link naar deze pagina

Opinieraad Bestuur - 25 juni 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: M.R.G. Adriaansen
Toelichting: In verband met de corona uitbraak is de publieke tribune gesloten. De vergadering wordt uitgezonden via de website van de gemeente. Hierdoor is het alleen mogelijk in te spreken bij de agendastukken die u vindt onder te behandelen zaken of ingekomen stukken die u zelf hebt toegezonden. Voor meer informatie kunt u de griffier bellen of een e-mail sturen (0164-611308 of c.adriaanse@woensdrecht.nl.)
Algemene documenten:

Opening
1
Vaststellen van de agenda
2
Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
3
Mededelingen
3.a
Mondelinge terugkoppeling uit de financiƫle commissie
4
Insprekers bij ingekomen stukken
5
Vragenronde (maximaal 30 minuten)
6
Jaarstukken 2019 (informerend en opinierend)
In de jaarstukken legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiƫn over 2019
7
2e Wijziging Legesverordening
De verordening moet worden aangepast in verband met de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur
8
Beslissing op bezwaar inzake zeven bezwaarschriften gericht tegen verhoging toeristenbelasting.
Diverse ondernemers hebben bezwaar gemaakt tegen de verhoging van de toeristenbelasting per 1 januari 2020. De raad wordt gevraagd de bezwaren niet ontvankelijk te verklaren omdat het niet mogelijk is tegen een verordening bezwaar te maken.
9
Spoedwet digitale beraadslaging en besluitvorming gemeenteraden
Als fysiek vergaderen niet mogelijk is op basis van de coronamaatregelen kunnen de commissies, opinieraden en de gemeente digitaal vergaderen. De raad wordt gevraagd dit op te nemen in het reglement van orde en de verordening op de opinieraden.
10
Ter bespreking gevraagde ingekomen stukken
10.a.0
Voor kennisgeving aannemen (geen verdere actie)
10.a.1
Raadsinformatienota 1e Kwartaalrapportage 2020
10.a.2
VNG Ledenraadpleging ivm uitstel Algemene Ledenvergadering
10.a.3
Stichting militaire erevelden Bergen op Zoom
10.a.4
VNG Ledenbrief Lachgas en de apv
10.a.5
De Dierenbescherming start deze week met de petitie voor het chippen van katten
10.a.6
Motie AlphenChaam stabiliteit gemeentefonds
10.a.7
Vluchteling.nl 100 Nederlandse gemeenten steunen oproep om 500 vluchtelingenkinderen op te vangen in Nederland
10.a.8
2020 Brief gemeenteraden tegenmacht digitale democratie
10.a.9
Ministerie van BZK meicirculaire gemeentefonds 2020
10.A.10
Alles voor mekaar hoe beschermen we de privacy
10.A.11
Motie Brunssum Behoud autonomie lokale rekenkamer(functie)s
10.A.12
Corona
10.A.12a
VNG ledenbrieven coronacrisis
10.A.12b
Noodverordeningen Covid-19 veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
10.A.12c
Brief ondernemer Putte met reactie krantenartikel inzake grensafsluiting
10.A.12d
Nieuwbrieven coronavirus Veiligheidsregio
10.B.0
Ter afwikkeling in handen van het college stellen
10.C.0
College advies vragen en een voorstel te doen
10.D.0
Voorstel bespreken in de Opinieraad
10.D.1
Overzicht moties en toezeggingen
10.E.0
Schriftelijke vragen en antwoorden conform artikel 34 Reglement van orde
11
Sluiting
Indien u wilt inspreken, wordt u er op geattendeerd dat een inspraakreactie maximaal 5 minuten mag duren en dat er maximaal 30 minuten inspreektijd per vergadering is.

U wordt er op attent gemaakt dat er camera-opnames worden gemaakt die via internet worden uitgezonden en daarop terug te zien zijn. Het is niet uit te sluiten dat u daarbij in beeld komt.