link naar deze pagina

Opinieraad Bestuur - 28 januari 2021

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: M.R.G. Adriaansen

Opening
1
Vaststellen van de agenda
2
Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
3
Mededelingen
3.a
Mondelinge terugkoppeling uit de financiële commissie
4
Insprekers bij ingekomen stukken
5
Vragenronde (maximaal 30 minuten)
6
Budgetoverheveling 2020
Het college vraagt de raad in te stemmen met het overhevelen van budgetten van 2020 naar 2021 voor een totaal effect van € 300.235 en de daarmee samenhangende 2e begrotingswijziging 2021 vast te stellen.
7
Aanvraag rijksbijdrage in de gemaakte kosten betreffende conventionele explosief uit de Tweede Wereldoorlog (suppletie gemeentefonds t.b.v. bommenregeling)
Aan het Akkerenven is vorig jaar een exposief geruimd. De gemeente kan op aanvraag de kosten daarvoor gedeeltelijk vergoed krijgen. De raad dient de hoogte van de kosten vast te stellen.
8
Ter bespreking gevraagde ingekomen stukken
8.A.0
Voor kennisgeving aannemen (geen verdere actie)
8.A.01a
Corona VNG ledenbrief_inwerkingtreding-tijdelijke-wet-maatregelen-covid-19-twm
8.A.01b
VNG ledenbrieven van 24nov20, 11 en 14 december nieuwsbrieven actuele ontwikkelingen coronacrisis
8.A.01c
Raadsupdate corona van 26 november en 10 , 22 december 2020 en 7 januari 2021
8.A.01d
Intrekking Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 18 november 2020 en aanwijzing
8.A.01e
Minsteriele regeling aanpassing covid maatregelen per 15 december 2020
8.A.02
Raadsinformatienota Jaarplanning PenC producties 2021
8.A.03
Memo Toezichtoordeel Informatie- en Archiefbeheer
8.A.04
Evaluatie nota verbonden partijen
8.A.05
VNG_ledenbrief_data-delen-en-open-maken
8.A.06
VNG_ledenbrief_voorbereiding-alv-12-februari-2021
8.A.07
Veiligheidsregio MWB brief van 8 december 2020 inzake vastgestelde Begrotingswijziging 2020
8.A.08
2e bestuursrapportage Met Bijlagen RWB
8.A.09
VNG ledenbrief ondersteuning-voor-toezichts-en-handhavingstaken-bij-gemeenten-tijdelijke-banen
8.A.10
Brandweervrijwilligers en reactie veiligheidsregio
8.A.11
Raadsinformatienota 1e wijziging legesverordening
8.A.12
Raadsinformatienota Jaarrapportage Gegevensbescherming 2019
8.A.13
VNG ledenbrief openstelling stelling tegenkandidaten
8.B.0
Ter afwikkeling in handen van het college stellen
8.C.0
College advies vragen en een voorstel te doen
8.D.0
Voorstel bespreken in de Opinieraad
8.D.1
Overzicht moties en toezeggingen
8.E.0
Schriftelijke vragen en antwoorden conform artikel 34 Reglement van orde
9
Sluiting
Indien u wilt inspreken, wordt u er op geattendeerd dat een inspraakreactie maximaal 5 minuten mag duren en dat er maximaal 30 minuten inspreektijd per vergadering is. U wordt verzocht zich voor de vergadering bij de griffie te melden (0164-611308 of c.adriaanse@woensdrecht.nl.)
U kunt ook inspreken over punten die niet op de agenda staan, neemt u daarvoor contact op met de griffier. U wordt er op attent gemaakt dat er camera-opnames worden gemaakt die via internet worden uitgezonden en daarop terug te zien zijn. Het is niet uit te sluiten dat u daarbij in beeld komt.