Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raad openbaar Wijchen - 20 februari 2020

Locatie: Wijchen, raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 21:45
Voorzitter: Verheijen, Hans
Bundel:
pdf Agendabundel (54MB)

1
Opening
Spreektijd vergadering: 3 minuten per fractie vragenhalfuurtje
3 minuten per fractie (1e termijn) en 8 minuten voor het college
2
Vragenhalfuurtje
3
Vaststellen agenda
4
Vaststellen verslag van de openbare raadsvergadering van 30 januari 2020
5
Afdoening ingekomen stukken
Onderstaande stukken (te vinden bij 5a t/m 5e) worden niet inhoudelijk behandeld
5.a
23106 Ontwerp visie op zonne energie, informatienota
Deze nota is als achtergronddocument bij de definitieve visie.
5.b
36894 Beantwoording schriftelijke vervolgvragen D66 - Inzicht in problematiek rondom centrale gegevensopslag
5.c
40017 Beantwoording schriftelijke vragen Wijchen Lokaal - Inleveren wapens bij politie
5.d
39396 Antwoord op schriftelijke vragen: Gevolgen inspectierapporten jeugdzorg voor Rondom Wijchen
5.e
30020 Rapportage Moties Amendementen Toezeggingen 2019 Q4 Wijchen, informatienota
De raad wordt één maal per kwartaal geïnformeerd over de stand van zaken van moties, amendementen en toezeggingen. Dit is de definitieve rapportage over het 4e kwartaal van 2019.
6
Mededelingen
7
43314 Benoemen commissielid de heer Van den Wollenberg - benoemen
8
23106 Visie op zonne energie Druten Wijchen, beslisnota - bespreken
8.1
Amendementen en moties
9
41069 Zienswijze op de GGD Meerjarenstrategie 2020-2023, beslisnota - bespreken
9.1
Amendement
9.a
Motie vreemd aan de orde van de dag: Besluit bestuurlijke fusie
11
Stemmingen
11.a
34084 Vaststellen bestemmingsplan Woeziksestraat 339, beslisnota
11.b
40955 Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD, beslisnota
11.c
42043 Subsidieverlening 2020 Stichting Centrum Management Wijchen
11.d
42041 Subsidieverlening Stichting Ondernemersfonds Bedrijventerrein Bijsterhuizen 2020
11.e
33837 Subsidieverlening Stichting ondernemersfonds bedrijventerrein WIjchen oost 2020
11.f
33126 Evaluatie Wijchense Participatieladder, beslisnota
12
Sluiting