Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raad openbaar Wijchen - 15 juni 2023

Locatie: Wijchen, Kasteel
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:30
Voorzitter: R. Helmer
Toelichting: Raad Zienswijzen

Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Afdoening informatienota's
Onderstaande stukken worden niet inhoudelijk behandeld
3.a
113302 Informatienota Jaarrekening 2022, begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 GR MARN
De GR MARN heeft de jaarrekening 2022, begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 aan de gemeenteraad toe gezonden. De gemeenteraad kan haar zienswijze over de stukken geven. In de gemeente Wijchen is deze bevoegdheid gedelegeerd aan het college. De raad wordt over de zienswijze van het college geïnformeerd voordat deze aan het bestuur van GR MARN wordt toegezonden.
4
Bespreekstuk
4.a
119130 Beslisnota Groene Metropool Regio jaarstukken '22 en Ontwerpbegroting '24
4.a.1
Amendement - CDA GL K8W PvdA VVD WL Wijziging en aanvulling zienswijze GMR
5
Stemmingen
De stukken onder dit agendapunt zijn hamerstukken. Op hamerstukken kunt u niet inspreken.
5.a
119326 Beslisnota Voorlopige jaarrekening 2022, begrotingswijziging 2023, begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
5.b
119309 Beslisnota raad Zienswijze op GGD jaarrekening 2022 begrotingswijziging 2023 en begroting 2024
5.c
115813 beslisnota Jaarstukken 2022, Concept-wijziging Begroting 2023 & Begroting 2024 inclusief meerjarenraming 2025-2027 ODRN
5.d
114463 Beslisnota Jaarstukken 2022 ontwerp begroting 2024 en bijstelling begroting 2023 MGR Rijk van Nijmegen
5.e
117094 Beslisnota Zienswijze Ontwerp MJPB 2024-2027 BVO DRAN
5.f
109255 Beslisnota Bekrachtigen geheimhouding nota MPG 2023
6
Sluiting