link naar deze pagina

Opinieraad Bestuur - 5 juli 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:15
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: M.E. de Lange
Toelichting: start direct na opinieraad samenleving
Algemene documenten:

Opening
1
Vaststellen van de agenda
2
Vaststellen besluitenlijsten opinieraad 19 mei 2022 en 23 juni 2022
3
Mededelingen
3.a
Mondelinge terugkoppeling uit de financiële commissie
4
Insprekers bij ingekomen stukken
5
Vragenronde (maximaal 30 minuten)
6
Aanwijzing contactpersoon Wet open overheid
Alle bestuursorganen moeten vanaf 1 mei 2022 over een contactpersoon beschikken voor beantwoording van vragen van inwoners en over de beschikbaarheid van voor de raad de raadsinformatie. Voorgesteld wordt de griffier of diens plaatsvervanger(s) aan te wijzen.
7
Jaarstukken 2021
In de jaarstukken legt het college verantwoording af over de werkzaamheden over 2021 en de daarbij horende uitgaven en inkomsten. De jaarrekening sluit met een positief saldo van
€ 3.906162,-. In het bijhorend raadsvoorstel doet het college voorstellen voor aanvullende dekking van kredieten, de bestemming van het overschot en vraagt de raad de jaarrekening vast te stellen.
7.a
Onder voorbehoud Motie VVD IKC ivm restanten munitie
De VVD fractie zal bij aanvang van de vergadering vragen de motie spoedeisend aan de agenda toe te voegen en dit toelichten
8
Ter bespreking gevraagde ingekomen stukken
8.A.0
Voor kennisgeving aannemen (geen verdere actie)
8.A.1
VNG_Ledenbrief_Ontwikkelingen Oekraine
8.A.2
VNG Ledenbrief_Openstelling-vacatures-in-VNG-bestuur-en-commissies
8.A.3
VNG Model Verordening voor de behandeling van bezwaarschriften 2022_20220404
8.A.4
VNG_Ledenbrief_Vervolg-herijking-gemeentefonds
8.A.5
Brief aan alle gemeenteraden in NL inzake opvang vluchtelingen om Ter Apel te ontlasten
8.A.6
Kennisnetwerk en Uitdaagrecht
8.A.7
VNG_Ledenbrief_Inwerkingtreden-en-implementatie-van-de-Wet-open-overheid-Woo
8.A.8
Campagneteam Normaal over Drugs
8.A.9
VNG_Ledenbrief_Opvang-asielzoekers
8.A.10
VNG_Ledenbrief_Uitnodiging-ALV-29-juni-2022
8.A.11
Raadsinformatienota jaaroverzicht bezwaarschriften 2021
8.A.12
Raadsinformatienota jaaroverzicht klachten 2021
8.A.13
VNG-verslag-proeftuin-email-rotterdam-Adviescommissie-Archieven-
8.B.0
Ter afwikkeling in handen van het college stellen
8.C.0
College advies vragen en een voorstel te doen
8.D.0
Voorstel bespreken in de Opinieraad
8.D.1
Overzicht moties en toezeggingen
8.E.0
Schriftelijke vragen en antwoorden conform artikel 34 Reglement van orde
9
Sluiting
Indien u wilt inspreken, wordt u er op geattendeerd dat een inspraakreactie maximaal 5 minuten mag duren en dat er maximaal 30 minuten inspreektijd per vergadering is. U wordt verzocht zich voor de vergadering bij de griffie te melden (0164-611308 of c.adriaanse@woensdrecht.nl.)
U kunt ook inspreken over punten die niet op de agenda staan, neemt u daarvoor contact op met de griffier. U wordt er op attent gemaakt dat er camera-opnames worden gemaakt die via internet worden uitgezonden en daarop terug te zien zijn. Het is niet uit te sluiten dat u daarbij in beeld komt.