Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

College BenW publicatie Wijchen - 15 november 2022

Locatie: Wijchen, kamer burgemeester
Aanvang: 09:00
Eindtijd: 12:30
Voorzitter: Marijke Beek, van

5.1
Stand van zaken Wmo en jeugdhulp, Sociaal Wijkteam en welzijn - januari tot en met augustus 2022
5.2
Vaststellen bestemmingsplan 'Boskantse Broekstraat 3, Lunen'
5.3
Vaststellen bestemmingsplan 'Kasteellaantje 15 Hernen'.
5.4
vaststelling subsidie opbouwwerk voor Hart van Zuid door stichting MeerVoormekaar
MeerVoormekaar voert voor de gemeente Wijchen het opbouwwerk uit voor het project Hart van Zuid.
De stichting heeft een inhoudelijke verantwoording gegeven in het jaarverslag en de jaarrekening 2021 over de besteding van de gelden voor het opbouwwerk voor het project Hart van Zuid. Hiermee verantwoordt hij de subsidie die voor 2021 is ontvangen. Hiermee voldoet de stichting aan alle voorwaarden van de subsidieverordening.
5.5
Wijziging Algemene plaatselijke verordening Wijchen
5.6
Zienswijze op de kaderbrief GGD 2024
6.1
Aankoop openbaar groen bedrijventerrein Bijsterhuizen door gemeente Wijchen
Zie voorstel
6.2
Afsprakenkader na liquidatie Gemeenschappelijke Regeling Bijsterhuizen
In het afsprakenkader staan bestaande afspraken en de situatie na liquidatie van de GR Bijsterhuizen omschreven.
6.3
besluit hogere waarden Wet geluidhinder Huurlingsedam fase 4
6.4
Budgetsubsidie Stichting De Brink 2023-2026
Volgens bestaand beleid van de  op 21-10-2021 vastgestelde Notitie Beheer en exploitatie maatschappelijk vastgoed (nummer 20\053294).
6.5
Concept Notitie Reikwijdte en Detail van planMER ter voorbereiding van RES 2.0
6.6
Eerste voortgangsrapportage Carillon
Het college informeert de raad over de voortgang van de uitvoering van het initiatiefvoorstel 21 52710: “Initiatiefvoorstel Kernachtig Wijchen, CDA en Wijchen Lokaal: Carillon Kasteeltoren” het gaat om de gewijzigde versie aangenomen door de raad op 30 september 2021.
Na de raadsvergadering van 30 september 2021 heeft het college een werkgroep in het leven geroepen met twee voor- en twee tegenstanders, een ambtenaar en een onafhankelijk voorzitter. Bijgaand vindt u een informatienota voor de raad met daarin de stand van zaken van de uitvoering van het initiatiefvoorstel. De kernboodschap is dat de eerste twee onderzoeken (van de vijf) zijn uitgevoerd.
6.7
Exploitatieovereenkomst Stichting De Brink
Volgens bestaand beleid van de  op 21-10-2021 vastgestelde Notitie Beheer en exploitatie maatschappelijk vastgoed (nummer 20\053294).
6.8
STORM aanpak Wijchen
6.9
Subsidieaanvraag Herstelgerichte Inloop