link naar deze pagina

Opinieraad Samenleving - 24 juni 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: A.P.C.M. Gelten
Toelichting: In verband met de corona uitbraak is de publieke tribune gesloten. De vergadering wordt uitgezonden via de website van de gemeente. Hierdoor is het alleen mogelijk in te spreken bij de agendastukken die u vindt onder te behandelen zaken of ingekomen stukken die u zelf hebt toegezonden. Voor meer informatie kunt u de griffier bellen of een e-mail sturen (0164-611308 of c.adriaanse@woensdrecht.nl.)
Algemene documenten:

0
Opening
1
Vaststellen van de agenda
2
Vaststellen besluitenlijst van de vorige vergadering
3
Mededelingen
3.a
Mondelinge terugkoppeling werkgroep Sociaal Domein
4
Insprekers bij ingekomen stukken
5
Vragenronde (maximaal 30 minuten)
6
Vaststelling Integraal Huisvestingsplan onderwijs 2020-2023
De raad wordt gevraagd in te stemmen met het IHP waarmee de overheveling van onderwijshuisvestingsmiddelen van gemeente naar schoolbesturen mogelijk wordt.
7
Principe besluit IKC Woensdrecht
Het Integraal Kindcentrum Woensdrecht moet de bestaande huisvestingsproblemen oplossen door het zorgdragen voor adequate huisvesting voor de basisscholen De Poorte en De Stappen. De raad wordt gevraagd een aanvullende krediet beschikbaar te stellen en gevraagd in te stemmen met het concept ‘huren als een eigenaar’ gebaseerd op de Wet primair onderwijs.
8
Motie Gemeentefonds Sociaal Domein
Veel gemeenten hebben forse tekorten door de uitvoering van de Wmo en de Jeugdzorg. De motie roept de regering en de VNG op de vergoeding voor de kosten voor de Wmo en jeugdzorg in overeenstemming te brengen met de maatschappelijke opgaven waarvoor gemeenten staan.
9
ISD Brabantse Wal Raadsbrief informatie Tozo
De AKT fractie wil over dit onderwerp spreken
10
Alles voor mekaar: ouderen en alles voor mekaar: eenzaamheid.
De D66 fractie wil deze brieven bespreken
11
Ter bespreking gevraagde ingekomen stukken
11.A.0
Voor kennisgeving aannemen (geen verdere actie)
11.A.1
Jaarplan Regionaal kompas 2020
11.A.2
FNV West Brabant Vragen_Wmo2020
11.A.3
Raadsinformatienota evaluatie amendement cursus gebruik AED-apparatuur
11.A.4
Eerste kwartaalrapportage 2020 WVS
11.A.5
Nieuwsflits sociaal domein week 19, 20 en 24 Corona
11.A.6
Raadsinformatienota evaluatie subdiediebeleid
11.A.7
Brieven Stichting Echt scheiden zonder schade
11.A.8
UN Woman Nederland campagne Orange the World
11.A.9
Erfgoedvereniging Heemschut Jaarverslag 2019 commissie Brabant
11.A.10
Gezamenlijke gemeenten West Brabant West: onderzoek jeugdzorg West-Brabant volgens Duisenbergmethode
11.A.11
VNG_ledenbrief_handvatten-voor-de-uitvoering-van-de-archiefwet.
11.A.12
VNG ledenbrief ledenraadpleging CAO Sociale Werkvoorziening.
11.A.13
VNG ledenbrief verlenging activiteiten visitatiecommissie financiële beheersbaarheid Sociaal domein
11.A.14
Raadsinformatienota jaarverantwoording kinderopvang 2019
11.B.0
Ter afwikkeling in handen van het college stellen
11.C.0
College advies vragen en een voorstel te doen
11.D.0
Voorstel bespreken in de opinieraad
11.D.1
Overzicht moties en toezeggingen
11.E.0
Schriftelijke vragen en antwoorden conform artikel 34 Reglement van orde
12
Sluiting
Indien u wilt inspreken, wordt u er op geattendeerd dat een inspraakreactie maximaal 5 minuten mag duren en dat er maximaal 30 minuten inspreektijd per vergadering is.

U wordt er op attent gemaakt dat er camera-opnames worden gemaakt die via internet worden uitgezonden en daarop terug te zien zijn. Het is niet uit te sluiten dat u daarbij in beeld komt.