Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raad openbaar Wijchen - 29 oktober 2020

Locatie: Wijchen, Maaswaal College, locatie Veenseweg
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Tap, Jan
Toelichting: De vergadering is live te volgen via wijchen.nl/vergaderingen.
Door de maatregelen van het RIVM is er beperkt ruimte voor publiek en alleen met aanmelding. Insprekers en toehoorders kunnen zich tot woensdag 28 oktober 12.00 uur aanmelden bij de griffie: griffie@wijchen.nl

Zowel met de fiets als met de auto is het aan te raden aan de kant van De Wychert 4a te parkeren.
Bundel:
pdf Agendabundel (104.3MB)
Algemene documenten:

1
Opening
Spreektijd vergadering: 3 minuten per fractie vragenhalfuurtje
4 minuten voor de fracties van CDA, D66, Kernachtig Wijchen, PvdA, Sociaal Wijchen, VVD (1e termijn), 5 minuten voor de fractie van Wijchen Lokaal (1e ter-mijn) en 4 minuten voor het college
2
Vragenhalfuurtje
3
Vaststellen agenda
4
Vaststellen verslag van de openbare raadsvergadering van 22 september 2020 en 24 september 2020
5
Afdoening ingekomen stukken
Onderstaande stukken (te vinden bij 5a t/m 5l) worden niet inhoudelijk behandeld
5.a
46654 Participatiecoach
5.b
49436 - Informatienota beschermd wonen en maatschappelijke opvang
5.c
51318 Antwoord op schriftelijke vragen: Fietsendiefstallen en bewaakte fietsenstalling (van Kernachtig Wijchen)
5.d
51320 Antwoord op schriftelijke vragen: Voortzetten van de mogelijkheid voor grote horecaterrassen
5.e
51539 Informatienota Prognose financiële gevolgen afvalinzameling 2020
5.f
51891 - Regionaal programma voortijdig schoolverlaten (vsv) 2021-2024
De samenwerkende partijen, gemeenten, onderwijsinstellingen en het Werkbedrijf hebben een regionaal programma opgesteld.
De aankomende jaren wordt er gewerkt aan vier maatregelen:
1) Samenwerking op instroom en doorstroom
2) Versterken zorgteams op school
3) Tijdelijke opvangvoorzieningen en
4) Blijvend contact na onderwijs
Doel is dat zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie halen en/of langdurig werk vinden.
5.g
51965 Rapportage Wijchen, september 2020
5.h
52102 Beantwoording schriftelijke vragen D66 over zorgen over tekort aan stageplekken
5.i
52115 beantwoording schriftelijke vragen PvdA over Waterstof innovatie
5.j
52130 Leerplichtjaarverslag 2019-2020 Wijchen
5.k
52449 - Aandacht voor elkaar - Nationale Herdenkingsdag Corona, 6 oktober 2020 Wijchen
5.l
52549 AVAN stand van zaken
6
Mededelingen
7
53630 Benoemen commissielid mevrouw Peters-Duits
8
51966 Financiële verordening 2020 en Nota Investeren en afschrijven 2020 - bespreken
8.a
Amendement
9
50722 Initiatiefvoorstel Wijchen Lokaal: Referendumverordening - bespreken
9.a
Motie Vreemd aan de orde van da dag: Mondkapjes voor minima
10
Stemmingen
10.a
30066 Correcties bestemmingsplan Tussen Kasteel en Wijchens Meer
10.b
52285 Subsidiëring Voedselbank
10.c
45822 Bestemmingsplan Huurlingsedam 64 te Wijchen
10.d
51642 Economische visie Wijchen 2020 - 2030
10.e
49334 Toeristische visie Wijchen 2020-2030
10.f
29293 bekrachtigen geheimhouding bijlage bij beslisnota Voorbereidingskrediet herontwikkeling Graafseweg 615-617
10.g
29293 Voorbereidingskrediet ontwikkeling Graafseweg 615-617
10.h
40548 Vaststellen definitief bestemmingsplan Wezelsedijk 31 te Wijchen
10.i
50093 - Bestemmingsplan Groenewoudseweg te Wijchen
10.j
52299 - Verordening Starterslening gemeente Wijchen 2020
10.k
52414 - Wijziging gemeenschappelijke regeling VRGZ
10.l
53208 Ventilatie schoolgebouw Leemweg
Aan de Leemweg in Alverna staat een dislocatie van het MaasWaal College. Het gebouw is eigendom van de gemeente. Het gebouw heeft geen vorm van mechanische ventilatie. Vanwege de Covid-19 actualiteit heeft het MaasWaal College de kwaliteit van het binnenklimaat gemeten. Daarbij is vastgesteld dat de luchtverversing ver onder de maat is.
11
Sluiting