Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Commissievergadering Wijchen - 12 september 2019

Locatie: Wijchen, raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: Tap, Jan
Bundel:
pdf Agendabundel (35MB)

0
Agenda
1
Opening en mededelingen
Spreektijd vergadering: 15 minuten per fractie (1e termijn en rondvraag); college 30 minuten (incl. rondvraag).
2
Vaststellen verslag van de commissievergadering van 13 juni 2019
3
Mededelingen van het college
4
Vragen aan het college over de gemeenschappelijke regelingen
5
Rondvraag
6
Bestedingsvoorstel voor het gereserveerde krediet voor het project Hernen, Leur en Bergharense middelen (31598)
Partijen, dit zijn de leefbaarheidsgroepen voor Hernen-Leur en Bergharen, de besturen van De Mijlpaal, De Zandloper en Stichting Schaarweide, zijn het eens geworden over een besteding van de gereserveerde middelen van € 440.000. Voordat we tot uitvoering overgaan, is er behoefte aan afstemming met uw raad. Dit raadsbesluit is richtinggevend. De uitwerking volgt later en is een collegebevoegdheid. De middelen worden aangewend voor:
• de verbouwing van de gymzaal van De Zandloper;
• een haalbaarheidsonderzoek voor nieuw- en/of verbouw van De Mijlpaal tot MFA inclusief brede school;
• het inrichten van een multifunctionele ruimte op sportpark Schaarweide.
Stichting Schaarweide vraagt een extra krediet van € 64.250 voor verduurzaming van het clubgebouw en asbestverwijdering.
7.a
Beslisnota Hart van Zuid - Voorzieningenhart (35611)
7.b
Beslisnota Routekaart - Hart van Zuid (33984)
8.a
Extra middelen subsidie Rondom Wijchen 2018, beslisnota (35570)
8.b
Verhogen subsidie Rondom Wijchen 2019 met Rijksmiddelen, beslisnota (35573)
8.c
Beschikking Innovatiemiddelen Rondom Wijchen 2019, beslisnota (35571)
8.d
Jaarrekening 2018 Wmo-nieuw en jeugd (33099)
Deze informatienota geeft een nadere toelichting op het resultaat van de WMO nieuw en de Jeugdhulp (2D’s) in de jaarrekening 2018 van de gemeente Wijchen.
9
Meningsvormende nota Scenario's visie 't Mozaïek (31101)
10
(voorlopige) evaluatie Gedragscode Windenergie Wijchen (35652)
11
Nieuwe maatregelen afvalbeleid en wijziging inzamelfrequentie restafval en rapport SIR, beslisnota (32904)
12
Sluiting