link naar deze pagina

Opinieraad Ruimte - 28 januari 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: mevr. M.H.C.F. Michielsen-Goyvaerts
Algemene documenten:

0
Opening
1
Vaststellen van de agenda
2
Vaststellen besluitenlijst van de vorige vergadering
3
Mededelingen
4
Insprekers bij ingekomen stukken
lijst met ingekomen stukken staat bij agendapunt 12
5
Vragenronde (maximaal 30 minuten)
6
Beleidsplan civiele kunstwerken 2020-2024 gemeente Woensdrecht
7
Nota van uitgangspunten herijking Woonvisie 2020
8
Schrijven ondernemer Ouwe Raedthuysplein Hoogerheide
9
Raadsinformatie tussentijdse evaluatie ondergrondse containers
10
Raadsinformatienota Aandachtspunten leefbaarheidsmonitor
11
Raadsinformatienota Herontwikkeling Windpark Reimerswaal
12
Ter bespreking gevraagde stukken
12.A.0
Voor kennisgeving aannemen (geen verdere actie)
12.A.1
Benegora- Stikstofproblematiek
12.A.2
Schrijven i.v.m. bomenkap
12.A.3
Raadsinformatienota Wings over Woensdrecht
12.A.4
VNG ledenbrief mobiliteit 13 november 2019.
12.A.5
Motie gemeente Leeuwarden afschaffen verhuurdersheffing
12.A.6
VNG ledenbrief stand van zaken omgevingswet
12.A.7
Raadsinformatienota boomveiligheidscontrole
12.A.8
Woonvisie Putte van DPF putte
12.A.9
Raadsinformatienota Prestatieonderzoek winkelgebieden Woensdrecht
12.A.10
BASF Haalbaarheidsstudie CO2 infrastructuur HvA
12.A.11
Raadsinformatienota informatieverzoek uitrol 5G-netwerk
12.A.12
Stichting EHS Informatiemap 5G en gezondheid voor gemeenten
12.A.13
Living Lab onderzoeken en experimenteren met EMV op levende wezens
12.A.14
Raadsinformatiebrief regionale energiestrategie
12.A.16
Raadsinformatienota Vaststellen tijdelijke lokale achtergrondwaarde PFAS houdende grond
12.A.17
VNG ledenbrief wijziging wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen
12.A.18
Motie Achtkarspelen verhuurdersheffingen
12.B.0
Ter afwikkeling in handen van het college stellen
12.C.0
College advies vragen en een voorstel doen
12.D.0
Voorstel bespreken in opinieraad
12.D.1
Overzicht moties en toezeggingen
12.E.0
Schriftelijke vragen en antwoorden conform artikel 34 Reglement van orde
12.E.1
Schriftelijke vragen schadetaxatie bospercelen Huijbergen
13
Sluiting
Indien u wilt inspreken, wordt u er op geattendeerd dat een inspraakreactie maximaal 5 minuten mag duren en dat er maximaal 30 minuten inspreektijd per vergadering is. U wordt verzocht zich voor de vergadering bij de griffie te melden (0164-611308 of c.adriaanse@woensdrecht.nl.)
U kunt ook inspreken over punten die niet op de agenda staan, neemt u daarvoor contact op met de griffier. U wordt er op attent gemaakt dat er camera-opnames worden gemaakt die via internet worden uitgezonden en daarop terug te zien zijn. Het is niet uit te sluiten dat u daarbij in beeld komt.