link naar deze pagina

Opinieraad Samenleving - 1 februari 2023

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: A.P.C.M. Gelten

0
Opening
1
Vaststellen van de agenda
2
Vaststellen besluitenlijst van de vorige vergadering
3
Mededelingen
3.a
Mondelinge terugkoppeling werkgroep Sociaal Domein
4
Insprekers bij ingekomen stukken
5
Vragenronde (maximaal 30 minuten)
6
Gunning bouw Integraal Kind Centrum Woensdrecht (IKC) en garantie- en koopverklaring
Het college vraagt de raad in te stemmen met het bedrag van € 8.741.714,- (incl. BTW) voor de aanbesteding van bouw van het IKC, kennis te nemen van de garantie- en koopverklaring voor het bedrag van € 9.566.600,- (incl. BTW) aan Stichting Gebouwbeheer Woensdrecht. Verder vraagt het college kredieten voor de inrichting van de gymzaal, het aanleggen van de parkeergelegenheid en, de kiss & ride-strook langs de Fortuinstraat en de parkachtige inrichting van de openbare ruimte bij het IKC en daarvoor de begroting 2023 te wijzigen.
7
Indexatie budgestsubsidies 2023
Er zijn in gemeente Woensdrecht vier grote subsidieontvangers: BWI, WijZijn Traverse, Mee West-Brabant en Bibliotheek West-Brabant. Zij hebben een indexatie van het subsidiebedrag van 2023 aangevraagd. Het college stelt de raad voor het subsidieplafond voor 2023 structureel op te hogen met € 72.739,00 zodat zij hun dienstverlening ongewijzigd voort kunnen zetten.
8
Toekomstvisie GGD West-Brabant: "Wij maken gezond gewoon 2023-2033 GGD
Het college stelt de raad voor geen zienswijze in te dienen op de (concept) toekomstvisie "Wij maken gezond gewoon 2023-2033" van de GGD West-Brabant.
9
Ter bespreking gevraagde ingekomen stukken
9.A.0
Voor kennisgeving aannemen (geen verdere actie)
9.A.1
Voortbestaan apotheekhoudende huisarts leefbaar houden landelijk gebied
9.A.2
Raadsinformatienota werkvoorraad Veilig Thuis
9.A.3
Dorpsplatform Putte ongevraagd advies i.v.m. sluiting verzorgingshuis Beukenhof
9.A.4
2022_Eindejaar_Informatiebrief Commissie Sociaal Domein.
9.A.5
Sluiting Huis van Morgen.
9.A.6
Raadsinformatiebrief Domus voorziening
9.A.7
Agendastukken WVS vergadering Algemeen bestuur 19 december 2022
9.A.8
Vervallen is agendapunt 8 geworden
9.A.9
VNG ledenbrief Stand van zaken Hervormingagenda Jeugd
9.A.10
Voedselbank Goed Ontmoet Toename in Woensdrecht met 48 % klanten bij de Voedselbank, minder voedsel beschikbaar, financiële gevolgen.
9.A.11
ISD Brabantse Wal 3e kwartaalrapportage 2022
9.A.12
Raadsinformatienota eindevaluatie pilot Wijk GGD
9.A.13
Raadsinformatienota Subsidieregeling noodfonds verenigingen 2022-2023
9.A.14
Raadsinformatienota bureau leerplicht
9.B.0
Ter afwikkeling in handen van het college stellen
9.C.0
College advies vragen en een voorstel te doen
9.D.0
Voorstel bespreken in de opinieraad
9.D.1
Overzicht moties en toezeggingen
9.E.0
Schriftelijke vragen en antwoorden conform artikel 34 Reglement van orde
10
Sluiting
Indien u wilt inspreken, wordt u er op geattendeerd dat een inspraakreactie maximaal 5 minuten mag duren en dat er maximaal 30 minuten inspreektijd per vergadering is. U wordt verzocht zich voor de vergadering bij de griffie te melden (0164-611308 of c.adriaanse@woensdrecht.nl.)
U kunt ook inspreken over punten die niet op de agenda staan, neemt u daarvoor contact op met de griffier. U wordt er op attent gemaakt dat er camera-opnames worden gemaakt die via internet worden uitgezonden en daarop terug te zien zijn. Het is niet uit te sluiten dat u daarbij in beeld komt.