link naar deze pagina

Raadsvergadering - 23 juni 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Adriaansen, drs. J.J.C.
Toelichting: Raadsvergadering ivm besluitvorming begrotingen verbonden partijen direct na afloop van de gecombineerde opinieraadsvergadering samenleving en bestuur over dit onderwerp

Opening
1
Vaststellen van de agenda
2
Onderwerpen opinieraad samenleving
2.0
Onderwerpen opinieraad samenleving
Het college stelt de raad voor al dan niet zienswijze(n) uit te brengen.
2
Raadsvoorstel begrotingen 2023 zienswijzen en jaarrekeningen 2021 gemeenschappelijke regelingen
Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2023:

1. WVS-groep
2. Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal en de 1e begrotingswijziging 2022
In te stemmen met de voorgestelde zienswijzen op de begroting 2023 van:
3. GGD West-Brabant
4. RAV Brabant Midden-West-Noord
Geen zienswijze in te dienen op de
5. aanpassing Gemeenschappelijke Regeling van de RAV Brabant Midden-West-Noord versie 7
Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2023:
6. West-Brabants Archief en 1e bestuursrapportage 2022
7. Regionaal Bureau Leren West-Brabant

Geen zienswijze uit te brengen op de begroting 2023
8. Regio West-Brabant
9. Belastingsamenwerking West-Brabant
10. Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
11. Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de begrotingswijziging 2022
2.a
Begroting 2023 WVS groep (geen zienswijze)
2.b
Begroting 2023 ISD Brabantse Wal en de 1e begrotingswijziging 2022 (geen zienswijze)
2.c
Begroting 2023 GGD West-Brabant (met zienswijze)
2.d
Begroting 2023 RAV Brabant Midden-West-Noord (met zienswijze) en de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling RAV versie 7 (toestemming geven)
2.e
Begroting 2023 West-Brabants Archief en de 1e bestuursrapportage 2022 (geen zienswijze)
2.f
Begroting 2023 Regionaal Bureau Leren West-Brabant (geen zienswijze)
3.0
Onderwerpen opinieraad Bestuur
3.a
Begroting 2023 Regio West-Brabant (geen zienswijze)
3.b
Begroting 2023 Belastingsamenwerking West-Brabant (geen zienswijze)
3.c
Begroting 2023 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (geen zienswijze)
3.d
Begroting 2023 Veiligheidsregio Midden-West-Brabant en de begrotingswijziging 2022 (geen zienswijze)
4
Sluiting
Indien u wilt inspreken, wordt u er op geattendeerd dat een inspraakreactie maximaal 5 minuten mag duren en dat er maximaal 30 minuten inspreektijd per vergadering is. U wordt verzocht zich voor de vergadering bij de griffie te melden (0164-611308 of c.adriaanse@woensdrecht.nl.)
U kunt ook inspreken over punten die niet op de agenda staan, neemt u daarvoor contact op met de griffier. U wordt er op attent gemaakt dat er camera-opnames worden gemaakt die via internet worden uitgezonden en daarop terug te zien zijn. Het is niet uit te sluiten dat u daarbij in beeld komt.