link naar deze pagina

Opinieraad Ruimte - 23 juni 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: mevr. M.H.C.F. Michielsen-Goyvaerts
Toelichting: In verband met de corona uitbraak is de publieke tribune gesloten. De vergadering wordt uitgezonden via de website van de gemeente. Hierdoor is het alleen mogelijk in te spreken bij de agendastukken die u vindt onder te behandelen zaken of ingekomen stukken die u zelf hebt toegezonden. Voor meer informatie kunt u de griffier bellen of een e-mail sturen (0164-611308 of c.adriaanse@woensdrecht.nl.)
Algemene documenten:

0
Opening
1
Vaststellen van de agenda
2
Vaststellen besluitenlijst van de vorige vergadering
3
Mededelingen
4
Insprekers bij ingekomen stukken
5
Vragenronde (maximaal 30 minuten)
6
Aan- en verkoop Bergsestraat 52, Huijbergen
Het complex dat Voetbalvereniging VIVOO uit Huijbergen gebruikt heeft één volwaardig wedstrijdveld. Dit ene veld is niet voldoende en VIVOO heeft daarom de gemeente verzocht uit te breiden naar twee wedstrijdvelden. Door deze aankoop wordt dit mogelijk.
7
Raadsinformatienota Strategische Uitgangspunten Bedrijventerreinen Brabantse Wal_raadsinformatienota
De D66 fractie wil deze nota bespreken
8
Stichting Behoud Cultuurhistorisch Erfgoed Zuidwesthoek aanwijzing De Stappen als gemeentelijke monument
De D66 fractie wil deze brief bespreken
9
Ter bespreking gevraagde stukken
9.A.0
Voor kennisgeving aannemen (geen verdere actie)
9.A.1
De 5G-krant-2e nummer.
9.A.2
Raadsinformatienota Speeltoestel Woensdrecht
9.A.3
D66 Hoorn RVO gebruik mosquitosystemen.
9.A.4
Stadlander Infographic jaarverslag 2019 en info voorjaar 2020
9.A.5
Brabantse Milieufederatie beoordeling concept RES West Brabant
9.A.6
Stichting Stralingsvrij Wonen Burgerinitiatief voor stralingsarme woongemeenschappen
9.A.7
Benegora boerentoekomst Woensdrecht
Wat ik nog wil toelichten is dat de Raad zelf een lange termijn visie zou kunnen definiëren, die in de Omgevingsvisie moet komen. Wat ons betreft is dat niet de groei van gespecialiseerde bedrijven op de manier zoals tot nu toe, steeds groter groeien om de kosten laag te houden. Wel groei maar dan in aantal produkten, kwaliteit, regionaal en een hogere omzet, lees winstmarge. Ander belangrijk punt mbt de Woensdrechtse agrarische sector om te benadrukken is samenwerking. Samen sterk voor een winstgevende sector in de regio in harmonie met mens, dier en de natuur. Every body happy:-).
Enfin, zie onze brief aan zowel de ZLTO als aan de gemeente.
9.A.8
VNG_ledenbrief_voortgang-en-resultaat-samenwerking-in-de-waterketen
9.A.9
Motie Brunssum Verhuurdersheffingen
9.A.10
VNG Ledenbrief rechtzetten scheefheid Waarborgfonds Sociale Woningbouw
9.A.11
Raadsinformatienota Rapportage vergunningverlening
9.B.0
Ter afwikkeling in handen van het college stellen
9.C.0
College advies vragen en een voorstel doen
9.D.0
Voorstel bespreken in opinieraad
9.D.1
Overzicht moties en toezeggingen
9.E.0
Schriftelijke vragen en antwoorden conform artikel 34 Reglement van orde
10
Sluiting
Indien u wilt inspreken, wordt u er op geattendeerd dat een inspraakreactie maximaal 5 minuten mag duren en dat er maximaal 30 minuten inspreektijd per vergadering is.

U wordt er op attent gemaakt dat er camera-opnames worden gemaakt die via internet worden uitgezonden en daarop terug te zien zijn. Het is niet uit te sluiten dat u daarbij in beeld komt.