link naar deze pagina

Opinieraad Bestuur - 12 september 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:15
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: M.R.G. Adriaansen
Algemene documenten:

Opening
1
Vaststellen van de agenda
2
Vaststellen besluitenlijsten vorige vergaderingen
3
Mededelingen
3.a
Mondelinge terugkoppeling uit de financiële commissie
4
Ingekomen stukken
5
Vragenronde (maximaal 30 minuten)
6
Raadsvoorstel lokale omroep Zuidwest
Het college stelt de raad voor positief te adviseren om Omroepstichting ZuidWest de komende vijf jaar aan te wijzen als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Woensdrecht.
7
Verstrekken geldlening tennisvereniging De Meet
De gemeente sportverenigingen faciliteert in het verstrekken geldleningen aan verenigingen om zelf klimaatmaatregelen te nemen. TV de Meet heeft hier € 28.000,- voor nodig. Voor leningen groter dan € 25.000,- is het college verplicht de raad wensen en bedenkingen te vragen.
8
Ter bespreking gevraagde ingekomen stukken
8.A.0
Voor kennisgeving aannemen (geen verdere actie)
8.A.1
VNG_ledenbrief_aanpassing-voorbeeldregeling-melden-vermoeden-misstand
8.A.2
VNG ledenbrief ledenraadpleging principe CAO gemeenten
8.A.3
Gemeente Moerdijk: getekend en gewijzigd amendement OM ML SP en BBM inzake ontwerpbegroting 2020 RWB
8.A.4
Raadsinformatienota - Uitvoering motie Rent a Boa.
8.A.5
Heemstede Motie 'Als we verder de trap af moeten komen we onder water'
8.A.6
VNG ledenbrieven Uitkomst ledenraadpleging meerjarenplan College van Arbeidszaken
8.A.7
Aanbiedingsbrief 8 juli 2019 Programmabegroting BWB 2020 gemeente Woensdrecht
8.A.8
RWB accountantsverslag en controleverklaring jaarstukken
8.A.9
Veiligheidsregio MWB - Landelijke storing 112
8.A.10
Gemeenteraad Culemborg - Motie noodzaak aanpassing rekenmethode Accres Algemene bijdrage
8.A.11
RWB - Aanbiedingsbrief Actieprogramma Raden en Colleges
8.A.12
Veiligheidsregio - Definitief beleidsplan en begroting - Woensdrecht
8.A.13
VNG ledenbrief 19.054 - Geactualiseerd VNG model inkoop en aanbestedingsbeleid
8.A.14
Moties en amendement diverse gemeenten inzake zero based budgetting verbonden partijen
8.A.15
Moerdijk Amendement overschotten 2018 Regio West-Brabant
8.A.16
VNG ledenbrief Correctie op brief U201900344 (Actualisering begrippen brandweerhoofdstukken aan hoofdstuk 3 CAR-UWO)
8.A.17
VNG ledenbrief gezamenlijke aanbesteding voor printdiensten, GT Print
8.A.18
Ministerie BZK Circulaire Verhoging toelagen volksvertegenwoordigers per 1 juli 2019 en 1 januari 2020
8.A.19
OMWB Reactie zienswijzen en definitieve begroting 2020 en jaarstukken 2018
8.A.20
VNG ledenbrief 19.062 Wijzigingen modelverordeningen gemeentelijke belastingen
8.A.21
VNG ledenbrief Wijziging model APV
8.A.22
VNG ledenbrief_archiefwet-selectielijst-en-beperking-van-openbaarheid
8.A.23
Gemeenteraad Oostzaan - Motie Toename discriminatie
8.B.0
Ter afwikkeling in handen van het college stellen
8.C.0
College advies vragen en een voorstel te doen
8.D.0
Voorstel bespreken in de Opinieraad
8.D.1
Overzicht moties en toezeggingen
8.E.0
Schriftelijke vragen en antwoorden conform artikel 34 Reglement van orde
9
Sluiting
Indien u wilt inspreken, wordt u er op geattendeerd dat een inspraakreactie maximaal 5 minuten mag duren en dat er maximaal 30 minuten inspreektijd per vergadering is. U wordt verzocht zich voor de vergadering bij de griffie te melden (0164-611308 of c.adriaanse@woensdrecht.nl.)
U kunt ook inspreken over punten die niet op de agenda staan, neemt u daarvoor contact op met de griffier. U wordt er op attent gemaakt dat er camera-opnames worden gemaakt die via internet worden uitgezonden en daarop terug te zien zijn. Het is niet uit te sluiten dat u daarbij in beeld komt.