link naar deze pagina

Raadsvergadering - 28 mei 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Adriaansen, drs. J.J.C.
Algemene documenten:

0
Opening
1
Vaststellen van de agenda
2
Toelating nieuw benoemd lid tot de raad
3
Vaststellen besluitenlijst van de raad van 12 december 2019 en de besluitraden van 30 januari en 12 maart 2020
4
Mededelingen
5
Mondelinge vragen (spoedeisend en/of actueel)
6
Wijzigingsvoorstel programmabegroting 2020 en eerste prognose rapportage
Het college stelt de raad voor de programmabegroting aan te passen om het verwachte tekort voor 2020 te dekken. Dit is inclusief een herschikking van de reserves. Het college vraagt een krediet om de activiteiten uit K4 onder te brengen in het gemeentehuis.
7
Raadsvoorstel Instemming aanbieding concept RES aan het Rijk
Het concept RES is het aanbod voor de bijdrage van de regio West-Brabant in de energietransitie. Het college vraagt de raad met deze aanbieding in te stemmen.
8
Motie Onderzoek naar flexibele vervoersoplossingen gemeente Woensdrecht
ABZ stelt samen met het CDA, de PvdA en AKT de raad voor het college te vragen onderzoek te doen naar gedeelde mobiliteit (in welke vorm dan ook) of andere flexibele vervoersoplossingen in onze gemeente kunnen worden toegepast om verbindingen met bovengenoemde dorpskernen te verbeteren en te onderzoeken of op de locaties “Postbaan” en/of “Puts Meuleke” een HUB kan worden ingericht.
9
Algemene verordening ondergrondse infrastructuren
Het college stelt de raad voor de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur Woensdrecht (AVOI) vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de huidige Tele comunnicatie verordening gemeente Woensdrecht 2014.
10
Aanwijzing functionaris gegevensbescherming
Woensdrecht heeft samen met enkele andere gemeenten een functionaris die toeziet op de uitvoering van de AVG. Door uitbreiding van de samenwerking wordt er een tweede FG actief, waarbij overigens de ureninzet voor de gemeente Woensdrecht afneemt. Deze dient door de raad te worden aangewezen.
11
Wijziging verordening commissie bezwaarschriften
Het college stelt voor de verordening aan te passen omdat enkele artikelen niet meer overeen komen met de praktijk en/of wet- en regelgeving.
12
Vaststellen voorstellen tot afhandeling ingekomen stukken van de opinieraden Ruimte, Samenleving en Bestuur
13
Sluiting
U wordt er op attent gemaakt dat er camera-opnames worden gemaakt die via internet worden uitgezonden en daarop terug te zien zijn. Het is niet uit te sluiten dat u daarbij in beeld komt.