link naar deze pagina

Opinieraad Ruimte - 29 november 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: E.C.M. van Wezel

0
Opening
1
Vaststellen van de agenda
2
Vaststellen besluitenlijst van de vorige vergadering
3
Mededelingen
4
Insprekers (bij ingekomen stukken)
5
Vragenronde (maximaal 30 minuten)
6
Gewijzigde vaststelling BP Walhoeve Hoogerheide
Een initiatiefnemer wil op deze locatie 25 woningen bouwen. Om dit mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden aangepast. Hierop zijn vier zienswijzen ingediend en het plan is daarop aangepast. Het college vraagt de raad de Nota beantwoording zienswijzen en het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.
pdf 2022-15-12 Gewijzigd raadsvoorstel Walhoeve.docx (34KB)
pdf 2022-15-12 Gewijzigd raadsbesluit Walhoeve.docx (36KB)
pdf Gewijzigd VG-BP Walhoeve Hoogerheide - Zienswijzen nota _20221123.pdf (175KB)
pdf VG-BP Walhoeve Hoogerheide - Bijlage 1 bij de regels Tabel toegestane bebouwing.pdf (180KB)
pdf A VG-BP Walhoeve Hoogerheide - Bijlage 1 bij de toelichting Archeologisch onderzoek.pdf (4.6MB)
pdf VG-BP Walhoeve Hoogerheide - Bijlage 2 bij de regels Staat van bedrijfsactiviteiten.pdf (71KB)
pdf A VG-BP Walhoeve Hoogerheide - Bijlage 2 bij de toelichting Verkennend bodemonderzoek.pdf (4.7MB)
pdf A VG-BP Walhoeve Hoogerheide - Bijlage 3 bij de toelichting Verkennend grondonderzoek asbest.pdf (5.1MB)
pdf A VG-BP Walhoeve Hoogerheide - Bijlage 4 bij de toelichting Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai.pdf (22MB)
pdf VG-BP Walhoeve Hoogerheide - Bijlage 5 bij de toelichting Bomen effect analyse.pdf (2.8MB)
pdf VG-BP Walhoeve Hoogerheide - Bijlage 6 bij de toelichting AERIUS berekeningen en uitgangspunten.pdf (4.8MB)
pdf VG-BP Walhoeve Hoogerheide - Bijlage 7 bij de toelichting Voortoets Wet natuurbescherming.pdf (1.1MB)
pdf A VG-BP Walhoeve Hoogerheide - Bijlage 8 bij de toelichting Besluit Wnb.pdf (661KB)
pdf VG-BP Walhoeve Hoogerheide - Bijlage 9 bij de toelichting Natuuronderzoek flora en fauna.pdf (4.6MB)
pdf VG-BP Walhoeve Hoogerheide - Bijlage 10 bij de toelichting Notitie flora en fauna onderzoek.pdf (525KB)
pdf VG-BP Walhoeve Hoogerheide - Bijlage 11 bij de toelichting Aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r.pdf (1.5MB)
pdf VG-BP Walhoeve Hoogerheide - Bijlage 12 bij de toelichting Standaard Verantwoording Groepsrisico gemeente Woensdrecht.pdf (2.1MB)
pdf A VG-BP Walhoeve Hoogerheide - Bijlage 13 bij de toelichting Standaardadvies Veiligheidsregio.pdf (878KB)
pdf VG-BP Walhoeve Hoogerheide - Bijlage 14 bij de toelichting Inloopbijeenkomst 9 november 2021.pdf (124KB)
pdf VG-BP Walhoeve Hoogerheide - Bijlage 15 bij de toelichting Memo vooroverleg en inspraak.pdf (137KB)
pdf A VG-BP Walhoeve Hoogerheide - Bijlage 16 bij de toelichting Doorlatendheidonderzoek.pdf (5.2MB)
pdf VG-BP Walhoeve Hoogerheide - Toelichting en regels.pdf (1.8MB)
pdf VG-BP Walhoeve Hoogerheide - Verbeelding.pdf (459KB)
7
Vaststelling nieuw ruimtelijke kader Sneekterrein Putte
De raad wordt gevraagd de in 2021 vastgestelde kaders aan te passen n.a.v. ingekomen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan. Het gaat in hoofdzaak om het voornemen een supermarkt te realiseren om te zetten in de bouw van 25 extra grondgebonden koopwoningen.
8
Verduurzamen gemeentelijk vastgoed 2022-2030, gemeentelijke gebouwen en brandweerkazernes
9
Nota Bodembeheer
10
Ter bespreking gevraagde stukken
10.A.0
Voor kennisgeving aannemen (geen verdere actie)
10.A.1
Onderhoudsactiviteiten Kloostertuin Huijbergen
10.A.2
Schijven ruitercentrum Hoogerheide
10.A.3
Brandbrief rookhinder
10.A.4
Gids Hoe bouwen we Sociale Huur.
10.B.0
Ter afwikkeling in handen van het college stellen
10.C.0
College advies vragen en een voorstel doen
10.D.0
Voorstel bespreken in opinieraad
10.D.1
Overzicht moties en toezeggingen
10.E.0
Schriftelijke vragen en antwoorden conform artikel 34 Reglement van orde
11
Sluiting
Indien u wilt inspreken, wordt u er op geattendeerd dat een inspraakreactie maximaal 5 minuten mag duren en dat er maximaal 30 minuten inspreektijd per vergadering is. U wordt verzocht zich voor de vergadering bij de griffie te melden (0164-611308 of c.adriaanse@woensdrecht.nl.)
U kunt ook inspreken over punten die niet op de agenda staan, neemt u daarvoor contact op met de griffier. U wordt er op attent gemaakt dat er camera-opnames worden gemaakt die via internet worden uitgezonden en daarop terug te zien zijn. Het is niet uit te sluiten dat u daarbij in beeld komt.