link naar deze pagina

Besluitraad - 25 juni 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 23:30
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: Adriaansen, drs. J.J.C.

Opening door de voorzitter
1
Vaststellen van de agenda
2
Vaststellen van de voorstellen tot afhandeling van de ingekomen stukken van de opinieraden
2.a
Opinieraad ruimte
2.a.1
Ter bespreking gevraagde ingekomen stukken
2.b
Opinieraad Samenleving
2.b.1
Ter bespreking gevraagde ingekomen stukken
2.c
Opinieraad Bestuur
2.c.1
Ter bespreking gevraagde ingekomen stukken
3
Besluitvorming A-voorstellen uit de Opinieraden Ruimte, Samenleving en Bestuur
3.a
2e Wijziging Legesverordening
De verordening moet worden aangepast in verband met de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur
3.f
Beslissing op bezwaar inzake zeven bezwaarschriften gericht tegen verhoging toeristenbelasting.
Diverse ondernemers hebben bezwaar gemaakt tegen de verhoging van de toeristenbelasting per 1 januari 2020. De raad wordt gevraagd de bezwaren niet ontvankelijk te verklaren omdat het niet mogelijk is tegen een verordening bezwaar te maken.
3.g
Spoedwet digitale beraadslaging en besluitvorming gemeenteraden
Als fysiek vergaderen niet mogelijk is op basis van de coronamaatregelen kunnen de commissies, opinieraden en de gemeente digitaal vergaderen. De raad wordt gevraagd dit op te nemen in het reglement van orde en de verordening op de opinieraden.
3.hh
Motie Gemeentefonds Sociaal Domein
Veel gemeenten hebben forse tekorten door de uitvoering van de Wmo en de Jeugdzorg. De motie roept de regering en de VNG op de vergoeding voor de kosten voor de Wmo en jeugdzorg in overeenstemming te brengen met de maatschappelijke opgaven waarvoor gemeenten staan.
4
Sluiting
Indien u wilt inspreken, wordt u er op geattendeerd dat een inspraakreactie maximaal 5 minuten mag duren en dat er maximaal 30 minuten inspreektijd per vergadering is. U wordt verzocht zich voor de vergadering bij de griffie te melden (0164-611308 of c.adriaanse@woensdrecht.nl.)
U kunt ook inspreken over punten die niet op de agenda staan, neemt u daarvoor contact op met de griffier. U wordt er op attent gemaakt dat er camera-opnames worden gemaakt die via internet worden uitgezonden en daarop terug te zien zijn. Het is niet uit te sluiten dat u daarbij in beeld komt.