Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raad openbaar Wijchen - 24 november 2022

Locatie: Wijchen, Kasteel
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: R. Helmer-Englebert

1
Opening en bezinning
2
Vaststellen agenda
3
Vragenhalfuurtje
4
Vaststellen besluitenlijsten van de openbare raadsvergaderingen van 20 oktober 2022 en 10 november 2022.
5
Afdoening ingekomen stukken
Onderstaande stukken (te vinden bij 5a t/m 5 XX) worden niet inhoudelijk behandeld
5.a
76713 informatienota participatie en leefbaarheidsgroepen actuele antwoordbrief aan de leefbaarheidsgroepen
Op 29 maart 2022 heeft de raad een brief ontvangen van de leefbaarheidsgroepen. De antwoordbrief is besproken in het college op 8 september. Toen is afgesproken dat het antwoord mondeling toegelicht wordt op het halfjaarlijks overleg van de leefbaarheidsgroepen op 12 oktober. Dit is gebeurd. Afgesproken is dat de brief als schriftelijke bevestiging wordt nagestuurd. Bijgaand de aangepaste brief en een informatienota voor de raad, zodat ook zij geïnformeerd zijn over het antwoord.
5.b
93323 Informatienota Beantwoording schriftelijke vragen GroenLinks Wijchen verduurzaming particuliere huurwoningen
Kernboodschap
\- In vergelijking met de koopwoning\- en sociale huurvoorraad heeft de particuliere  huurvoorraad een groter aandeel slechte labels\.
\- In de verduurzamingsaanpak maakt de gemeente Wijchen geen onderscheid tussen sociale huur en particuliere huur\.
\- Per 1 januari 2030 mogen er geen woningen met slechte energielabels \(D\, E\, F of
G\) meer verhuurd worden\.
5.c
93275 Informatienota Antwoord op schriftelijke vragen van de fractie GroenLinks Wijchen: Toelichting stand van zaken rond de ‘vluchtelingencrisis’
5.d
76315 Informatienota Evaluatie belevingsgestuurd beheer
5.e
91750 Informatienota Beantwoording schriftelijke vragen - Zorgen rond basisbehoeften van basisschoolleerlingen
5.f
91754 Informatienota Antwoorden op schriftelijke vragen van PvdA over opkoopbescherming
5.g
92068 Informatienota beantwoording Raadsvragen Kernachtig Wijchen Orange the World
5.h
92383 Informatienota Beantwoording raadsvragen Kernachtig Wijchen kwaliteit kasteeltuin
5.i
93091 Informatienota Antwoord op schriftelijke vragen: PvdA - Minimabeleid en noodfonds
5.j
94576 Informatienota Stand van zaken Toekomstbestendig Wonen Lening Wijchen
5.k
89926 Informatienota Stand van zaken en aanpak actieplan inzake Klimaatadaptatie Wijchen
6
Mededelingen
7
Bespreken
7.1
74199 Beslisnota DoeMee-onderzoek Wonen
7.1.a
74199 Amendement - K8W VVD CDA GL PvdA WL D66 DoeMee-onderzoek Wonen meenemen in totstandkoming Woonvisie
7.1.b
74199 Motie - PvdA GroenLinks Opkoopbescherming bestaande woningen
8
Stemmingen
8.b
47979 beslisnota Vaststellen bestemmingsplan 'Graafseweg 540 - 542 in Wijchen'.
De ingediende zienswijze is op het allerlaatst alsnog ingetrokken.
8.c
73038 Beslisnota Opheffen Gemeenschappelijke Regeling Bijsterhuizen
8.d
83052 Beslisnota Bestemmingsplan Huurlingsedam fase 4
8.e
82812 Beslisnota Zienswijze concept liquidatieplan ten behoeve van de opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling Bijsterhuizen
8.f
72524 Beslisnota VVGB zonnepark Bankhoef
8.g
81275 Beslisnota Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Wijchen 2023
Met ingang van 1 juli 2018 is Wet basisregistratie adressen en gebouwen (wet BAG), die tot dan de Wet basisregistraties adressen en gebouwen heette, gewijzigd. De wijzigingen zijn verwerkt in de verordening. Er wordt niet meer gesproken van “basisregistraties” maar van “basisregistratie” en ook is de definitie van “ligplaats” gewijzigd in de wet. Daarnaast zijn enkele wetstechnische verbeteringen doorgevoerd.
De VNG adviseert dan ook om de verordening in lijn te brengen met de regelgeving en heeft een modelverordening beschikbaar gesteld. Deze modelverordening is overgenomen.
8.h
69146 Beslisnota Realisatie bedrijfswoning op het perceel Flerdeweg 6a Leur
8.i
81260 Beslisnota subsidievaststelling voor Stichting MeerVoormekaar (MVM) voor extra inzet jongerenwerk voor preventie 2022
8.j
88427 Beslisnota Delegatiebesluit Omgevingsplan
8.k
91586 Beslisnota subsidieaanvraag stichting MeerVoormekaar 2023
8.l
46587 Beslisnota Voorbereidingskrediet CPO Hoogbroek Alverna
8.m
83858 Beslisnota aanwijzen lid Algemeen Bestuur GR Bijsterhuizen
8.n
93375 Beslisnota ontheffing woonplaatsvereiste burgemeester
8.o
59424 Beslisnota Renovatie en Verduurzaming van het Mozaïek
Onder voorbehoud van instemming van de raad op 24 november 2022 met de investeringsaanvraag tot verduurzaming van Het Mozaïek kan het college op 29 november de voor gestelde twee opdrachten gunnen.
8.p
97040 Beslisnota benoemen voorzitter raadscommissie, gesprekstafels, informatiebijeenkomsten en themabijeenkomsten
9
Sluiting