Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raad openbaar Wijchen - 28 januari 2021

Locatie: Online
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Marijke Beek, van
Toelichting: De vergadering is live te volgen via www.wijchen.nl/vergaderingen

Insprekers kunnen zich tot woensdag 27 januari 12.00 uur aanmelden bij de griffie: griffie@wijchen.nl
Bundel:
pdf Agendabundel (127.7MB)
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vragenhalfuurtje
3
Vaststellen agenda
4
Vaststellen verslag van de openbare raadsvergadering van 17 december 2020
5
Afdoening ingekomen stukken
Onderstaande stukken (te vinden bij 5a t/m 5n) worden niet inhoudelijk behandeld
5.a
55052 Dienstverleningsovereenkomst Werkbedrijf 2020 ondertekend
5.b
54206 Antwoord op schriftelijke vragen D66 over gebruik van algoritmes door de gemeente
5.c
43441 Overgang personeel Mee Gelderse Poort
5.d
55160 Vaststelling subsidie 2019 Rondom Wijchen
5.e
50325 Vaststelling DVO WerkBedrijf 2021-2022
5.f
55297 Schriftelijke vraag VVD over vuurwerkoverlast
5.g
54770 Kwartaalrapportage derde kwartaal 2020 Veilig Thuis Wijchen
5.h
54914 Beantwoording schriftelijke vragen CDA over zonnepark Bankhoef
5.i
55046 Antwoorden op raadvragen VVD Oudejaarsfeesten jeugd Wijchen
5.j
54608 Antwoord op schriftelijke vragen natuurwaarden Berendonck
5.k
55805 Reactie op motie Onderzoek sociale wijkteams
5.l
54858 Woonagenda subregio Nijmegen e.o. 2020-2030
5.m
54463 Prestatieafspraken 2021 en verder (wonen)
5.n
56779 Resultaten toerisme nota 2009-2015
6
Mededelingen
7
57171 Benoemen commissielid de heer Y. Merkus - benoemen
8
52422 Verzoek tot principe-besluit windpark Bijsterhuizen - bespreken
8.a
Brief Leefbaarheidsgroep Woezik
8.b
Motie
9
54441 beslisnota Raadsbesluit Mobiliteitsvisie - bespreken
9.a
Amendement en moties
10
55335 MGR kaderbrief 2022, budgetoverheveling en oprichting stichting (detacheringsfaciliteit) - bespreken
10.a
Amendement en motie
11
Stemmingen
11.a
38956 Vaststelling bestemmingsplan Woeziksestraat 649
11.b
37927 Bestemmingsplan Torenstraat 24 Balgoij
11.c
55786 Budgetoverhevelingen 2020-2021
11.d
55176 Subsidieverlening peuteropvang en voorschoolse educatie 2021
11.e
53372 Zienswijze op de GGD kaderbrief 2022
11.f
55396 Zorgjongeren in 2021
11.g
56619 Wijchen: kaderbrief VRGZ 2022
11.h
56744 Bekrachtigen geheimhouding achtergrondinformatie TKWM
12
Sluiting