Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

College BenW publicatie Wijchen - 4 januari 2022

Locatie: Wijchen, kamer burgemeester
Aanvang: 09:00
Eindtijd: 12:30
Voorzitter: Marijke Beek, van

5.1
Aanpak veilig buitengebied
In 2022 is het buitengebied van de gemeente Wijchen voorzien van een Keurmerk Veilig Buitengebied. Daarnaast vergroot de Aanpak Veilig Buitengebied de weerbaarheid van inwoners en ondernemers die wonen in het buitengebied.
5.2
Beantwoording schriftelijke vragen CDA Wijchen Bijverdienpremie met parttime werk
5.3
Beslisnota samenwerkingsovereenkomst laaggeletterdheid/volwasseneducatie 2022-2024
5.4
Bezwaar tegen Wob-verzoek nachtvissen
5.5
Schriftelijke vragen Kernachtig Wijchen: Beperkende maatregelen ‘zwaar’ verkeer i.v.m. veiligheid Ravensteinseweg
5.6
Subsidie Stichting Social Club Hand in Hand
5.7
Uitvoeringsprogramma integraal beheer Openbare
De bevoegdheid van de besteding van de in de begroting vastgestelde IBor-middelen is ondergebracht bij het college van Burgemeester en Wethouders. Met deze beslisnota geven we inzicht in de besteding voor het jaar 2022.
De gemeente Wijchen werkt met een JaarUitvoeringsProgramma (JUP). Dit JUP is de
integrale project- en werkplanning van alle disciplines die met de buitenruimte te maken
hebben. Het plan bevat de werkzaamheden van weg-, groen- en boombeheer,
rioolbeheer, openbare verlichting,  kunstwerken en baggeren.
5.8
Beheer MFA De Brink
De nota is op 25-11-2021 besproken met Paul Loermans.

23-12-2021: Volgens de Griffier kunnen raadsfracties reageren op het voornemen tot bestuurlijke deelname door het college in Stichting MFA De Brink, gelezen de 1e informatienota aan de raad. De termijn voor de fracties om wensen en bedenkingen te uiten liep tot 23 december 2021.
Er zijn geen wensen en bedenkingen geuit. U kunt een of twee portefeuillehouders als bestuurder van de stichting benoemen. Tevens bijgevoegde 2e informatienota aan de raad versturen.
5.9
Besluit subsidieaanvraag St. Damianus gilde