Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

College BenW publicatie Wijchen - 25 januari 2022

Locatie: Wijchen, kamer burgemeester
Aanvang: 09:00
Eindtijd: 12:30
Voorzitter: Marijke Beek, van

5.1
Verordening nadeelcompensatie gemeente Wijchen
5.2
Evaluatie zomerinzameling GFT afval
5.3
Informatienota uitwerking W12021 Wijchen
5.4
Motie energieneutrale gemeentelijke organisatie
6.1
Bindend adviesrecht gemeenteraad Wijchen en verplichte participatie onder de Omgevingswet
6.2
Detailhandelsstructuurvisie gemeente Wijchen en toekomstvisie centrum Wijchen
In de bijlagen vind u de beslisnota m.b.t. de detailhandelsstructuurvisie en de toekomstvisie voor het centrum van Wijchen.
Daarnaast de visie zelf. In verband met de discussie omtrent de supermarktruimte zijn ook de rapporten van DTNP en BSP toegevoegd waarin een deskundige mening over de supermarktruimte en eventuele locatie is opgenomen.
Tot slot zijn de verslagen van de klankbordgroepen toegevoegd.
Hiermee is voldaan aan het verzoek van de gemeenteraad om hen zo volledig mogelijk te voorzien van alle beschikbare informatie.
6.3
Schriftelijke vragen VVD over gevolgen van bevolkingsgroei in Wijchen
De vragen van de VVD zijn relatief breed geformuleerd: in de kern wordt gevraagd een Wijchense bevolkingsprognose op te stellen voor 2050 en aan de hand daarvan de effecten op al onze maatschappelijke voorzieningen. Ambtelijk is teruggekoppeld dat verdergaand technisch onderzoek nodig is om deze vragen concreet te kunnen onderbouwen:
Met instemming van de fractie van de VVD is daarom gekozen om in meer algemene bewoording en verwachtingen de vragen te beantwoorden.
6.4
Concretisering Beleidsplan natuur & biodiversiteit