Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raad openbaar Wijchen - 20 december 2022

Locatie: Wijchen, Kasteel
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Renske Helmer
Bundel:
pdf Agendabundel (199.3MB)
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Vragenhalfuurtje
4
Vaststellen besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 24 november 2022
5
Afdoening ingekomen stukken
Onderstaande stukken (te vinden bij 5a t/m 5 XX) worden niet inhoudelijk behandeld
5.a
96217 informatienota Stand van zaken Wmo, jeugdhulp, Sociaal Wijkteam en welzijn - jan. tot en met aug. 2022
5.b
89542 Informatienota Voortgangsrapportage Carillon
Het college informeert de raad over de voortgang van de uitvoering van het initiatiefvoorstel 21 52710: “Initiatiefvoorstel Kernachtig Wijchen, CDA en Wijchen Lokaal: Carillon Kasteeltoren” het gaat om de gewijzigde versie aangenomen door de raad op 30 september 2021.
Na de raadsvergadering van 30 september 2021 heeft het college een werkgroep in het leven geroepen met twee voor- en twee tegenstanders, een ambtenaar en een onafhankelijk voorzitter. Bijgaand vindt u een informatienota voor de raad met daarin de stand van zaken van de uitvoering van het initiatiefvoorstel. De kernboodschap is dat de eerste twee onderzoeken (van de vijf) zijn uitgevoerd.
5.c
95774 Informatienota Jaarverslag bezwaarschriftencommissie Wijchen 2021
5.d
93421 Informatienota beantwoording vragen initiatieven Alverna
5.e
95634 Informatienota Antwoord op schriftelijke vragen PVDA Wijchen: Aanvliegroute boven Wijchen?
5.f
93418 Informatienota Beantwoording schriftelijke vragen PvdA – verlenging tijdsbestek prikkelarme kermis en huidige opzet
5.g
89744 Informatienota Antwoord op schriftelijke vraag CDA Wijchen: gevolgen energiecrisis voor sportverenigingen
De fractie CDA heeft op 7 september een schriftelijke vraag gesteld aan het college over de gevolgen van de energiecrisis voor Wijchense sportverenigingen.
5.h
93608 Informatienota Beantwoording raadsvragen K8W Hoge bomen vangen veel zon
5.i
92358 Informatienota Beantwoording schriftelijke vraag Wijchense VVD - toekomst dorpskermissen
5.j
92045 Informatienota Concept Notitie Reikwijdte en Detail van planMER ter voorbereiding van RES 2.0
6
Mededelingen
7
92045 beslisnota Zienswijze concept Notitie Reikwijdte en Detail van planMER ter voorbereiding van RES 2.0
7.1
Amendement 1 - CDA K8W VVD Zienswijze op concept NRD RES 2.0 uitbreiden
7.2
Amendement 2 - D66 PvdA Landelijk tempo als ondergrens
7.3
Amendement 3 - GL Aanpassing zienswijze onder ‘PlanMER ondersteunend voor RES 2.0.’
7.a
Motie vreemd K8W VVD CDA Een winkel(tje) in een zorgcomplex
7.b
Motie PvdA en D66 - Een supermarkt op Alverna
8
Stemmingen
8.a
96307 Beslisnota Raad wijziging Algemene plaatselijke verordening Wijchen
8.b
95326 beslisnota Subsidieaanvraag Herstelgerichte Inloop 2023 en 2024
8.c
86830 Beslisnota Subsidie Vluchtelingenwerk Oost-Nederland 2023
8.d
86298 Beslisnota Budgetsubsidie Stichting De Brink 2023-2026
Volgens bestaand beleid van de  op 21-10-2021 vastgestelde Notitie Beheer en exploitatie maatschappelijk vastgoed (nummer 20\053294).
8.e
75143 beslisnota Vaststellen bestemmingsplan 'Boskantse Broekstraat 3, Lunen'.
8.f
74216 beslisnota bestemmingsplan 'Kasteellaantje 15 Hernen'
8.g
94117 Beslisnota Zienswijze op de kaderbrief GGD 2024
8.i
94253 Beslisnota Raad - Vaststellen leges- en belastingverordeningen 2023
8.j
92925 Erepenning Ondernemers
8.k
90461 Beslisnota Subsidieverlening 2023 Stichting ondernemersfonds bedrijventerrein Bijsterhuizen
Zie voorstel
8.l
90462 Beslisnota Subsidieverlening 2023 Stichting Centrummanagement Wijchen
Zie voorstel
8.m
90464 beslisnota beschikbaar stellen subsidie 2023 Stichting Bedrijventerrein Wijchen Oost
8.n
96390 Beslisnota Subsidieaanvraag Kans & Kleur 2023
8.o
83858 Beslisnota aanwijzen lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regelingen
8.p
97911 Beslisnota Programmarapportage Wijchen november 2022
8.q
83052 Beslisnota bekrachtiging geheimhouding grondexploitatie “Huurlingsedam fase 4”
8.r
53289 Beslisnota Vaststellen bestemmingsplan 'Wezelsedijk ong. Wijchen
8.s
74198 Beslisnota Nazorgonderzoek Munitax
8.t
88612 Beslisnota Groene Metropool Regio ANFV Verstedelijkingsstrategie Deel 1 en 2
9
Sluiting