Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raad openbaar Wijchen - 28 mei 2019

Locatie: Wijchen, raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd:
Voorzitter: Verheijen, Hans

1
Opening
Spreektijd vergadering: 3 minuten per fractie vragenhalfuurtje
9 minuten per fractie (1e termijn) en 20 minuten voor het college
2
Vragenhalfuurtje
3
Vaststellen agenda
4
Vaststellen verslag van de openbare raadsvergadering van 25 april 2019
5
Afdoening ingekomen stukken
Onderstaande stukken (te vinden bij 5a t/m 5 h) worden niet inhoudelijk behandeld
5.a
19907 Toegankelijkheid gehandicaptentoilet centrum
5.b
19908 Aanpak sturing ganzenpopulatie
5.c
21751 Vorming streekomroep RN7
5.d
28542 Raadsinformatienota Stand van zaken Huurlingsedam Fase 2
5.e
29104 Antwoorden schriftelijke vragen Woningbouw Wijchen in cijfers - kleinschalige particuliere initiatieven
5.f
29221 Evaluatie uitvoering kleinschalige particuliere woningbouwinitiatieven (KPI's)
5.g
30066 Proces bestemmingsplan Tussen Kasteel en Wijchens Meer
5.h
31452 Informatienota Munitax jaarverantwoording 2018 en begroting 2019
6
Mededelingen
7
31534 Onderzoek geloofsbrief de heer S.H.H.M.J. Arts - installeren
8
30520 Initiatiefvoorstel D66 Maak elektrisch opladen voor iedereen mogelijk - bespreken
8.a
Amendement
9
25066 Bekrachtigen geheimhouding op een bijlage bij nota Kunstgrasvelden - stemmen
10
25066 Renovatie kunstgrasvelden sc AWC en vv Alverna - bespreken
Extra beslisnota in verband met nieuwe informatie van 22 mei 2019 over beperking of verbod op het geburik van TPE als infill vanaf 2022.
10.a
Motie
11
28327 Reactie op de bouwstenen t.b.v. de Meerjarenstrategie GGD 2020-2023 - bespreken
11.a
Amendementen
12.a
29828 Zienswijze op de jaarstukken 2018 MGR - bespreken
12.b
29828 Zienswijze ontwerp begroting 2020-2023 MGR - bespreken
12.b.1
Amendement
13.
31345 Zienswijze WDW concept jaarrekening 2018 en ontwerp begroting 2020 (Wijchen) - bespreken
13.a
Motie Vreemd aan de orde van de dag
14
Stemmingen
14.a
27711 Beschikbaarstelling werk krediet ten behoeve van CPO project Duurzaam Wonsick te Wijchen
14.b
29486 Zienswijze begroting BVO DRAN 2019 en 2020
14.c
29635 Begroting 2020 en jaarrekening 2018 VRGZ Wijchen
14.d
29763 Zienswijze op de GGD begroting 2020 en jaarrekening 2018
14.e
30391 jaarrekening 2018, werkplan 2019, begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 GR ODRN
14.f
30763 Zienswijze Bijsterhuizen
14.g
31001 Zienswijze GR MARN
14.h
31531 Zienswijze op de jaarrekening 2018 en begroting 2020 van de Regio Arnhem Nijmegen
14.i
31593 Benoemen tijdelijk lid presidium en tijdelijk plaatsvervangend lid presidium
15
Sluiting