link naar deze pagina

Besluitraad - 20 juni 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 23:30
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: Adriaansen, drs. J.J.C.

Opening door de voorzitter
1
Vaststellen van de agenda
2
Vaststellen van de voorstellen tot afhandeling van de ingekomen stukken van de opinieraden
2.a
Opinieraad ruimte
2.b
Opinieraad Samenleving
2.c
Opinieraad Bestuur
3
Besluitvorming A-voorstellen uit de Opinieraden Ruimte, Samenleving en Bestuur
3.a
Vaststelling bestemmingsplan “Afvalwaterpersleiding AWP 2.0 Grindweg Woensdrecht”
Het bestemmingsplan voorziet in een verdubbeling van de bestaande leiding
3.b
Vaststelling bestemmingsplan “Extra uitrit en opslag Dorpsstraat 94-96, Woensdrecht”
Het bestemmingplan maakt de aanleg van een oprit buiten de dorpskom mogelijk
3.c
Verkoop zoutopslag Antwerpsestraatweg en aanvraag krediet nieuwbouw zoutopslag
De raad wordt in de gelegenheid gesteld wensen en bedenkingen te uiten bij de voorgenomen verkoop en wordt gevraagd de opbrengst te besteden aan de nieuwbouw van een zoutopslag op dezelfde lokatie.
4
Vaststellen notulen openbare vergadering van 21 mei (23.05 uur)
5
Voorstel tot het sluiten van de deuren i.v.m. vaststelling van notulen
6
Sluiting
Indien u wilt inspreken, wordt u er op geattendeerd dat een inspraakreactie maximaal 5 minuten mag duren en dat er maximaal 30 minuten inspreektijd per vergadering is. U wordt verzocht zich voor de vergadering bij de griffie te melden (0164-611308 of c.adriaanse@woensdrecht.nl.)
U kunt ook inspreken over punten die niet op de agenda staan, neemt u daarvoor contact op met de griffier. U wordt er op attent gemaakt dat er camera-opnames worden gemaakt die via internet worden uitgezonden en daarop terug te zien zijn. Het is niet uit te sluiten dat u daarbij in beeld komt.