Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raad openbaar Wijchen - 22 juni 2023

Locatie: Wijchen, Kasteel
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: R. Helmer
Toelichting: U kunt inspreken op de bespreekstukken die op de agenda staan van de raadsvergadering.
Aanmelden kan door een mail te sturen naar griffie@wijchen.nl met de vermelding van uw naam, telefoonnummer en het agendapunt waarop u wil inspreken.
Aanmelden kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering.
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vragenhalfuurtje
3
Vaststellen agenda
4
Vaststellen besluitenlijst en verslag van de raadsvergadering
De besluitenlijsten en het verslag zijn ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.
5
Afdoening informatienota's en ingekomen brieven
Onderstaande stukken worden niet inhoudelijk behandeld
5.a
119235 Informatienota Beantwoording Schriftelijke vragen Kernachtig Wijchen en CDA Wijchen over Starterslening Wijchen
5.b
112072 Informatienota Opbrengst marktverkenning buurtsuper Alverna
5.c
121373 Informatienota Programmarapportage Mei 2023 Wijchen
5.d
121257 Informatienota schriftelijk vraag CDA Wijchen circulair en biobased bouwen
5.e
92883 informatienota Startnotitie Lokale Energiestrategie en Uitvoeringsprogramma
5.f
86943 Informatienota Tussenrapportage Spectrum 'Participatie en adviesraden'
5.g
125179 Informatienota Kennisnemen van Uitgangspuntennotitie Regionale raadsbijeenkomst Wijzigingswet Wet gemeenschappelijke regelingen en het vervolg daarop
Met ingang van 1 juli 2022 is de Wet van 15 december 2021 tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten (hierna: de Wijzigingswet) in werking getreden. De Wijzigingswet is erop gericht om de democratische legitimiteit van gemeenschappelijke regelingen te versterken. Over de verschillende keuzemogelijkheden en verplichte onderdelen en is een gespreksnotitie opgesteld (bijlage 1).
In het Rijk van Nijmegen is de implementatie van deze wet gezamenlijk opgepakt. Op 27 maart 2023 heeft er een regionale raadsbijeenkomst plaatsgevonden waar met raadsleden en vertegenwoordigers van de colleges varianten zijn besproken. Dit heeft geresulteerd in een uitgangspuntennotitie (bijlage 2) die al kort tijdens de regionale raadsbijeenkomst op 17 april 2023 in het kader van de begrotingen en jaarrekeningen van diverse gemeenschappelijke regelingen is gedeeld en toegelicht. De Uitgangspuntennotitie is bedoeld als basis voor het opstellen van de nieuwe ontwerp-regelingen en de besluitvorming door colleges en raden hierover.
De voor dit proces verantwoordelijke ambtelijke stuurgroep heeft de besturen van de betreffende GR-en schriftelijk verzocht om – met inachtname van de uitgangspuntennotitie – een ontwerp voor wijziging van de GR op te stellen (zie bijlage 3)
5.h
124280 Informatienota Stand van zaken nieuwe regionale Huisvestingsverordening
5.i
124046 Informatienota Stand van zaken Wmo en jeugdhulp, Sociaal Wijkteam en welzijn - Januari tot maart 2023
5.j
123956 informatienota Jaarverslag "Interne klachtbehandeling gemeente Wijchen 2022" en "jaarverslag Gemeentelijke ombudsman 2022”
5.k
123007 Informatienota Jaarverslag toezicht en handhaving kinderopvang 2022
5.l
122913 informatienota bij Luierevaluatie Dar
5.m
122898 informatienota Antwoord op schriftelijke vragen van GroenLinks over Huisvesting van arbeidsmigranten
5.n
121128 informatienota Stand van zaken overgebleven coronagelden
Zie voorstel
6
Mededelingen
7
107321 beslisnota Benoeming voorzitter en leden Rekenkamer
Bij acclamatie.
8
Bespreken
8.1
121377 Beslisnota Beleid- en beheer openbare verlichting 2024 t/m 2030
Omdat de agenda van de raad het niet toelaat om nog een informatiebijeenkomst te organiseren voor de commissievergadering, adviseert de Agendacommissie de raads- en commissieleden om tijdig (bij voorkeur uiterlijk de maandag voorafgaand aan de commissievergadering) technische en informatieve vragen te stellen aan de ambtenaar die de nota heeft geschreven. Het wordt op prijs gesteld als de griffie in de CC van het emailbericht wordt meegenomen.

De schrijver van de nota is te bereiken via: [r.vinke@drutenwijchen.nl](mailto:r.vinke@drutenwijchen.nl)
8.1.a
Amendement 1 VVD K8W CDA GLW - Verbeteren veiligheid fietsroutes tussen kernen
8.1.b
Amendement 2 WL - Noodzaak voor evaluatie (aangepast)
8.1.c
Motie GLW D66 CDA PvdA - OVL een lichtend voorbeeld voor het andere beleid
8.2
59424 Beslisnota Project Verduurzaming van het Mozaïek
8.3
72112 Beslisnota Evaluatie vergadersysteem gemeenteraad Wijchen
Omdat dit raadsvoorstel wordt ingediend door de werkgroep Beter Vergaderen, zal de voorzitter van de werkgroep reageren op eventuele vragen die gesteld worden tijdens de commissievergadering.


Het college krijgt bij dit agendapunt geen termijn.
8.3.a
Amendement 1 GLW K8W CDA - Evaluatie aanbevelingen Beter Vergaderen
8.3.b
Amendement 2 K8W VVD CDA - Tekstuele wijzigingen beslisnota evaluatie vergadersysteem
8.3.c
Amendement 3 K8W CDA VVD - reactie inspreker
9
Stemmingen
De stukken onder dit agendapunt zijn hamerstukken. Op hamerstukken kunt u niet inspreken.
9.a
54616 Beslisnota Vaststellen bestemmingsplan Huurlingsedam 64 tweede fase, Wijchen
9.b
62479 Beslisnota vaststellen bestemmingsplan Ploegweg 3 Wijchen
9.c
116353 beslisnota Vaststellen Toekomstbestendig Wonen Lening VvE’s en nieuwe verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Wijchen
9.d
120333 Beslisnota Toepassen coördinatieprocedure Wro Windpark Bijsterhuizen
9.e
111196 Beslisnota Vaststelling juridisch en ruimtelijk kader voor CPO de Steenuil
Vanwege de collegebevoegdheid om met de samenwerkingsovereenkomst in te stemmen maar tegelijk de vraag aan de raad om het bestemmingsplan voor hetzelfde plan vast te stellen, ontvangt u een beslisnota met daarbij een beslisnota voor de raad.

De burgemeester krijgt los van deze besluitvorming een tekenboek met volmacht  voor ondertekening door wethouder voorgelegd.

9.f
74799 Beslisnota Vaststellen bestemmingsplan 'Oosterweg 279 Wijchen'
10
Sluiting