link naar deze pagina

Opinieraad Bestuur - 28 oktober 2021

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: M.R.G. Adriaansen

Opening
1
Vaststellen van de agenda
2
Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
3
Mededelingen
3.a
Mondelinge terugkoppeling uit de financiële commissie
4
Insprekers bij ingekomen stukken
5
Vragenronde (maximaal 30 minuten)
6
Financiële tussenrapportage derde kwartaal 2021(informerend en opiniërend)
De raad wordt gevraagd de begrotingswijziging van de Programmabegroting 2021, behorende bij de Financiële tussenrapportage derde kwartaal 2021 vast te stellen
7
Begroting 2022 en Belastingverordeningen en tarieven 2022 (informerend en opiniërend)
Het college stelt de raad voor de begroting vast te stellen en de tarieven voor de belastingen en heffingen voor 2022 inclusief de bijhorende verordeningen2022
8
Legesverordening en tarieven (informerend en opiniërend)
De legesverordening maakt het heffen van leges voor het leveren van diensten en producten met een individualiseerbaar belang mogelijk. Legesheffing is bedoeld om de kosten te verhalen die direct betrekking hebben op het leveren van de diensten en producten door de gemeente.
9
Financiële en beleidsmatige richtlijnen begroting 2023 gemeenschappelijke regelingen
Jaarlijks geven de raden in de regio West-Brabant gezamenlijk richtlijnen aan waarvan zij vinden dat de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen waarin zij participeren moeten voldoen in 2023.
De besluiten behorend bij Bestuur zijn in deze agenda opgenomen. De overige besluiten zijn in de opinieraad samenleving behandeld.
10
Verlenging benoemingsduur leden rekenkamercommissie
Voorgesteld de benoemingsduur van de leden van de rekenkamer met terugwerkende kracht te verlengen naar 6 jaar.
11
Veiligheidsregio 2e begrotingswijziging 2021 VRMWB
Het college stelt de raad voor geen zienswijze over deze begrotingswijzigingen te uiten.
12
Ter bespreking gevraagde ingekomen stukken
12.A.0
Voor kennisgeving aannemen (geen verdere actie)
12.A.1
VNG_ledenbrief_loga-circulaire-regeling-netto-flo-spaartegoed
12.A.2
VNG lezersbrief modelverordening-riool-en-waterzorgheffing
12.A.3
Raadsinformatienota 2e wijziging legesverordening
12.A.4
VNG_nieuwsledenbrief-coronacrisis-nr-35
12.A.5
VNG-reactie-op-de-rijksbegroting-2022
12.B.0
Ter afwikkeling in handen van het college stellen
12.C.0
College advies vragen en een voorstel te doen
12.D.0
Voorstel bespreken in de Opinieraad
12.D.1
Overzicht moties en toezeggingen
12.E.0
Schriftelijke vragen en antwoorden conform artikel 34 Reglement van orde
13
Sluiting
Indien u wilt inspreken, wordt u er op geattendeerd dat een inspraakreactie maximaal 5 minuten mag duren en dat er maximaal 30 minuten inspreektijd per vergadering is. U wordt verzocht zich voor de vergadering bij de griffie te melden (0164-611308 of c.adriaanse@woensdrecht.nl.)
U kunt ook inspreken over punten die niet op de agenda staan, neemt u daarvoor contact op met de griffier. U wordt er op attent gemaakt dat er camera-opnames worden gemaakt die via internet worden uitgezonden en daarop terug te zien zijn. Het is niet uit te sluiten dat u daarbij in beeld komt.