3.20) Schrijven VNG d.d. 23-07-19 inzake ledenbrief geactualiseerd VNG-model inkoop- en aanbestedingsbeleid (G19-001866) (294KB)
pdf 3.20a) Bijlage VNG-model inkoop- en aanbestedingsbeleid (G19-001864) (3.7MB)
pdf 3.21) Schrijven LOGA d.d. 25-07-19 inzake correctie op brief U201900344 - actualisering begrippen brandweerhoofdstukken (G19-001873) (382KB)
pdf 3.21a) Bijlage bij ledenbrief LOGA - CAR-teksten (G19-001874) (103KB)
pdf 3.24) Schrijven VNG d.d. 29-07-19 inzake GT Print (G19-001901) (286KB)
pdf 3.25) Schrijven continentie st. d.d. 26-07-19 inzake toiletbeleid binnen de gemeente Westand (G19-001902) (298KB)
pdf 3.27) Schrijven VNG d.d. 02-08-19 inzake Kader voor het toetsen van pgb-vaardigheid (G19-001913) (737KB)
pdf 3.27a) Bijlage 1 (G19-001914) (789KB)
pdf 3.27b) Bijlage 2 (G19-001915) (429KB)
pdf 3.27c) Bijlage 3 (G19-001916) (980KB)
pdf 3.28) Schrijven VNG d.d. 02-06-19 inzake tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAShoudendegrond en baggerspecie (G19-001918) (629KB)
pdf 3.29) Schrijven VNG d.d. 05-08-19 inzake wijzigingen modelverordeningen gemeentelijke belastingen (G19-001921) (688KB)
pdf 3.29a) Bijlage 1 (G19-001922) (296KB)
pdf 3.29b) Bijlage 2 (G19-001923) (91KB)
pdf 3.30 Schrijven MKB d.d. 06-08-19 inzake Bewegwijzering parkeerplaatsen (G19-001926) (999KB)
pdf 3.33) Schrijven ministerie OCW d.d. 08-08-19 inzake ontvangstbevestiging plan van scholen (19-0202293) (612KB)
pdf 3.33a) Bijlage 1 schrijven college aan ministerie OCW (19-0185356) (241KB)
pdf 3.34) Schrijven VNG d.d. 14-08-19 inzake wijziging model-APV zomer 2019 (G19-001962) (445KB)
pdf 3.34a) Bijlkage 1 was-wordt-tabel (G19-001963) (313KB)
pdf 3.34b) Bijlage 2 raadsbesluit wijziging (G19-001964) (155KB)
pdf 3.34c) Bijlage 3 model wijziging (G19-001965) (1.6MB)
pdf 3.37) Schrijven VNG d.d. 22-08-19 inzake wjziging eigen bijdrage pgb bw (G19-001998) (469KB)
pdf 3.38) Schrijven VNG d.d. 20-08-19 inzake archiefwet selectielijst en beperking van openbaarheid (G19-001990) (511KB)
pdf 3.38a) Bijlage 1 overzicht wijzigingen (G19-001991) (76KB)
pdf 3.38b) Bijlage 2 waar het moet (G19-001992) (6.2MB)
pdf 3.38c) Bijlage 3 ontwerpselectielijst (G19-001993) (240KB)
pdf 3.39) Schrijven Natuur-Westland en partners d.d. 04-09-19 inzake ontwikkeling kustbeleid en jaarrond strandtenten (G19-002056) (308KB)
pdf Lijst Ingekomen Stukken 24-09-19 (G19-001795) (122KB)
14.b
Kennisneming van de Lijst met Uitgaande Stukken 24-09-19 (LUS)
14.c
Kennisneming van de Lijst met Vertrouwelijke Stukken 24-09-19 (LIS)
14.d
Kennisneming van de Lijst met Artikel 42-vragen en antwoorden
14.e
Kennisneming van de Lijst met Artikel 43-vragen en antwoorden
Moties en Vragenronde
15
Behandeling van op zichzelf staande moties op grond van artikel 38, lid 3 van het Reglement van orde van de Raad
15.1
Motie GBW inzake inventariseren (on)mogelijkheden verdere groei bebouwing in Westland
(eerst behandelen in de raadscommissie van oktober)
15.2
Motie WV inzake verkoop Vestia sociale huurwoningen
(eerst behandelen in de raadscommissie van oktober)
15.3
Motie GBW inzake Westlandse Omroep Stichting (WOS)
(eerst behandelen in de raadscommissie van oktober)
15.4
Motie CDA inzake aanpak ondermijning
(eerst behandelen in de raadscommissie van oktober)
15.5
Motie WV inzake spreiding AED’s in Westland
(eerst behandelen in de raadscommissie van oktober)
15.6
Motie GBW inzake huisvesting arbeidsmigranten FloraHolland en ABC-terrein
15.7.a
Motie GBW inzake thuishulp
15.7.b
Motie WV inzake huishoudelijke hulp
15.8
Motie PvdA inzake voetbalkooi te Wateringen
16
Vragenronde
Sluiting
17
Sluiting