link naar deze pagina

Opinieraad Ruimte - 5 februari 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: mevr. M.H.C.F. Michielsen-Goyvaerts
Algemene documenten:

0
Opening
1
Vaststellen van de agenda
2
Vaststellen besluitenlijst van de vorige vergadering
3
Mededelingen
3.a
Mondelinge terugkoppeling uit de werkgroep accommodatiebeleid
4
Ingekomen stukken
5
Vragenronde (maximaal 30 minuten)
6
Vaststelling BP Kabeljauwbeek 2018
Het college vraagt de raad in te stemmen met de nota beantwoording van zienswijzen en het bestemmingsplan voor de bouw van deze windmolens vast te stellen.
7
Schriftelijke vragen CDA Woensdrecht Nieuwe regels milieustraten Saver
Door het CDA zijn vragen gesteld over de regels die de toegang voor bedrijven en bedrijfswagens inperken.
8
Ter bespreking gevraagde stukken
8.A.0
Voor kennisgeving aannemen (geen verdere actie)
8.A.1
VNG_ledenbrief_motie-utrechtse-heuvelrug-over-plastic-afval
8.A.2
Voortgang verzoek bomenkap nabij de Bloemenlaan
8.A.3
Grensoverschrijdende raadpleging en inspraak uitbreiding Europaterminal Antwerps Havengebied
8.A.4
Plan Bouw Engie biovergister in glastuinbouwbegied Rilland
8.A.5
VNG ledenbrief Voortgang klimaatakkoord
8.A.6
Bengora leefmilieu brief d.d. 2 januari 2019 Potdichtprincipe bij grootschalige mestverwerking
8.A.7
Brief inzake beƫindiging project Whisky Four monument
8.A.8
Raadsinformatienota Oprichting molenstichting Molen Johanna te Huijbergen
8.A.9
Raadsinformatienota herinrichting Scheldeweg
8.A.10
Raadsinformatienota Start samenwerking Regionale Energietransitie West-Brabant.
8.A.12
Raadsinformatienota planning BP Groeve Boudewijn
8.B.0
Ter afwikkeling in handen van het college stellen
8.C.0
College advies vragen en een voorstel doen
8.D.0
Voorstel bespreken in opinieraad
8.D.1
Overzicht moties en toezeggingen
8.E.0
Schriftelijke vragen en antwoorden conform artikel 34 Reglement van orde
9
Sluiting
Indien u wilt inspreken, wordt u er op geattendeerd dat een inspraakreactie maximaal 5 minuten mag duren en dat er maximaal 30 minuten inspreektijd per vergadering is. U wordt verzocht zich voor de vergadering bij de griffie te melden (0164-611308 of c.adriaanse@woensdrecht.nl.)
U kunt ook inspreken over punten die niet op de agenda staan, neemt u daarvoor contact op met de griffier. U wordt er op attent gemaakt dat er camera-opnames worden gemaakt die via internet worden uitgezonden en daarop terug te zien zijn. Het is niet uit te sluiten dat u daarbij in beeld komt.