link naar deze pagina

Opinieraad Ruimte - 10 september 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: mevr. M.H.C.F. Michielsen-Goyvaerts
Algemene documenten:

0
Opening
1
Vaststellen van de agenda
2
Vaststellen besluitenlijst van de vorige vergadering
3
Mededelingen
4
Ingekomen stukken
5
Vragenronde (maximaal 30 minuten)
6
Vaststelling bestemmingsplan ‘Uitbreiding Valkestraat 1, Hoogerheide’
Het plan voorziet in het betrekken van de weide bij de tuin en maakt het plaatsen van een bijgebouw mogelijk. Er is één zienswijze ingediend. Het college stelt voor de nota beantwoording zienswijzen en het bestemmingsplan vast te stellen.
7
Schrijven eendenvijver Putte
De fractie AKT wenst over de eendenvijver te spreken
8
Vaststelling bestemmingsplan ‘Woningbouw Putseweg 56, Hoogerheide’
In het kader van traject voor perceelsplitsingen is verzocht een extra woning op een perceel aan de Putseweg 56 in Hoogerheide te mogen realiseren. Er zijn geen zienswijzen ingediend en het college stelt de raad voor het bestemmingsplan vast te stellen.
9
Motie PvdA Huisvesting arbeidsmigranten Dorpsstraat 16 Ossendrecht
De motie roept het college op geen medewerking te verlenen aan uitbreiding van het aantal arbeidsmigranten en de bestaande overlast aan te pakken
10
Benutten IDOP gelden (reserve revitalisering dorpskernen)
De raad wordt gevraagd geld beschikbaar te stellen om in Hoogerheide in het Philomenapark een beweegtuin te realiseren en een bouwkundige aanpassing aan MFC De Kloek om er ‘de huiskamer van Huijbergen’ van te kunnen maken. Ook vraagt het college de raad hem de beslissingsbevoegdheid te geven over de besteding van de resterende IDOP-gelden.
11
Bodemkwaliteitskaart beheersgebied
De oude bodemkwaliteitskaart is verlopen. Om het huidige efficiënte en duurzame bodembeheer te continueren, dient er een nieuwe kaart te worden vastgesteld. De nieuwe kaart is in regioverband opgesteld. Dit maakt grondverzet tussen deze gemeenten mogelijk. Het college vraagt de raad toekomstige aanpassingen aan de kaart te delegeren
12
Gemeentelijk Rioleringsplan Woensdrecht 2020-2023
Dit geactualiseerd plan bevat de beleidsvoornemens met een bijbehorende financiële paragraaf. Zo is er bijvoorbeeld meer extreme neerslag, verandert de verhouding tussen overheid en burgers en de wetgeving. Ook het kostendekkingsplan is geactualiseerd. Bij de stukken is ook de raadsinformatienota Klimaatstresstest gevoegd.
13
Raadsinformatienota exploitatieplan Arriva 2020
Het college geeft in de raadsinformatienota aan bezwaren te hebben gemaakt tegen een aantal voorgenomen wijzigingen in de dienstregeling. Diverse fracties willen hierover spreken.
14
BP Paraplubestemmingsplan begrippen huishouden, wonen en woning
Een uitspraak van de Raad van State maakt het noodzakelijk de begrippen ‘wonen’, ‘woning’ en ‘huishouden’ aan elkaar te relateren. Dit om regels te kunnen stellen aan het bewonen door niet-huishoudens (bijvoorbeeld studenten- of arbeidsmigrantenhuisvesting). Er zijn geen zienswijzen ingediend en het college stelt de raad voor het bestemmingsplan vast te stellen.
15
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Aanpassing Landgoed Bieduinen, Putte
Het bestemmingsplan voorziet in een vormverandering en verkleining van het bouwvlak om de meest zuidelijke zorgvleugel te kunnen vervangen door een nieuw woongebouw. Er is één zienswijze ingediend. Het college stelt voor de nota beantwoording zienswijzen en het bestemmingsplan vast te stellen
16
Schriftelijke vragen D66 17jun2019 Brede school Hoogerheide en omgeving
De D66 fractie wil over de beantwoording van de vragen spreken
16.A
Raadsinformatienota Aanbiedingsbrief Regionale Energietransitie Plan van Aanpak
17
Ter bespreking gevraagde stukken
17.A.0
Voor kennisgeving aannemen (geen verdere actie)
17.A.1
Informatiebrief 380 KV RWB
17.A.2
Jaarrapport 2018 Woningstichting Woensdrecht
17.A.3
Raadsinformatienota - Aanbieden vastgestelde VTH beleidsdocumenten.
17.A.4
VNG ledenbrief 19.056 - Stikstof problematiek en inventarisatie gevolgen voor gemeenten
17.A.5
VNG ledenbrief 19.058 - Klimaatakkoord
17.A.6
Informatie over schadelijke gevolgen van 5G straling
17.A.7
RES West Brabant Regionale energie strategie
17.A.8
VNG reactie kosten invoering Omgevingswet
17.A.9
Kunstloc Brabant Brochure Landkunst
17.A.10
Commissie NB van Erfgoedvereninging Bond Heemschut - Jaarverslag 2018
17.B.0
Ter afwikkeling in handen van het college stellen
17.C.0
College advies vragen en een voorstel doen
17.C.1
Informatieverzoek over uitrol 5G netwerk
17.D.0
Voorstel bespreken in opinieraad
17.D.1
Overzicht moties en toezeggingen
17.E.0
Schriftelijke vragen en antwoorden conform artikel 34 Reglement van orde
17.E.1
Schriftelijke vragen ex art. 34 PvdA Gelopen traject kunstwerk Whisky Four en toekomstige opdrachten
17.E.2
Antwoord vragen art 34 VVD arbeidsmigranten
18
Sluiting
Indien u wilt inspreken, wordt u er op geattendeerd dat een inspraakreactie maximaal 5 minuten mag duren en dat er maximaal 30 minuten inspreektijd per vergadering is. U wordt verzocht zich voor de vergadering bij de griffie te melden (0164-611308 of c.adriaanse@woensdrecht.nl.)
U kunt ook inspreken over punten die niet op de agenda staan, neemt u daarvoor contact op met de griffier. U wordt er op attent gemaakt dat er camera-opnames worden gemaakt die via internet worden uitgezonden en daarop terug te zien zijn. Het is niet uit te sluiten dat u daarbij in beeld komt.