Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raad openbaar Wijchen - 24 juni 2021

Locatie: Wijchen, Maaswaal College, locatie Veenseweg
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Marijke Beek, van
Toelichting: De vergadering is te volgen via www.wijchen.nl/vergaderingen

Insprekers kunnen zich tot woensdag 23 juni 12.00 uur aanmelden bij de griffie: griffie@wijchen.nl
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vragenhalfuurtje
3
Vaststellen agenda
4
Vaststellen verslag van de openbare raadsvergadering van 27 mei 2021
5
Afdoening ingekomen stukken
Onderstaande stukken (te vinden bij 5a t/m 5n) worden niet inhoudelijk behandeld
5.a
61138 beantwoording schriftelijke vraag D66 Afvalhaken
5.b
60637 Jaarrekening 2020, begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 GR MARN
5.c
61595 Beantwoording schriftelijke vraag Kernachtig Wijchen over verkabeling hoogspanningsmast Kerkeveld
5.d
61857 Beantwoording schriftelijke vragen CDA Blije Dries en Hof van Kaatje
De gemeente Wijchen heeft besloten, op basis van de Wet Tijdelijke Regeling Maatregelen COVID-19 en na regionale afstemming, dat de Blije Dries en Hof van Kaatje tot op heden niet geopend mogen zijn. Dit staat vermeld in artikel 4.a1 ‘Sluiting publieke plaats’ en vallen niet onder de uitzondering.
5.e
61985 Informatienota over Lekker Anders Dag (LAD)
5.f
61502 Rapportage Moties, amendementen, toezeggingen en schriftelijke vragen (MATS) Q1 2021
5.g
61956 Stand van zaken Wmo en jeugdhulp, Sociaal Wijkteam en Welzijn 1e halfjaar 2021
5.h
61994 Standpuntbepaling vuurwerkbeleid 2021-2022, meningsvormende nota
5.i
61146 Beantwoording schriftelijke vragen fracties D66 en PvdA: Problemen bij Kans & Kleur
5.j
61597 Beantwoording schriftelijke vragen VVD over Vaccinatiebereidheid tegen corona laag onder bepaalde bevolkingsgroepen
5.k
61343 Beantwoording schriftelijke vragen VVD inzake ondernemersproblemen corona
Zie voorstel
5.l
61322 Beantwoording schriftelijke vraag CDA over Groene snelheidsmeterspaarpot in Wijchen
5.m
61957 Programmarapportage Wijchen, mei 2021
5.n
60503 Cijfers Provinciale werkgelegenheidsenquête (PWE) 2020
Uit cijfers van de provinciale werkgelegenheidsenquête (PWE) blijkt dat in de periode 1 april 2019 – 1 april 2020 het aantal banen in gemeente Wijchen is toegenomen met 4.1%. Na Winterswijk met 5,1% staat Wijchen op de tweede plaats qua banengroei in Gelderland. De gemiddelde banengroei in provincie Gelderland is 0,7%.
6
Mededelingen
7
Mededelingen in relatie tot de coronapandemie
8
62194 Evaluatie Voorbereiding fusie Wijchen Druten - bespreken
8.a
Bijlage toegevoegd op verzoek van CDA-fractie
9
61195 Beslisnota voor de raad over Strategisch Kompas - bespreken
10
61512 Toekomstvisie Werkplaats Wijchen - bespreken
11
58952 Inzameling luiers en incontinentiemateriaal - bespreken
12
59466 Reactie op de concept Regionale Agenda van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen - bespreken
13
58872 Onderzoeksrapport Rekenkamercommissie DoeMee Toezicht en handhaving Openbare orde en veiligheid - bespreken
14
Stemmingen
14.a
61273 Aanvullend subsidieverzoek 2020 Stichting Ondernemersfonds Bedrijventerrein Bijsterhuizen
Zie voorstel
14.b
61628 Opname van een nieuwe school in 'Plan van scholen 2022-2025’
14.c
53228 Vaststelling bestemmingsplan Torenstraat 4 Balgoij
14.d
62156 Ontwerpverklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning OV 20200277 Kasteellaan 48-50 Wijchen
14.e
61040 Regioplan Beschermd Wonen Nijmegen en Rivierenland, beslisnota
14.f
61735 Strategie elektrisch rijden gemeente Wijchen, beslisnota
14.g
60718 Geheimhouding op de nota MPG 2021
14.h
62208 Aanvraag voorbereidingskrediet CPO-project
Het voorbereidingskrediet is voor de eerste plankosten om de haalbaarheid van dit plan te onderzoeken. Hiermee faciliteert en stimuleert de gemeente dit woningbouwinitiatief in de kern Bergharen.
14.i
62840 Aanwijzen Astrium Accountants BV als accountant
15
Sluiting