link naar deze pagina

Raadsvergadering - 10 november 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Adriaansen, drs. J.J.C.

0
Opening
1
Vaststellen van de agenda
2
Vaststellen besluitenlijst van de raadsvergadering van 29 september en besluitraad van 20 oktober 2022
3
Mededelingen
4
Mondelinge vragen (spoedeisend en/of actueel)
5.1
Begroting 2023
5.2
Belastingvoorstellen 2023
Het gaat om de jaarlijkse actualisatie, vaak redactioneel van aard zijn en de aanpassing van de tarieven.
5.3
Legesverordening 2023
De raad wordt gevraagd de Legesverordening 2023 en de bijhorende tarieventabel vast te stellen.
5.a
Indienen van moties en amendementen (technisch indienen)
5.b
Eerste termijn
5.c
Reactie van het college (10 min.per portefeuillehouder)
5.c.1
Schorsing
5.d
Tweede termijn (fracties dienen zo nodig spontane moties en amendementen in)
5.d.1
Schorsing
5.e
Reactie college in (focus op wenselijkheid/haalbaarheid van moties en amendementen, doen al dan niet toezeggingen)
5.e.1
Schorsing
5.f
Fracties geven aan amendementen/moties al dan niet in te trekken Besluitvorming:
5.f.I
Amendementen bij de Begroting 2023
5.f.II
Vaststellen van de Begroting 2023
5.f.III
Moties bij de Begroting 2023
5.f.IV
Amendementen bij de Belastingvoorstellen 2023
5.f.V
Vaststellen van de Belastingvoorstellen 2023
5.f.VI
Moties bij de Belastingvoorstellen 2023
5.f.VII
Amendementen bij de Legesverordening 2023
5.f.VIII
Vaststellen Legesverordening 2023
5.f.X
Moties bij de Legesverordening 2023
6
Bekrachtiging geheimhouding ex artikel 25, derde lid Gemeentewet
7
Benoeming burgerlid PvdA
8
Sluiting
U wordt er op attent gemaakt dat er camera-opnames worden gemaakt die via internet worden uitgezonden en daarop terug te zien zijn. Het is niet uit te sluiten dat u daarbij in beeld komt.