link naar deze pagina

Opinieraad Samenleving - 30 november 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: A.P.C.M. Gelten

0
Opening
1
Vaststellen van de agenda
2
Vaststellen besluitenlijst van de vorige vergadering
3
Mededelingen
4
Insprekers bij ingekomen stukken
5
Vragenronde (maximaal 30 minuten)
6
Reserve energie noodfonds voor ondersteunen noodlijdende verenigingen, stichtingen en gebruikers gemeentelijk vastgoed
De raad heeft in september in een motie aan het college gevraagd een voorstel te doen om verenigingen, stichtingen en gebruikers te ondersteunen die last hebben van de stijgende energiekosten als zij gebruik maken van gemeentelijke accommodaties. Het college vraagt de raad € 100.000,- vrij te maken voor dit noodfonds
7
Eenmalige indexatie waarderingssubsidies 2023
De raad heeft het college in een motie gevraagd een voorstel te doen voor indexering van de waarderingssubsidies 2023. Het college stelt voor de indexatie vast te stellen op 8,55% en vraagt de raad hiervoor € 28.090 beschikbaar te stellen.
8
Ter bespreking gevraagde ingekomen stukken
8.A.0
Voor kennisgeving aannemen (geen verdere actie)
8.A.1
IKC Woensdrecht beantwoording motie niet gesprongen explosieven
8.A.2
VNG ledenbrief ondersteuning gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagaffaire.
8.A.3
Raadsinformatienota Eenmalige energietoeslag lage inkomens
8.A.4
Raadsinformatienota Wmo cliëntervaringsonderzoek over 2021
8.A.5
Agenda openbare AB-verg. WVS 17-10-22
8.A.6
Vervallen, was dubbeling met A4
8.A.7
2022 Najaarseditie Nieuwsflits_Sociaal_Domein
8.A.8
Raadsinformatienota tussenevaluatie Wijk GGD
8.A.9
Raadsinformatienota ontwikkelingen jeugdbescherming en beëindiging verscherpt toezicht.
8.A.10
Raadsinformatienota ontwikkeldocumenten crisiszorg en zorgmakelaar
8.A.11
Raadsinformatienota Uitrol Programma de Bibliotheek op school in Gemeente Woensdrecht
8.A.12
2022 10 31 Informatiebrief Commissie Sociaal Domein
8.A.13
Rapport Nationale ombudsman Niet benutten van inkomensvoorzieningen door ouderen in een financieel kwetsbare positie
8.A.14
Raadsinformatienota Themaplan ouderen gemeente Woensdrecht
8.A.15
Gemeente Woensdrecht kwartaalrapportage 3e kwartaal 2022 WVS
8.B.0
Ter afwikkeling in handen van het college stellen
8.C.0
College advies vragen en een voorstel te doen
8.D.0
Voorstel bespreken in de opinieraad
8.D.1
Overzicht moties en toezeggingen
8.E.0
Schriftelijke vragen en antwoorden conform artikel 34 Reglement van orde
9
Sluiting
Indien u wilt inspreken, wordt u er op geattendeerd dat een inspraakreactie maximaal 5 minuten mag duren en dat er maximaal 30 minuten inspreektijd per vergadering is. U wordt verzocht zich voor de vergadering bij de griffie te melden (0164-611308 of c.adriaanse@woensdrecht.nl.)
U kunt ook inspreken over punten die niet op de agenda staan, neemt u daarvoor contact op met de griffier. U wordt er op attent gemaakt dat er camera-opnames worden gemaakt die via internet worden uitgezonden en daarop terug te zien zijn. Het is niet uit te sluiten dat u daarbij in beeld komt.