Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Commissievergadering Wijchen - 16 september 2021

Locatie: Wijchen, Maaswaal College, locatie Veenseweg
Aanvang: 19:31
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: P. Gatzen
Toelichting: Commissievergadering 2
Kleine aula Maaswaal College
Aanmelden om in te spreken of aanwezig te zijn kan tot woensdag 15 september 12.00 uur via griffie@wijchen.nl
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Mededelingen van het college
3
Vragen aan het college over de gemeenschappelijke regelingen
4
Rondvraag
5
63215 bereiken maximale plancapaciteit woningbouw
6
45515 Vaststellen grondprijzenbrief 2021
7
61892 Mobiliteitsplan Wijchen 2021
8
62331 Betaalbaarheid Hulp bij het huishouden
8.a
Brief toegevoegd op verzoek van afzender
8.c
Advies WMO raad en reactie college
9
61263 Informatienota Ecologisch groenbeheerplan 2021-2030
10
63200 Informatienota Zienswijze Actualisatieplan 8 Omgevingsverordening
11
Sluiting