Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raad openbaar Wijchen - 27 januari 2022

Locatie: Zaal Verploegen Wijchen, Woeziksestr 100
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Marijke Beek, van
Toelichting: Omdat deze raadsvergadering gehouden wordt bij een horeca locatie is een QR code vereist.

De raadsvergadering is te bekijken via: https://youtu.be/qYxjizlu5i4
Bundel:
pdf Agendabundel (200.2MB)
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vragenhalfuurtje
3
Vaststellen agenda
4
Vaststellen verslag van de openbare raadsvergadering van 16 december 2021
5
Afdoening ingekomen stukken
Onderstaande stukken (te vinden bij 5a t/m 5 XX) worden niet inhoudelijk behandeld
5.a
27351 Informatienota Handhavingscapaciteit project Wighenerhorst
Op donderdag 30 september 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders (hierna: college) de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het handhavingstraject op de Wighenerhorst. In het verlengde van dit handhavingstraject informeert het college de gemeenteraad nu over de impact hiervan op de handhavingscapaciteit van de gemeente.
5.b
53130 Informatienota Stand van zaken Wighenerhorst december 2021
5.c
59424 informatienota Duurzaamheidsimpuls 't Mozaïek
Volgens collegebesluit van september 2021 laten we een nader onderzoek uitvoeren door Synarchis. In dit stadium is het belangrijk om de raad te informeren gelet op de Perspectiefnota in april 2022 en de externe belanghebbenden: Mozaïek en haar vaste huurders.
5.d
69340 Informatienota Ontbinden leveranciersovereenkomst jeugd ggz aanbieder Compass BV
Embargo op openbaarmaking tot woensdagavond 24 uur.
5.e
69209 Informatienota Addendum Inburgering bij DVO 2021-2022 MGR
5.f
68208 Informatienota leerplichtjaarverslag 2020-2021
5.g
69640 Antwoord op schriftelijke vragen Wijchense inwoners voorrang bij sociale nieuwbouwwoningen
5.h
69350 Aanpak veilig buitengebied
In 2022 is het buitengebied van de gemeente Wijchen voorzien van een Keurmerk Veilig Buitengebied. Daarnaast vergroot de Aanpak Veilig Buitengebied de weerbaarheid van inwoners en ondernemers die wonen in het buitengebied.
5.i
69640 Antwoord op schriftelijke vragen Wijchense inwoners voorrang bij sociale nieuwbouwwoningen
5.j
69350 Aanpak veilig buitengebied
In 2022 is het buitengebied van de gemeente Wijchen voorzien van een Keurmerk Veilig Buitengebied. Daarnaast vergroot de Aanpak Veilig Buitengebied de weerbaarheid van inwoners en ondernemers die wonen in het buitengebied.
5.k
68477 Uitvoeringsprogramma VTH-2022 Wijchen
5.l
67990 Instrumentarium behoud goedkope en betaalbare huur- en koopwoningen
5.m
64126 Prestatieafspraken Wijchen 2022 en verder
5.n
54931 Plan van Aanpak planMER voor RES 2.0
6
Mededelingen
7
Mededelingen in relatie tot de coronapandemie
8
68537 MUP Mobiliteit - Meerjaren uitvoeringsprogramma
8.1
Amendementen en moties
9
69567 Uitwerking motie Inwonerspas
9.1
Moties
10
72814 Aanwijzen plaatsvervangend griffier
10.a
Motie vreemd CDA PvdA Afval scheiden in gemeentelijke afvalbakken
10.b
Motie vreemd PvdA Gratis zelftesten minima
10.c
Motie vreemd VVD CDA K8W Herstelplan Wijchense economie
11
Stemmingen
11.a
66063 beslisnota Bestemmingsplan Huurlingsedam fase 3
11.b
69836 Beslisnota Budgetoverhevelingen 2021-2022
11.c
69643 beslisnota Oprichting en deelname stichtingen risicobeheer veiligheidregio's en stichting waarborgfonds
De Veiligheidsregio Gelderland Zuid (VRGZ) is een organisatie voor brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en voorbereiding en coördinatie op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dit regionale samenwerkingsverband van inmiddels 14 gemeenten is gebaseerd op de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Wet veiligheidsregio’s.

Op 4 oktober jl. heeft het Veiligheidsberaad, het overlegorgaan van de 25 voorzitters veiligheidsregio het principebesluit genomen tot het oprichten van een stichting Risicobeheer, die veiligheidsregio’s adviseert op het thema risicobeheer rondom ongevallen en schade en voor de veiligheidsregio’s verzekeringen inkoopt.

Het algemeen bestuur van de VRGZ is bevoegd tot het oprichten van een stichting indien de gemeenschappelijke regeling in deze mogelijkheid voorziet en dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht te zijn voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. Voorts wordt het besluit niet genomen dan nadat de raden van de deelnemende gemeenten een ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur te brengen. Dit is op basis van artikel 31a, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
Gelet hierop heeft het algemeen bestuur van de VRGZ het voornemen uitgesproken tot oprichting van en deelname aan een tweetal stichtingen.

In de brief van 16 november 2021 vraagt het algemeen bestuur van de VRGZ aan de raden van de deelnemende gemeenten of zij wensen of bedenkingen hebben tegen de oprichting van en deelname aan deze twee stichtingen, te weten:
• Stichting risicobeheer Veiligheidsregio’s
• Stichting Waarborgfonds (principe deelname)

De stichting risicobeheer Veiligheidsregio’s gaat, mede namens de VRGZ, ondersteuning bieden bij de afhandeling van ongevallen en gaat de gezamenlijke inkoop doen van een ongevallenverzekering. De stichting voor een waarborgfonds gaat namens de VRGZ zoeken naar een oplossing voor in ieder geval de niet-verzekerbare aansprake
11.d
60601 Beslisnota Vaststellen bestemmingsplan 'Houtsestraat 15 Balgoij'
11.e
68944 beslisnota Kaderbrief 2023 Veiligheidsregio Gelderland Zuid
Op 16 november 2021 hebben wij de kaderbrief 2023 van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid (VRGZ) ontvangen. De raad heeft de mogelijkheid voor 1 februari 2022 een zienswijze in te dienen bij het Dagelijks bestuur van de VRGZ. Bijgevoegd is een beslisnota voor de raad met een voorgestelde zienswijze namens de raad.
11.f
62729 Bestemmingsplan Lindenstraat Meidoornstraat, Wijchen
11.g
67306 Subsidieverlening 2022-2025 Museum Kasteel Wijchen
De raad is bevoegd om de budgetsubsidie te verlenen.
Het college is bevoegd om de uitvoeringsovereenkomst aan te gaan.
11.h
70131 Subsidie VWON 2022
12
Sluiting